БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ

БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ — сукупність операцій, які може здійснювати банк. Перелік операцій змінюється залежно від країни та виду банку. Розрізняють: а) активні операції, пов’язані з розміщенням і використанням банком наявних у нього власних, залучених і позичених коштів; б) пасивні операції, за допомогою яких банки формують фінансові ресурси для проведення активних операцій. У свою чергу активні Б.о. поділяють на кредитні та інвестиційні. Кредитні Б.о. — це комплекс дій, пов’язаних із наданням клієнтам і погашенням банківських позичок. Кредитування підприємств здійснюється на принципах: платності (позичальник повертає банку не тільки основну суму кредиту, а й сплачує додаткові кошти — відсоток); строковості (кредит у повному обсязі з урахуванням відсотка має бути сплачений позичальником у термін, передбачений у кредитному договорі); поверненості (позичальник повинен повернути кредит у повному обсязі); забезпеченості (з метою гарантування повернення кредиту банк вживає додаткових заходів у вигляді забезпечення позики гарантією, заставою, поручительством); цільового призначення (чітке визначення з боку позичальника та банку мети, на яку будуть використані кредитні кошти). Банківське кредитування підприємств здійснюється із застосуванням таких позичкових рахунків: простий (активний рахунок, усі дії з видачі й погашення кредиту, на якому оформляються відповідними документами клієнта чи банку — платіжним дорученням, розпорядженням кредитного відділу банку операційному відділу); спеціальний (форма обліку позичок до запитання застосовується в окремих випадках, напр. при кредитуванні під заставу векселів); контокорентний (поточний рахунок з овердрафтом). Інвестиційні Б.о. — комплекс дій, пов’язаних з укладенням коштів у цінні папери підприємств (державних, колективних чи приватних) на відносно тривалий період. До пасивних Б.о. належать: операції, пов’язані з формуванням власних ресурсів або банківського капіталу (статутного, додаткового, резервного, спеціального, а також прибутку); операції, пов’язані з формуванням залучених коштів банку (коштів на поточних, депозитних та інших рахунках банківських клієнтів). Банки залучають грошові кошти шляхом розширення депозитних операцій, за результатами яких утворюється депозитний портфель банку. За Законом України «Про банки і банківську діяльність» банки можуть виконувати такі операції: залучення і розміщення грошових вкладів (депозитів) та кредитів; здійснення розрахунків за дорученням клієнтів та їх касове обслуговування; ведення рахунків клієнтів; фінансування капітальних вкладень за дорученням власників або розпорядників інвестованих коштів; випуск платіжних документів і цінних паперів (чеків, акредитивів, акцій, облігацій, векселів), їх купівля, продаж, зберігання, інших операції з ними; видача поручительств, гарантій та інших зобов’язань за третіх осіб, що передбачають їх виконання у грошовій формі; придбання права вимоги з поставки товарів і надання послуг, прийняття ризику виконання таких вимог та інкасація цих вимог (факторинг); придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг); операції з валютою та монетарними металами; залучення та розміщення дорогоцінних металів на рахунки і вклади та інші операції з цими цінностями відповідно до міжнародної банківської практики; довірчі операції (залучення та розміщення коштів, управління цінними паперами) за дорученням клієнтів; надання консультаційних послуг; здійснення інших операцій з дозволу НБУ. Розширення ресурсної бази призвело до розвитку активних Б.о. Основна маса кредитів сьогодні надається на кредитування поточної діяльності. Основні суб’єкти кредитування — підприємства колективної форми власності (74%); приватні фірми становлять 12,3%; державні підприємства — 11,4%. Портфель цінних паперів банків не перевищує 7–10% активів і характеризується незначною доходністю. Позитивним є зрушення у структурі кредитних портфелів, зростання питомої ваги кредитів на інвестиційну діяльність, заінтересованість у яких з боку ФП (через перехід до стандартів НВП) є дуже високою.

Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. — М., 1992; Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.03.1991 р. № 872-ХІІ з доп. // Відомості ВР України. — 1991. — № 9; Лексис В. Кредит и банки. — М., 1994; Савлук М.І., Мороз А.М., Пуховкіна М.Ф. Гроші та кредит. — К., 2002.


Інші статті автора