НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Національний фармацевтичний університет – вітчизняний центр розвитку фармацевтичної освіти та науки, який посідає провідне місце у реалізації державної політики з підготовки нового покоління висококваліфікованих фахівців та виконання конкурентноспроможних наукових розробок для наукоємної фармацевтичної галузі. Університет створює умови для поглибленої наукової підготовки фахівців вищої кваліфікації на засадах взаємодії освіти та науки.
Національний фармацевтичний університет, започаткований у 1805 році в рамках Харківського Імператорського університету, є головним фармацевтичним вищим навчальним закладом України з багатими науковими традиціями та історією.
Національний фармацевтичний університет – єдиний у нашій державі вищий навчальний заклад фармацевтичного профілю. Його еволюція забезпечила розвиток національної фармацевтичної школи, науки, виробництва та усієї фармацевтичної галузі нашої країни. У 1921 році за пропозицією видатних науковців Харкова Постановою Наркомату охорони здоров’я та Головнауки України було відкрито Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) перший та єдиний в Україні. У різні часи у Харківському фармацевтичному інституті працювали визнані вчені: М.О. Валяшко, М.С. Бокаріус, М.П. Красовський, А.Д. Розенфельд, Г.Є. Мухін, О.І. Черкес, Є.С. Хотинський, Ю.Г. Борисюк, П.О. Петюнін.
З Національним фармацевтичним університетом пов’язано зародження української фармацевтичної науки у напрямках хімічного синтезу біологічно активних речовин, фармакогностичних досліджень лікарських засобів, хіміко-токсикологічного аналізу, технології створення та виробництва лікарських засобів як синтетичного, так і природного походження, контролю якості лікарських препаратів, організації та економіки фармацевтичної галузі. За ініціативою одного із фундаторів ХФІ професора А.Д. Розенфельда був створений Науковий центр фармації – Експериментальний фармацевтичний інститут Наркомздоров’я – нині Державний науковий центр лікарських засобів.
1991 рік: Харківський фармацевтичний інститут (ХФІ) один із 3-х перших ВНЗ із числа 900 ВНЗ СРСР отримав статус акредитованого на союзному рівні. У 1992 р. ХФІ реорганізований в Українську фармацевтичну академію (УкрФА). У 1994 УкрФА акредитована за найвищим IV рівнем акредитації. У 1999 році навчальний заклад набув статусу Національної фармацевтичної академії України, а в 2002 р. – Національного фармацевтичного університету (НФаУ).
У Національному фармацевтичному університеті створено умови для підготовки висококваліфікованих фахівців для всіх сегментів фармацевтичної галузі: аптечних закладів, фармацевтичних, парфумерно-косметичних підприємств, державних установ з контролю якості лікарських засобів, а також з підготовки науковців – докторів та кандидатів наук.
Національний фармацевтичний університет – унікальний, визнаний у світі, навчально-науковий комплекс, колектив якого нараховує понад 20 тисяч студентів і співробітників, з них понад 17,5 тисяч студентів, магістрів, аспірантів, слухачів та інтернів за 14 спеціальностями та 6 напрямами підготовки.
До складу університету входять 49 кафедр; Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (ІПКСФ); Коледж НФаУ; Навчально-науковий центр лікарських засобів (ННЦЛЗ), який забезпечує повний цикл розробки нових лікарських препаратів; Центральна науково-дослідна лабораторія (ЦНДЛ); Державна науково-дослідна лабораторія з контролю якості лікарських засобів; Навчально-наукова технологічна лабораторія лікарських форм, Клініко-діагностичний центр; Лабораторія клінічної діагностики; Проблемна лабораторія морфо-функціональних досліджень; Науково-дослідна лабораторія мікробіологічних та імунологічних досліджень; Навчально-виробнича лабораторія органічного синтезу; Науково-методична лабораторія з питань фармацевтичної освіти; Лабораторія електротехніки та електроніки; Центр дистанційних технологій навчання; Комп’ютерний центр.
