ЕБУЛІОСКОПІЯ

ЕБУЛІОСКОПІЯ (лат. ebullioscopia < лат. ebullire — закипати + грец. scopia — дослідження, огляд) — метод дослідження властивостей розчинів, що базується на визначенні підвищення температури початку кипіння розчину порівняно з Tкип чистого розчинника:

Tкип. = TкипT0 кип, (1)

де T0 кип — температура кипіння розчинника; Tкип — температура кипіння розчину; Tкип — підвищення температури кипіння розчину. Кількісне співвідношення між Tкип та концентрацією визначають за рівнянням Клапейрона — Клаузіуса та законом Рауля:

ebuloskopia1.eps (2)

де R — універсальна газова стала; λвип — питома теплота випаровування розчинника; m — моляльність розчину.

Величина

ebuloskopia2.eps (3)

називається ебуліоскопічною сталою розчинника (табл.) або молярним підвищенням Tкип, є властивістю розчинника і не залежить від природи розчиненої речовини. За фізичним значенням Е дорівнює підвищенню Tкип одномоляльного розчину за умови, що розчин має властивості ідеального.

Таблиця. Ебуліоскопічні сталі деяких розчинників

Розчинник Tкип, К Ебуліоскопічна стала, Е
Вода 373 0,516
Етанол 351,4 1,20
Оцтова кислота 391,5 3,07
Хлороформ 334,2 3,88
Бензол 353,2 2,57
Фенол 455,1 3,6
Сірковуглець 319,3 2,29

З урахуванням (3) рівняння (2) набуває вигляду:

Tкип = Е × m. (4)

Для розчинів електролітів вираховують ізотонічний коефіцієнт (і):

Tкип = і × Е × m. (5)

Ебуліоскопічний метод визначення мол. м. розчиненої речовини базується на рівнянні (4):

ebuloskopia3.eps, (6)

де g — маса розчиненої речовини (г); G — маса розчинника (г). При цьому Tкип вимірюють за допомогою термометра Бекмана. Спочатку знаходять Tкип чистого розчинника, потім у нього вносять наважку речовини, вимірюють Tкип одержаного розчину і розраховують Tкип. Проте Е. застосовується не так часто, як кріоскопія, через експериментальні ускладнення при точному визначенні Tкип (зміною концентрації розчинів внаслідок випаровування розчинника тощо).

Визначення Tкип водно-спиртових розчинів застосовують для кількісного визначення спирту в цих сумішах. У фармації методом Е. визначають мол. м. біологічно активних та лікарських речовин, розраховують активність розчиненої речовини, ізотонічний коефіцієнт, ступінь електролітичної дисоціації слабкого електроліту.

Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П. Краткий справочник по химии / Под ред. чл.-кор. АН УССР О.Д. Куриленко. — К., 1974; Евстратова К.И., Купина Н.А., Малахова Е.Е. Физическая и коллоидная химия. — М., 1990; Фізична і колоїдна хімія / В.І. Кабачний, Л.К. Осіпенко, Л.Д. Грицан та ін. — Х., 1999; Эбулиоскопия. В кн.: Химическая энциклопедия. В 5 т. — М., 1998. — Т. 5.


Інші статті автора