ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ — тривалість періоду між придбанням запасів для здійснення діяльності ФП та отриманням коштів від реалізації готової продукції, напр. ЛП чи АФІ. У процесі О.ц. рух оборотних активів видозмінює їх форми у чотирьох стадіях: грошові кошти використовуються для придбання субстанцій і допоміжних матеріалів; придбані запаси сировини і матеріали внаслідок виробничої діяльності перетворюються на ЛП; запаси готової продукції реалізуються споживачам, формуючи дебіторську заборгованість (до часу сплати реалізованої готової продукції споживачами); сплачена дебіторська заборгованість формує грошові активи. Характеристикою О.ц. є його тривалість. Скорочення О.ц. у динаміці розглядається як позитивна тенденція, яка може бути досягнута за рахунок прискорення виробничого процесу, реалізації ЛП та обіговості дебіторської заборгованості. Середній рівень тривалості О.ц. вітчизняних ФП майже вдвічі перевищує аналогічний показник провідних західних компаній. Означена диспропорція пов’язана зі значним перевищенням періоду обіговості запасів вітчизняних ФП порівняно із західними фармацевтичними фірмами.

Бланк И.А. Управление активами. — К., 2000; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001.


Інші статті автора