В університеті працюють понад 750 науково-педагогічних працівників, серед них 101 доктор наук, професор; 506 кандидатів наук, середній вік яких складає 44 роки; 1 член-кореспондент НАН України, 14 академіків галузевих академій наук України, 23 Заслужені діячі науки і техніки, Заслужені працівники охорони здоров’я, Заслужені винахідники України, Заслужені працівники фармації, Заслужені працівники освіти, 2 лауреати державних премій.
Національний фармацевтичний університет є почесним членом Європейської Асоціації фармацевтичних факультетів (EAFP) та Міжнародної Асоціації фармацевтів (FIR).
Згідно рейтингу ЮНЕСКО з 200 кращих університетів держави Національний фармацевтичний університет має один з найвищих показників якості науково-педагогічного потенціалу – 90%. Серед медичних ВНЗ України НФаУ посідає 3-тє місце.
В університеті сформована та плідно працює 21 наукова школа з хімічного синтезу і аналізу біологічно-активних речовин, створення лікарських засобів синтетичного походження; нанотоксикології та нанофармації, фармакогностичного вивчення біологічно-активних речовин; створення лікарських засобів рослинного походження; створення складу і технології одержання біологічно-активних речовин та лікарських засобів природного походження; технології одержання оригінальних та комбінованих фармацевтичних засобів у різних лікарських формах; фармакологічного дослідження біологічно-активних речовин і лікарських засобів синтетичного та природного походження; створення гомеопатичних лікарських засобів; розробки складу і технології ветеринарних засобів; розробки нових методів аналізу лікарських засобів для оперативного виявлення фальсифікованої продукції аптечного та промислового виробництва; організації фармацевтичної справи, менеджменту і маркетингу у фармації; дослідження економічних механізмів управління розвитком фармацевтичних підприємств в умовах впровадження міжнародних стандартів якості тощо.
Науковий потенціал університету реалізується у виконанні науково-дослідних робіт (НДР). Так, у 2009 році науковцями університету виконано 145 фундаментальних та прикладних НДР із пріоритетних напрямів науки і техніки, фінансування яких здійснювалося за рахунок Державного бюджету та господарських договорів, а також за кошти університету у рамках внутрішньої програми підтримки і сприяння розвитку науки. Загальний обсяг НДР склав близько 2,5 млн. грн.
Наукові дослідження і госпдоговірні розробки виконуються на замовлення 43 вітчизняних та закордонних підприємств, серед яких ДУ «Інститут ім. Ситенка», ТОВ НВФ «Мікрохім», ТОВ «Дослідний інститут хімічного різноманіття» (Росія), ЗАТ «Індар», ЗАТ «Лекхім-Харків», ВАТ «Фармак», ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», «Дарниця», АТ «Київмедпрепарат», Фармацевтична корпорація Артеріум, ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”, ВАТ «ХФЗ «Червона зірка», ХДФП «Здоров’я народу», ТОВ ФК «Здоров’я», ЗАТ «Біолік», ЗАТ «Стома», ВАТ «Інтерхім», ВАТ «Галичфарм» та ін.
Університет плідно співпрацює з 12 установами НАН та АМН України та із більш ніж 20 галузевими інститутами, підпорядкованими МОЗ України.
При університеті функціонують Науково-методична комісія з фармацевтичної освіти МОН України, Проблемна комісія «Фармація» МОЗ України, яка координує наукові дослідження 18 наукових установ у галузі фармації, Технологічна комісія МОЗ України.
Провідні фахівці та науковці НФаУ залучаються до роботи державних установ, відомств, експертних, координаційних, спеціалізованих вчених рад, комітетів: Комітет з державних премій науки і техніки України; Експертна рада Державного Фармакологічного центру МОЗ України; Експертна дорадча рада при комітеті Верховної ради з питань охорони здоров’я; Рада з питань охорони здоров’я при Кабінеті Міністрів України; Технологічна комісія Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення; Координаційна науково-методична рада з післядипломної освіти МОЗ України; Рада з питань реформування системи охорони здоров’я; Науково-методологічна рада з якості та безпеки лікарських засобів та медичної продукції Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів; Комісія з національних переліків ЛЗ; Експертна рада ВАК України.

