КРЕДИТНА УГОДА

КРЕДИТНА УГОДА — документ, що свідчить про укладений між банком та позичальником договір щодо надання останньому кредиту на умовах платності, повернення, терміновості, забезпеченості та цільового використання. Відповідно до К.у. кредитор бере на себе зобов’язання надати позичальнику певну суму коштів в обумовлений термін, позичальник зобов’язується використати отримані кошти на зазначені у К.у. заходи, своєчасно погасити позику та відсотки за неї, надати можливість кредиторові контролювати процес цільового використання кредиту. К.у. містить такі розділи: 1. Загальні положення: найменування сторін; предмет К.у. (вид кредиту); суму й розмір відсоткової ставки; вид та умови забезпечення кредиту (застава, гарантія, запорука); порядок надання та погашення кредиту; порядок нарахування та сплати відсотків. 2. Права та обов’язки позичальника: права позичальника — вимагати від банку кредит в обсягах і в термін згідно з К.у., достроково погасити заборгованість, скасувати К.у. в разі невиконання зобов’язань з боку кредитора; обов’язки позичальника — використовувати кредитні суми на цілі, вказані в К.у., повернути кредит у встановлений в К.у. термін, своєчасно і в повному обсязі сплачувати відсотки за кредитом, своєчасно надавати кредитору достовірну та повну звітну інформацію для контролю за позичкою, інформувати банк про зміни організаційно-правової форми підприємства чи інші зміни. 3. Права та обов’язки банку: права банку — проводити перевірку умов забезпечення та цільового використання наданих коштів, припиняти видачу нових позичок та заявляти претензії щодо наданих раніше кредитів у разі виявлення порушень умов К.у., недостовірності звітності, затримки сплати сум кредиту та відсотків, переглядати відсоткові ставки у разі зміни рівня облікової ставки НБУ, стягувати з підприємства комісійну винагороду за пролонгацію кредиту; обов’язки банку — надавати позичальнику кредит у обсягах та у строки, визначені К.у., інформувати позичальника про факти і причини змін умов стягнення кредиту чи ставок, інформувати позичальника про зміни у нормативних актах НБУ з питань кредитування. 4. Відповідальність сторін. У разі порушення позичальником умов К.у. банк може припинити видачу кредиту, вимагати його дострокового повернення, зменшити суму кредиту, збільшити плату за використання кредиту, стягувати пеню. У разі порушення банком вимог К.у. позичальник може вимагати від банку відшкодування збитків. 5. Порядок розв’язання суперечок. 6. Термін дії К.у. 7. Юридичні адреси сторін.

Сьогодні використання К.у поступово поширюється у фармацевтичній галузі, оскільки масштабне переозброєння, перехід ФП на стандарти GMP обумовлює пошук зовнішніх джерел фінансування, одним з яких є кредити.

Фінанси підприємств: Підручник / Кер. авт. кол. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. — 4-те вид., перероб. та доп. — К., 2002.


Інші статті автора