ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 • АБ — акціонерний банк
 • АКБ — акціонерний комерційний банк
 • АКТГ — адренокортикотропний гормон
 • АМФ — аденозинмонофосфорна кислота
 • АНД — аналітично-нормативна документація
 • АПФ — ангіотензинперетворювальний фермент
 • АТ — артеріальний тиск
 • атм. — атмосфер(ний)
 • ат. м. — атомна маса
 • ат. н. — атомний номер
 • АТФ — аденозинтрифосфорна кислота
 • АФІ — активний фармацевтичний інгредієнт
 • БАД — біологічно активна добавка
 • БАР — біологічно активна речовина
 • БАС — біологічно активна сполука
 • БМЭ — Большая медицинская энциклопедия
 • БСЭ — Большая советская энциклопедия
 • БТФ — Британська трав’яна Фармакопея
 • ваг. % — вагові відсотки
 • ВАК — Вища атестаційна комісія
 • ВАТ — відкрите акціонерне товариство
 • в/в — внутрішньовенно(ий)
 • ВВП — валовий внутрішній продукт
 • ВДНГ — Виставка досягнень народного господарства
 • ВДШ — верхні дихальні шляхи
 • ВЕРХ — високоефективна рідинна хроматографія
 • ВІЛ — вірус імунодефіциту людини
 • в/м — внутрішньом’язово(ий)
 • ВМС — високомолекулярні сполуки
 • ВНП — валовий національний продукт
 • в.о. — виконуючий обов’язки
 • ВО — виробниче об’єднання
 • ВООЗ — Всесвітня організація охорони здоров’я
 • ВР — Верховна Рада
 • ВЧ — висока частота
 • ГАМК — гамма-аміномасляна кислота
 • ГМГ-КоА — 3-гідрокси-3-метилглутарил коензим А
 • ГДК — гранично допустима концентрація
 • ГРВІ — гостра респіраторна вірусна інфекція
 • ДВЗ-синдром — синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання
 • ДМСО — диметилсульфоксид
 • ДМФА — диметилформамід
 • ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота
 • ДНЦЛЗ — Державний науковий центр лікарських засобів
 • ДСТУ — Державний стандарт України
 • ДФ ХІ — Державна Фармакопея СРСР, ХІ видання
 • ДФУ — Державна Фармакопея України
 • ДФЦ — Державний фармакологічний центр
 • ЕЕ — Економічна енциклопедія
 • ЕКГ — електрокардіограма
 • ЕОМ — електронно-обчислювальна машина
 • ЕПР — електронно-протонний резонанс
 • ехоКГ — ехокардіограма
 • ЄС — Європейський Союз
 • завв. — заввишки
 • завд. — завдовжки
 • завт. — завтовшки
 • завш. — завширшки
 • ЗАТ — закрите акціонерне товариство
 • ЗПСШ — захворювання, що передаються статевим шляхом
 • ІПКСФ — Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
 • ІЧ — інфрачервоний
 • КЗпП — Кодекс законів про працю
 • ККД — коефіцієнт корисної дії
 • КМУ — Кабінет Міністрів України
 • ЛЗ — лікарський засіб
 • ЛП — лікарський препарат
 • ЛР — лікарська рослина
 • ЛРС — лікарська рослинна сировина
 • Мін’юст — Міністерство юстиції
 • ММЕ — Мала медична енциклопедія
 • МО — міжнародна одиниця
 • МОЗ — Міністерство охорони здоров’я
 • мол. м. — молекулярна маса
 • МОН — Міністерство освіти і науки
 • НАМН — Національна академія медичних наук
 • НАНУ — Національна академія наук України
 • НАПН — Національна академія педагогічних наук
 • напр. — наприклад
 • нар. — народний
 • НБУ — Національний банк України
 • НВЧ — надвисокочастотний
 • НМАПО імені П.Л. Шупика — Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
 • НМС — низькомолекулярні сполуки
 • НПЗП — нестероїдні протизапальні препарати
 • НТД — нормативно-технічна документація
 • НТП — науково-технічний прогрес
 • НФаУ — Національний фармацевтичний університет
 • НЧ — низькочастотний
 • ООН — Організація Об’єднаних Націй
 • ПАБК — параамінобензойна кислота
 • ПАР — поверхнево-активна речовина
 • ПАСК — парааміносаліцилова кислота
 • ПМР — протонний магнітний резонанс
 • РЗК — реакція зв’язування комплемента
 • РН — реакція нейтралізації
 • РНК — рибонуклеїнова кислота
 • РОЕ — реакція осідання еритроцитів
 • РР — радіоактивна речовина
 • РФ — Російська Федерація
 • син. — синонім
 • СНД — Співдружність Незалежних Держав
 • СНІД — синдром набутого імунодефіциту
 • СП — спільне підприємство
 • СРП — С-реактивний протеїн
 • ТОВ — товариство з обмеженою відповідальністю
 • ТПВ — товариство з повною відповідальністю
 • ТУУ — Технічні умови України
 • ТФСУ — тимчасова фармакопейна стаття України
 • ТШХ — тонкошарова хроматографія
 • УВМА — Українська військово-медична академія
 • УВЧ — ультрависокі частоти
 • УЗД — ультразвукове дослідження
 • УКХ — ультракороткі хвилі
 • УФ — ультрафіолетовий
 • ФК — Фармакопейний комітет
 • ФП — фармацевтичне підприємство
 • ФС — фармакопейна стаття
 • ХМАПО — Харківська медична академія післядипломної освіти
 • ХОЗЛ — хронічне обструктивне захворювання легень
 • ХФЗ — хіміко-фармацевтичний завод
 • ХФІ — Харківський фармацевтичний інститут
 • цАМФ — циклічний аденозинмонофосфат
 • ЦК — Цивільний кодекс
 • ЦНС — центральна нервова система
 • ЦО — цивільна оборона
 • ЦОГ — циклооксигеназа
 • ЦСУ — центральне статистичне управління
 • ЧСС — частота серцевих скорочень
 • ШКТ — шлунково-кишковий тракт
 • ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів
 • ЭЭ — Экономическая энциклопедия
 • ЮЕ — Юридична енциклопедія
 • ЮНЕСКО — Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
 • ЯМР — ядерно-магнітний резонанс
 • IUPAC — The International Union of Pure and Applied Chemistry (Міжнародна спілка теоретичної і прикладної хімії)
 • GCP — Good Clinical Practice (належна клінічна практика)
 • GDP — Good Distribution Practice (належна практика дистрибуції)
 • GLP — Good Laboratory Practice (належна лабораторна практика)
 • GMP — Good Manufacturing Practice (належна виробнича практика)
 • GPP — Good Pharmacy Practice (належна фармацевтична практика)
 • Т½ — період напіввиведення
 • Тзаймтемпература займання
 • Тзамерзтемпература замерзання
 • Тзасттемпература застигання
 • Тзгортемпература згорання
 • Тзневодтемпература зневоднення
 • Ткиптемпература кипіння
 • Тплтемпература плавлення
 • Трозкладтемпература розкладання
 • Тсамозаймтемпература самозаймання
 • Тспалтемпература спалаху
 • Тсублтемпература сублімації
 • WPW-синдром — синдром Вольфа — Паркінсона — Уайта