Фахівці університету беруть участь в роботі професійних асоціацій, громадських об’єднань з питань розвитку вітчизняної системи охорони здоров’я.

При Національному фармацевтичному університеті працюють дві спеціалізовані вчені ради за трьома науковими спеціальностями (з 4 спеціальностей галузі «Фармацевтичні науки», затверджених ВАК України): «Фармацевтична хімія та фармакогнозія», «Фармакологія»; «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи».
В Університеті створено всі умови для підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації – докторів наук і кандидатів наук. Сьогодні у НФаУ виконуються 54 докторських та 217 кандидатських дисертацій. У 2008 – 2009 роках захищено 19 докторських та 96 кандидатських дисертацій.
Створення і впровадження у практику нових ефективних лікарських засобів –  це комплексний багатостадійний процес, в якому беруть участь різні кафедри і наукові лабораторії НФаУ. Вченими НФаУ розроблено 261 новий лікарський препарат широкого спектру фармакологічної дії, які знаходяться сьогодні на різних етапах впровадження.
Науковими співробітниками університету розроблені такі відомі національні бренди, як: Левомеколь – антибактеріальний, дегідратуючий засіб, що є одним з найбільш ефективних ранозагоюючих засобів (розроблений на замовлення Міністерства оборони та апробований в умовах бойових дії); Кратал – кардіотонік, застосовується в складі комбінованої терапії для лікування серцево-судинної патології, входить в десятку кращих вітчизняних лікарських засобів; Діакамф – антидіабетичний засіб нового покоління;ефективний цукрознижувальний препарат.
В переліку авторських препаратів університету: Альтан, Валькофен, Веносан, Живітан, Левосин, Ліпофлавон, Настойка прополісу, Паравіт, Піфламін, Фенольний гідрофобний препарат прополісу, Флаванабол, Інфлоракс та інші.
З кожним роком зростає винахідницький потенціал науковців університету. В активі університету понад 1166 захищених об’єктів інтелектуальної власності. Близько 200 вчених ефективно займаються винахідницькою діяльністю, з них 2 заслужених винахідники України.
Університет приділяє велику увагу обміну науковою інформацію та апробації наукових досліджень. Щорічно на базі НФаУ проводиться близько 20 науково-практичних заходів, у тому числі міжнародного рівня.
Національний фармацевтичний університет постійно демонструє свої наукові досягнення на виставках України та приймає участь у роботі закордонних форумів, де неодноразово отримував нагороди, золоті медалі та дипломи.
Університет активізує свою участь у міжнародних програмах. Науковці НФаУ отримують колективні гранти в рамках програм INTAS, відділень УНТЦ, Drug Information Association, Європейського директорату з якості ліків та охорони здоров`я, Abdus Salam International Center for Theoretical Physics (ICTP), SPRI International. Отримано гранти на навчання та стажування від Шведського інституту м. Ґетеборг, Міністерства освіти Словацької республіки, Університетської клініки м. Єна, університету Меріленд м. Балтимор, США.
НФаУ здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.
Університет має найкращі результати за обсягами інноваційної діяльності серед вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів України, що відзначалось на нараді ректорів ВМНЗ за підсумками результатів інноваційної діяльності ВМНЗ у навчальному році.
За результатами впровадження своїх розробок в галузі науки та освіти, інноваційних технологій НФаУ відзначений: золотою медаллю у номінації «Інтеграція науки і освіти», дипломом «За високі творчі досягнення в інноваційному оновлені національної системи освіти» на міжнародній виставці «Сучасна освіта в Україні — 2009»; золотою медаллю у номінації «Видання підручників та навчальних посібників нового покоління для профільних вищих навчальних закладів» на Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – День студента – 2009»; дипломом лауреату конкурсу «За розробку і упровадження інноваційних освітніх технологій» на виставці навчальних закладів «Інноватика в освіті України — 2009».
