ФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ

ФОТОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ — група методів аналізу, що базуються на вимірюванні пропускання, поглинання або розсіювання світла досліджуваною речовиною. Ці методи поділяються на декілька груп: колориметрія — побудована на візуальному порівнянні забарвлень розчинів різних концентрацій за допомогою нескладних приладів; фотоколориметрія — на вимірюванні поглинання немонохроматичного світла, яке проходить крізь розчин за допомогою приладів, які називають фотоелектроколориметрами (немонохроматичне випромінювання з вузьким діапазоном довжини хвиль одержують за допомогою світлофільтрів); спектрофотометрія — аналіз за вибірковим поглинанням розчинами монохроматичного випромінювання в УФ-, видимій та ІЧ-ділянках спектра з використанням спектрофотометрів; флуориметрія — ґрунтується на вимірюванні інтенсивності флуоресценції досліджуваних речовин, яка виникає під впливом електромагнітного випромінювання; турбідиметрія — вимірювання інтенсивності світла, яке поглинається суспензією твердої речовини; нефелометрія — вимірювання інтенсивності світлового потоку, що розсіюється диспергованими частками під певним кутом.

До Ф.а. також відносять атомно-абсорбційний аналіз, фотометрію полум’я і спектроскопію відбиття. Методи, що базуються на вибірковому поглинанні електромагнітного випромінювання в ІЧ-, видимій і УФ-ділянках молекулами досліджуваної речовини або її сполуки з відповідним реагентом, відносять до молекулярно-абсорбційного Ф.а.: візуальна колориметрія, фотоколориметрія, спектроскопія. Для розбавлених розчинів (с ≤0,01 М) у випадку монохроматичного випромінювання виконується закон Бугера — Ламберта — Бера, згідно з яким оптична густина прямо пропорційна концентрації речовини в розчині (див. Спектрофотометрія).

Оптичні методи аналізу нерозривно пов’язані з використанням сучасних приладів різної складності, що підвищує вартість аналізу, але дає деякі переваги порівняно з класичними хімічними методами: експресність, нерушійність зразків, простоту методик, використання невеликої кількості речовини для аналізу, можливість аналізувати сполуки будь-якої природи, проведення експрес-аналізу багатокомпонентних сумішей. Також вони підвищують чутливість, точність і відтворюваність результатів визначень.

Юинг Г. Инструментальные методы химического анализа. — М., 1989.


Інші статті автора