ПРИБУТОК

ПРИБУТОК — кінцевий результат, що характеризує господарчу діяльність ФП, який складається з фінансового результату від реалізації ЛП, субстанцій, основних засобів, нематеріальних активів та іншого майна підприємства і доходів від позареалізаційних операцій, зменшених на суму витрат за цими операціями. Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати» розрізняють такі види П. Валовий П. (збиток) — розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції й собівартістю реалізованої продукції. П. (збиток) від операційної діяльності — визначається як алгебраїчна сума валового П. (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. П. (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування — визначається як алгебраїчна сума П. (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (П.), фінансових та інших витрат (збитків). П. від звичайної діяльності — визначається як різниця між П. від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків із П. Чистий П. (збиток) — розраховується як алгебраїчна сума П. (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного П., надзвичайного збитку і податків із надзвичайного П. П. від реалізації ЛП є формою грошових накопичень ФП та спрямовується на розширення виробництва, реконструкцію та технічне переозброєння основних фондів, удосконалення технологій, упровадження у виробництво інноваційних ЛП, поповнення обігових коштів, виплату дивідендів та інші цілі. Поряд із П. від реалізації продукції у ринкових умовах джерелами фінансових ресурсів ФП виступають також П. від реалізації майна, передачі майна в оренду, П. від проведення фінансових та інвестиційних операцій. Сьогодні в структурі П. ФП найбільшу питому вагу має П. від операційної діяльності. В середньому він становить близько 90%. П. від реалізації майна та здавання майна в оренду, як правило, не перевищує 3,5%. Інший позареалізаційний П. знаходиться на межі 4,5%. П. від володіння корпоративними правами і за рахунок одержаних дивідендів не перевищує 1%. Приблизно на тому самому рівні знаходиться П., одержаний від фінансових операцій.

Бабо А. Прибыль. — М., 1993; Бланк И.А. Управление прибылью. — К., 1998; Крутик А.Б., Хайкина М.М. Основы финансовой деятельности предприятия. — СПб., 1999; Положення (стандарт) бухгалтерського обліку «Звіт про фінансові результати» // Все про бухгалтерський облік. — 2003. — № 14 (802); Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. — М., 1995.


Інші статті автора