ПОТІК

ПОТІК — маса різноманітних ресурсів ФП (субстанцій, основних і допоміжних матеріалів), товарно-матеріальних цінностей, що перебуває в постійному русі впродовж певного періоду. П. розподіляються на матеріальний, інформаційний, кадровий і фінансовий. Матеріальний П. утворюють субстанції, матеріали, ЛП та інші товарно-матеріальні цінності. Розмір матеріального П. — дріб, у чисельнику якого зазначено одиницю вимірювання вантажу (упаковки, ампули, таблетки), а в знаменнику — одиниця вимірювання часу (доба, місяць, рік та ін.), напр. упаковок/рік. Матеріальний П. включає потоки на мікро- та макрорівні. На макрорівні ланцюг, через який проходить матеріальний П., складається з декількох самостійних підприємств, при цьому просування матеріального П. по всьому ланцюгу починає здійснюватися з мінімальними витратами. На мікрорівні ланцюг, через який послідовно проходить певний матеріальний П., найчастіше складається з різних підрозділів одного ФП. Матеріальні потоки розподіляють за такими основними ознаками: приналежність до логістичної системи (зовнішній і внутрішній; вхідний і вихідний); асортимент П. (одно- та багатоасортиментний); кількість вантажів, які утворюють П. (масовий, великий, середній, дрібний); питома маса вантажів, що утворюють П. (велико- та малотоннажний); ступінь сполучення вантажів (сполучений і несполучений); консистенція вантажів (насипний, тарно-штучний, наливний). Матеріальний П. характеризується галузевою, груповою та родовою структурою. Галузева структура визначається належністю вантажу до певної підгалузі виробництва (фармацевтичної, мікробіологічної). Групова структура характеризується належністю вантажів до певної групи за їх загальним призначенням (субстанції, допоміжні матеріали та ін.). Родова структура передбачає розподіл вантажу за властивостями (фітосировина, субстанції та ін.). Матеріальний П. характеризується і такими параметрами, як номенклатура, асортимент і кількість продукції; габаритні характеристики (обсяг, площа, лінійні розміри); характеристики маси (загальна, нетто, брутто); фізико-хімічні властивості вантажу; характеристика тари; умови угод купівлі-продажу; фінансові характеристики угоди; умови транспортування та ін. Під інформаційним П. слід розуміти сформований або організований рух даних у певному напрямку за умов, що в них вказані загальне джерело та загальний одержувач. Інформаційні П. характеризуються: неоднорідністю; множинністю підрозділів — постачальників інформації; множинністю підрозділів — споживачів інформації; складністю практичної наочності інформаційних маршрутів; великою кількістю передавання одиниць документації за кожним маршрутом; багатоваріантністю критеріїв оптимізації. Складовими частинами інформаційного П. є: реквізит (підстава та ознака); документ (реквізит і показники); масив (запис і поле). Інформаційні П. класифікують за: функціональним призначенням (закупівельний, транспортний, складський, виробничий, розподільний, сервісний, фінансовий); документальним супроводженням (організаційний, розпорядницький, довідковий, аналітичний, економічний, науковий, технічний); носієм інформації (паперовий, електронний, змішаний); індексацією (цифровий, алфавітний, символічний, предметно-візуальний); структурою (однорідний, неоднорідний); періодичністю (регулярний, оперативний, випадковий, оn-line, оff-line); взаємозв’язком (взаємопов’язаний, невзаємопов’язаний); об’ємом (малооб’ємні (≤3 Кб); середньооб’ємні (≤500 Кб), високооб’ємні (≥500 Кб)); щільністю (малоінтенсивні (≤1 Мбіт/с), середньоінтенсивні (1–2 Мбіт/с), високоінтенсивні (>2 Мбіт/с)); утворенням (первинний, вторинний); ступенем використання (однократно, багатократно, маловикористаний, невикористаний); рівнем ієрархії логістичної системи (внутрішній, вхідний, вихідний); видом системи, що пов’язується П. (горизонтальний, вертикальний); місцем проходження (зовнішній, внутрішній); напрямком щодо логістичної системи (вхідний; вихідний); часом руху (випереджувальний, іде одночасно, іде після); напрямком руху (зустрічний, паралельний).

Гаджинский А.М. Логистика. — М., 2000; Логистика / Под ред. Б.А. Аникина. — М., 1998; Миротин Л.Б., Ташбаев Н.Э. Логистика для предпринимателя: Основные понятия, положения и процедуры. — М., 2002; Родкина Т.А. Информационная логистика. — М., 2001.


Інші статті автора