ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА

ФІНАНСОВА ДИСЦИПЛІНА — обов’язковий для всіх учасників фінансових відносин порядок здійснення фінансової діяльності, платежів, розрахунків. Порушення Ф.д. передбачає вживання до ФП відповідних заходів фінансової відповідальності. Серед порушень Ф.д. основними є: невиконання зобов’язань перед бюджетом (несвоєчасна або неповна сплата податків); невиконання правил здійснення фінансових операцій; невиконання правил розрахунків (порушення платіжної дисципліни); порушення умов зберігання грошових коштів (перевищення ліміту каси); порушення умов господарських контрактів. До заходів фінансової відповідальності належать: договірні (застосовуються до підприємств за порушення ними кредитної дисципліни — стану обліку та звітності, нецільового використання кредитних ресурсів, несвоєчасне повернення кредиту) та фінансові (застосовуються державними органами та податковою адміністрацією) санкції. До санкцій належать: неустойка — грошова сума, яку повинен сплатити боржник кредитору в разі невиконання або виконання неналежним чином зобов’язань, що випливають з договору або закону; пеня — санкція за несвоєчасне виконання зобов’язань і сплати платежів та внесків; штраф — захід матеріального впливу на осіб, що порушили певні аспекти угоди або певні правила (порушення вимог якості товарів, невідповідність стандартам). Розмір санкції залежить від виду порушення Ф.д. і обчислюється або в певному грошовому вимірі, або у відсотках до бази (вартості договору, несплаченої суми, облікової ставки НБУ, неоподаткованого мінімуму доходів громадян). Особливого значення для ФП набуває контроль за Ф.д. постачальників (через підвищені вимоги до якості сировини і терміну постачання) та споживачів (через значну частку комерційного кредитування та високу питому вагу дебіторської заборгованості в оборотних активах ФП).

Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ. — Х., 1999; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Финансовое право / Под ред. Н.И. Химичевой. — М., 1996.


Інші статті автора