Національний фармацевтичний університет – це університет європейського рівня, що забезпечує підготовку фахівців високої якості. За роки існування університет підготував понад 50 тис фахівців, серед яких понад 6 тисяч магістрів фармації для 82 країн світу. Підготовка фахівців для країн дальнього зарубіжжя є вагомим фактором впливу на міжнародний імідж нашої держави. Університет здійснює освітянські та наукові зв`язки з 40 ВНЗ із 20 країн Центральної та Східної Європи, Америки, Азії, Близького Сходу, Африки, розширює міжнародне співробітництво вчених університету з метою виконання та розширення спільних наукових досліджень і програм.
З метою реалізації державної політики кадрового забезпечення фармацевтичної галузі університетом запропонована система підготовки фахівців шляхом відкриття мережі 19 фармацевтичних факультетів у системі вищої освіти України. В Університеті здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів для фармацевтичних факультетів ВНЗ, практичної фармації та зарубіжних країн.
НФаУ має власний видавничий центр. Навчальний процес на 100% забезпечено навчально-методичною літературою державною та іноземною мовами, якими користуються всі фармацевтичні факультети України та деяких країн СНД. Вперше у системі фармацевтичної освіти України створені навчально-методичні комплекси навчальної літератури з усіх дисциплін обсягом понад 2 тис найменувань. Науковцями університету видано понад 490 підручників і навчальних посібників, 300 монографій, у тому числі 330 з грифом МОН України. В університеті видаються 7 науково-практичних журналів, з них 5 наукових журналів є фаховими виданнями ВАК України.
Наукова бібліотека НФаУ налічує бібліотечний фонд близько 1 млн. навчальних та наукових видань та 40 тис. примірників електронних наукових видань, має 10 читальних залів та 2 електронних читальних зали.
Університет має розвинуту матеріально-технічну базу загальною площею 105000 кв.м, на якій розташовано 6 начальних корпусів; володіє сучасною аудиторно-лабораторною базою, яка налічує 15 аудиторій для проведення лекційних занять, 17 спеціалізованих лабораторій, 26 комп’ютерних класів;  ботанічний сад (площа понад 9000 кв.м), що є базою для практичної підготовки студентів з дисциплін фармакогнозія та медична ботаніка.
НФаУ має 5 гуртожитків з загальною кількістю місць 2229. Загальна площа гуртожитків складає 33674 кв.м., житлова 13457 кв.м. У всіх гуртожитках працюють ком’пютерні класи, спортивні зали, кафе. На сьогодні в гуртожитках забезпечується 100 % поселення всіх бажаючих студентів.
Центр медико-санітарної допомоги студентам — є одним з найкращих в Україні серед вузівських медичних центрів. Під наглядом центру знаходяться 2207 студентів, проводяться обов’язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, флюорографічне обстеження. Центр медико-санітарної допомоги студентам НФаУ виконує стратегічну державну політику зі збереження та зміцнення здоров’я молоді (Програма діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям”). У НФаУ особливу увагу приділяють організації студентського побуту та дозвілля. У кожному навчальному корпусі працюють студентські їдальні загальною кількістю 700 посадкових місць.
У спортивному комплексі НФаУ розташовані 7 спортивних залів для занять з фізичної підготовки, 5 тенісних кортів, тренажерні зали, працює 18 спортивних секцій. Це надає широкі можливості для занять студентів спортом. Студенти університету приймають участь у чемпіонатах України, Європи, світу та отримують призові нагороди.
Для підвищення авторитету та визнання на державному рівні фармацевтичної галузі за ініціативою та безпосередньою участю НФаУ в Україні встановлено професійне свято —  День фармацевтичного працівника, запроваджено нову державну нагороду – почесне звання «Заслужений працівник фармації України», скарбниця Харківщини збагачена унікальним історико-архітектурним комплексом «Фармація у віках», першим у світі пам`ятником фармацевтові. НФаУ став організатором проведення на базі Університету V і VІ Національних з`їздів фармацевтів України, створення Фармацевтичної асоціації України, наукового фармацевтичного парку та біофармацевтичного кластеру України.

Ректор Національного фармацевтичного університету В.П. Черних