МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ

МАКРОСЕРЕДОВИЩЕ — фактори, які впливають на фармацевтичну організацію (Ф.о.) — підприємство, фірма, компанія, аптека, та її мікросередовище, які вона не може контролювати. Фактори М. пов’язані із визначенням можливих ризиків при здійсненні бізнесу і перевіркою готовності Ф.о. перебороти їх. Аналіз факторів М. дозволяє також виявити нові можливості для розвитку або перепрофілювання диверсифікованості бізнесу. У будь-якому разі мова йде про кращу адаптацію Ф.о. до сформованих умов ведення бізнесу в тому чи іншому регіоні. Фактори М. не чинять безпосереднього впливу на діяльність Ф.о., а впливають через різні механізми та відносини. Водночас вони перебувають поза сферою впливу керівництва Ф.о., тому у Ф.о. має бути налагоджена система збирання інформації щодо змін, які відбуваються у зовнішньому середовищі. Розрізняють шість основних груп факторів М. або, як їх ще називають, факторів непрямого (опосередкованого) впливу на діяльність Ф.о.: демографічні, економічні, науково-технічні, екологічні, політичні та соціокультурні фактори. Демографічні фактори істотно впливають на діяльність ФП та аптечних підприємств, адже вони визначають портрет споживачів ЛП і виробів медичного призначення (ВМП), співробітників, партнерів, конкурентів. У демографічному аспекті М. важливими факторами є зміна рівня народжуваності, старіння населення, міграції, національної структури населення тощо. Старіння населення призводить до збільшення кількості осіб похилого віку, відповідно, збільшується кількість споживачів аптек, поряд із тим ФП та аптечні підприємства мають враховувати цю тенденцію при плануванні оптимального асортименту. Врахування фактора «зміна рівня народжуваності» дозволить не лише задовольнити потреби цього сегменту споживачів за допомогою розширення асортименту ЛП у лікарських формах для дітей, засобів гігієни, дитячої косметики, а також сприятиме підвищенню конкурентоспроможності аптеки. Для ефективної діяльності аптек доцільним є врахування потреб громадян різних національностей в асортиментній політиці, сервісі та якості обслуговування споживачів. Міграція населення передбачає територіальні переміщення населення, пов’язані зі зміною місця їх проживання, що впливає на діяльність аптек, розташованих поблизу моря, через значне збільшення кількості споживачів під час літнього сезону, а відповідно, на збільшення товарообігу аптек. Ці аптеки мають розширювати асортимент і створювати запаси антибактеріальних ЛП та засобів для лікування при гострих респіраторних вірусних інфекціях, антидіарейних ЛП, антисептиків та ін.

В економічному аспекті для суб’єктів господарювання на фармацевтичному ринку мають значення структура придбань ЛП, зміна курсу іноземних валют, рівень безробіття, інфляції, розвиток страхової медицини, зростання ВВП, купівельна спроможність споживачів.

Науково-технічне середовище на сьогодні, можливо, є найголовнішим чинником, який визначає існування Ф.о. Аналіз дії технологій дозволяє своєчасно побачити ті можливості, які розвиток науки і техніки відкриває для виробництва нових ЛП та ВМП, удосконалення виробленої продукції та модернізації технології виготовлення та збуту. Науково-технічний прогрес як надає Ф.о. величезні можливості, так і несе не менш значні загрози для їх функціонування. Спізнившись із модернізацією, Ф.о. втрачають свою частку ринку, що може призвести до вкрай негативних для них наслідків. Використання інновацій, у тому числі створення нових продуктів або вдосконалення старих, дає ФП та аптечним підприємствам конкурентні переваги. До науково-технічних (технологічних) факторів належать: комп’ютеризація Ф.о. галузі, інформаційне забезпечення ФП та аптечних підприємств, питома вага кваліфікованих і професійних співробітників серед працюючих у фармацевтичній галузі, посилення державного контролю за доброякісністю і безпекою товарів, розроблення та впровадження стандартів обслуговування на підприємствах галузі, впровадження правил належної аптечної практики (GPP), поява нових технологій виготовлення ЛП, поява оригінальних ЛП та рівень технології їх виробництва.

Вплив екологічних факторів особливо відчутний на сучасному етапі. Велику загрозу для існування становлять такі негативні наслідки людської діяльності, як забруднення повітря i води, а також відходи. Фармацевтична галузь стосовно природних чинників потребує особливої уваги, оскільки основними складовими ЛП є біологічно активні синтетичні сполуки, аналоги яких відсутні у природі, що ускладнює процес їх безпечної природної утилізації. Важливою проблемою є забезпечення повної та своєчасної утилізації, знешкодження тa видалення промислових відходів фармацевтичної галузі при дотриманні норм екологічно безпечного поводження з ними.

До політичних факторів М. належать: посилення державного контролю за якістю і безпекою товарів (сприяє дотриманню високої якості ЛП для підвищення їх конкурентоспроможності та захисту населення від підробок); зміни в податковому законодавстві; розстановка політичних сил; відносини між діловими колами та урядом; вплив антимонопольного законодавства; державне регулювання фармацевтичної галузі.

Соціокультурне середовище впливає на формування споживчих переваг, від яких залежать спрямованість і розмір споживчого попиту та, відповідно, можливості аптеки реалізувати ЛП та ВМП. До соціокультурних факторів належать: фактори культурного порядку (соціальне становлення, культура, рекламні кампанії); особові чинники (вік сім’ї, рід занять, економічний стан, стиль життя); соціальні фактори (соціальний статус, сім’я, традиції в лікуванні, захворюваність, доступність інформації для населення) та психологічні фактори (мотивація, сприйняття, засвоєння, переконання та відносини). Споживачі — представники різних поколінь, а відповідно — носії різного соціокультурного досвіду. Ф.о. мають враховувати у своїй діяльності, на який рівень культури споживача орієнтується його виробництво. Аналіз і врахування факторів М. — дуже важливий процес для ефективного функціонування Ф.о. в сучасних умовах та потребує пильного відстеження, оцінки впливу факторів і встановлення зв’язків між факторами, а також можливостями і загрозами, що становлять макрооточення.

Мнушко З.М. (ред.), Діхтярьова Н.М. Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. І. Менеджмент у фармації. — Х., 2007; Пестун І.В., Бондарєва І.В., Мнушко З.М. Кількісна оцінка впливу факторів зовнішнього макросередовища на роботу аптечних підприємств: метод. рек. — Х., 2009; Pestun I.V., Bondareva I.V. The analysis of influence of macroenvironment’s factors to the pharmacies’ work // Středoevropský věstnĺk pro vědu a výzkum (Central European journal for Science and Research). — 2014. — № 1(3).


Інші статті автора