ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ

ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ (англ. Human Development Index (HDI) (ІЛР), синоніми — індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) — індекс, який дає інтегральну оцінку розвитку людини. Поєднує три показники: валовий внутрішній продукт (ВВП) на душу населення, рівень грамотності й тривалість життя. Використовується як статистичний інструмент для порівняння розвитку соціальної сфери різних країн. Зміст показника полягає в такому: чим ближче ІЛР до одиниці, тим вищі можливості для реалізації людського потенціалу завдяки поліпшенню рівня освіти, доходу і тривалості життя.

Індекс розроблено і введено в обіг у 1990 р. пакистанським економістом Махбубом-уль-Хаком і використовується ООН з 1993 р. у звітах про розвиток потенціалу людини. Окрім загального індексу, розраховують ІЛР для чоловіків і жінок, різних етнічних і соціальних груп, регіонів. У 2010 р. методику розрахунку ІЛР змінено у двох компонентах: показниках грамотності (освіти) і доходу. Для розрахунку рівня грамотності (освіти) стали використовувати показник середньої кількості років навчання. Для розрахунку рівня доходів як базисну величину стали використовувати середньосвітове значення ВВП на душу населення. У разі, якщо країна перебуває на рівні, який вище зазначеного, то збільшення доходу на душу населення розглядається як зменшення її граничного внеску в людський розвиток. Після змін у методиці розрахунків проведено перерахунок усіх попередніх показників. З 2011 р. на рівні країни ІЛР — середнє геометричне значення нормалізованих (нормалізація — порівняння мінімального і максимального значення показника за досліджуваний період) індексів, які відображають досягнення за кожним напрямком. Так, здоров’я і тривалість життя оцінюють за допомогою показника очікуваної тривалості життя при народженні (кількість років, яку може прожити новонароджений, якщо існуючі на момент його народження тенденції показників тривалості життя залишатимуться незмінними). Цей показник свідчить про місце та рівень розвитку фармації, а також про ефективність її функціонування в кожній окремо аналізованій державі.

Рівень грамотності (освіти) визначають за допомогою двох показників: середньої тривалості навчання (кількість років навчання для осіб віком від 26 років і старше протягом життя) заснований на показнику рівня освіти населення і перерахований на кількість років навчання через теоретичну тривалість кожного рівня отриманої освіти; очікуваної тривалості навчання (кількість років навчання, яке, як очікується, може отримати дитина з офіційного віку вступу до школи, якщо протягом її життя зберігаються поточні тенденції показника залучення населення до освіти). Рівень життя визначають за допомогою валового національного продукту (ВНП), конвертованого в міжнародні долари з використанням показників паритету купівельної спроможності (ПКС) на душу населення в середині аналізованого року. Методика розрахунку показників наведена в табл. 1.

Показник ІЛР для кожної країни вказує на обсяг дій для досягнення визначених цілей: середньої тривалості життя 85 років, повної грамотності населення та повного охоплення навчанням молоді, рівня середньорічних доходів на душу населення в розмірі 40 000 дол. за паритетом купівельної спроможності національної валюти. Установлено такі значення ІЛР, які характеризують рівень розвитку: низький — <0,5; середній — 0,5–0,8; високий — ≥0,8. Для відображення демографічного, екологічного та економічного стану країни окремо розраховують дезагреговані показники: рівень нерівності, або ІЛР, скоригований з урахуванням нерівності в доходах населення, багатовимірний показник бідності (який враховує харчування, дитячу смертність, показники освіти з розрахунку ІЛР, використання тепла, води, електричної енергії, палива та ін.), гендерні особливості (індекс материнської смертності, індекс народжуваності у підлітків, індекс розширення прав і можливостей жінок індекси економічної активності жінок і чоловіків окремо), кількість шкідливих викидів в атмосферу з розрахунку на одну особу, кількість населення, ступінь використання новітніх технологій, загальний індекс доходів та інші зведені індекси. Показники ІЛР України, розраховані спеціалістами ООН і незалежними експертами аналітиками, наведено в табл. 2.

Таблиця 1. Методика розрахунку показників

Назва показника Формула для розрахунку Умовні позначення
ІЛР
Індекс тривалості життя 1.tif 6.tif — очікувана тривалість життя при народженні населення і-ї території;
7.tif — максимальне значення показника (прийнято на рівні 85 років);
8.tif — мінімальне значення показника (прийнято на рівні 25 років)
Індекс рівня освіти 2.tif 9.tif — індекс грамотності дорослого населення;
10.tif — індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного віку;
Індекс грамотності дорослого населення
Індекс сукупної частки учнів у загальній чисельності населення відповідного віку
3.tif
4.tif
6.tif визначає частку освічених серед дорослого населення на і-тій території у відсотках (для розрахунку 9.tif і сукупну частку учнів у відсотках (для розрахунку 10.tif)
7.tif — максимальне значення обох показників (прийнято на рівні 100%);
8.tif — мінімальне значення обох показників (прийнято на рівні 0%)
Індекс скоригованого реального ВВП на душу населення 5.tif 6.tif — скоригований реальний ВВП у розрахунку на рік (за паритетом купівельної спроможності) на душу населення i-ї території;
7.tif — максимальне значення показника (прийнято на рівні 40 000 дол. США на рік);
8.tif — мінімальне значення показника (прийнято на рівні 100 дол. на рік)

Таблиця 2. Показники ІЛР в Україні станом на 2013 р.

ІРЛП 0,74
Здоров’я Очікувана тривалість життя при народженні (років) 68,8
Освіта Середня тривалість освіти (дорослих) (років) 11,3
Дохід ВНД на душу населення за ППС у постійних міжнародних доларах 2005 р. 6428
Нерівність Скоригована з урахуванням нерівності значення ІРЛП 0,672
Бідність МРІ: індекс багатовимірної бідності (%) 0,008
Стать Індекс гендерної нерівності, значення 0,338
Стійкість Викиди двоокису вуглецю на душу населення (тис. т) 7,0
Демографія Загальна кількість населення обох статей (тис.) 44 940,3
Зведені індекси Не зв’язані з доходами ІРЛП 0,813
Інновації та технології Стаціонарних і стільникових телефонів абонентів на 100 осіб 145,8
Торгівля, економіка і доходи Індекс доходів 0,615

Баева О.Н. Индекс человеческого развития: методики определения и оценки на уровне региона // Известия Иркутской государственной экономической академии. — 2012. — № 5; Доклад о человеческом развитии. — 2013. [Элект. ресурс] http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2013_RU.pdf.


Інші статті автора