БРОМАТОМЕТРІЯ

БРОМАТОМЕТРІЯ — титриметричний метод визначення відновників, а також органічних сполук, які реагують з бромом. При титруванні робочим розчином КBrO3 відбувається реакція:

BrO3+ 6H+ + 6ë 2arrow.eps Br + 3H2 O (Е0 =1,45 В),

надлишкова крапля титранту окиснює бромід-іони за рівнянням

BrO3 + 5Br+ 6H+ 2arrow.eps 3Br2 + 3H2O

до вільного брому, який забарвлює розчин у жовтий колір (безіндикаторне титрування) або знебарвлює індикатор (метиловий червоний, метиловий жовтогарячий). Кінцеву точку титрування визначають також потенціометричним або фотометричним методами. Титрування органічних сполук відбувається при додаванні до розчину титранту надлишку КBr (бромід-броматна суміш). Бром, що утворюється, взаємодіє з органічною сполукою, тому іноді бромід-броматометрію відносять до Б., яка базується на використанні стандартного розчину Br2. При використанні як титрант водного розчину KBrO3 надлишок KBr додають до розчину, що аналізують, перед титруванням. При зворотному броматометричному титруванні бром, що утворився при взаємодії бромат-іонів з бромід-іонами, окиснює доданий надлишок KI до вільного йоду, який титрують розчином Na2S2O3 у присутності крохмалю (індикатор) або визначають методом зворотного арсенітометричного титрування:

H3AsO4 + 2H+ + 2ē 2arrow.eps HAsO2 + 2H2O
(E0 = 0,56 B)

У цьому випадку до розчину, що містить вільний бром, додають стандартний розчин NaAsO2, надлишок якого титрують KBrO3 (індикатор — метиловий жовтогарячий, метиловий червоний). Броматометрію застосовують для визначення сполук As(III), Sb(III), Sn(II), Cu(I), Fe(II), гідразину, гідроксиламіну, семікарбазиду, мурашиної кислоти, а також ароматичних (феноли, крезоли, ароматичні аміни, резорцинол) та ненасичених органічних сполук, здатних до реакцій заміщення або приєднання Br2 відповідно; для непрямого визначення катіонів металів (Al3+, Mn2+, Mg2+, Fe3+, Zn2+), що утворюють з 8-оксихіноліном малорозчинні сполуки.

Літ: Берка А., Вултерин Я., Зыка Я. Новые редокс-методы в аналитической химии. — М., 1968.


Інші статті автора