ПРЕМІЯ

ПРЕМІЯ (лат. praemium — винагорода) — 1) винагорода, грошове чи матеріальне заохочення за надання певних послуг або за досягнення, успіхи у будь-якій сфері діяльності; 2) винагорода покупців, яка дорівнює різниці між номінальною та реальною ціною на однойменний товар; 3) надбавка до курсу валют, якщо операція здійснюється у визначений термін; 4) сума, яку сплачує продавець опціону його продавцеві за придбання права продавати або купувати цінні папери, товари за наперед установленою ціною протягом певного періоду; 5) грошова сума, яку виплачує страхувальник страховикові за перебраний ним на себе ризик; 6) сума винагороди вкладникові заощаджень на придбання власності або житлове будівництво у вигляді певного відсотку від суми внеску; 7) різниця між номінальною й біржовою вартістю цінного паперу. На ФП система преміювання складається з двох фондів: фонд заохочення та фонд стимулювання індивідуальних досягнень працівників. Фонд заохочення є формою участі працівника в результатах господарської діяльності, заохочення зацікавленості працівників у підвищенні ефективності роботи підприємства в цілому і носить соціальний характер. Розмір коштів, що спрямовані до фонду заохочення, визначається у відсотковому відношенні до заробітної плати працівників за попередній місяць. Фонд стимулювання використовується з метою посилення впливу матеріального стимулювання на індивідуальну продуктивність і якість праці, посилення мотивації працівників ФП. Розмір коштів, що становлять фонд стимулювання, визначається щомісячно. Фонд стимулювання підприємства розподіляється за такими фондами: фонд генерального директора, фонд технічної служби, фонд комерційної служби, фонд виробничої служби, фонд фінансової служби, фонд служби контролю якості, фонд служби наукових розробок, фонд юридичної служби, фонд наукової й соціально-побутової служби. Фонди відповідних служб розподіляються їх керівниками на власний розсуд між працівниками і підрозділами. Розмір винагороди не повинен перевищувати 50% посадового окладу для працівників з погодинною оплатою праці, середнього розміру місячної тарифної ставки відповідного розряду для працівників з відрядною оплатою праці. Критерії визначення персональної винагороди працівників ФП такі: індивідуальність, яка спрямована на підвищення ефективності діяльності підприємства; зразкова якість робіт, що виконуються; висока активність і самостійність у виконанні завдань; особливо високі досягнення в продуктивності праці; досягнута економія без втрат якості виробництва. До П. фармацевтичних працівників, що мають одноразовий характер, належать: винагорода за підсумками роботи за рік, щорічні винагороди за стаж роботи; П., що виплачуються у встановленому порядку відповідно до рішення уряду; П. за сприяння винахідливості та раціоналізації, створення, освоєння й впровадження нової техніки і технології, введення в дію у строк і достроково виробничих потужностей і об’єктів будівництва, своєчасну поставку продукції на експорт; П. за виконання важливих і особливо важливих завдань; одноразові заохочення, не пов’язані з конкретними результатами праці (до ювілейних і пам’ятних дат), як в грошовій, так і натуральній формі. Преміювання працівників здійснюється з метою посилення матеріального заохочення та створення найбільш сприятливих умов для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності ФП.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджменту. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.Н. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Посилкіна О.В., Євтушенко В.А., Єгорова О.Ю. Економіка праці. — Х., 2003; Экономика труда / Под ред. П.Э. Шлендера и Ю.П. Кокина. — М., 2002.


Інші статті автора