ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА — сукупність взаємопов’язаних процесів наукового, технічного та організаційного характеру, спрямованих на розроблення та освоєння нової і вдосконалення існуючої технології, техніки та організації фармацевтичного виробництва. Мета П.в. — вибір субстанцій і матеріалів, прийомів і методів виробництва ЛП і виробів медичного призначення, оснащення виробничого процесу необхідними предметами праці. Основні завдання П.в.: забезпечення безперервного проведення науково-технічних розробок на ФП, скорочення тривалості виробничого циклу, зменшення трудомісткості та собівартості ЛП і виробів медичного призначення. Залежно від призначення й завдання П.в. поділяється на передвиробничу та оперативну. Оперативна П.в. — це забезпечення робочих місць матеріалами, субстанціями, технічною документацією, що створює умови для безперервної роботи цехів щодо виготовлення вже освоєних ЛП і виробів медичного призначення. Вона планується функціональними підрозділами ФП (відділом матеріально-технічного забезпечення, технічним відділом і т.п.). Передвиробнича П.в. — заходи, спрямовані на освоєння нових ЛП і виробів медичного призначення. Охоплює конструкторську, технологічну, організаційно-економічну, наукову, матеріальну і психологічну П.в. Конструкторська П.в. містить розроблення й конструкцію обладнання, засобів автоматичного контролю та регулювання процесів, технічного оснащення. Етапи проектування: розроблення та формування завдання на проектування (призначення та загальна характеристика умов роботи); техніко-економічні вимоги (продуктивність, потужність, термін служби тощо); виробничо-технологічні вимоги (масштаб виробництва, трудомісткість, собівартість і т.п.); ескізне проектування (розроблення ескізних креслень, схем тощо); технічне проектування (розроблення специфікацій матеріалів, розрахунок деталей на міцність і т.п.); робоче проектування (розроблення робочої документації). Показники конструкторської підготовки: конструктивна застосовуваність (ступінь використання у новій конструкції деталей, що були запозичені з інших виробів, вже освоєних у виробництві); рівень стандартизації (ступінь використання в новій конструкції стандартних деталей); коефіцієнт використання матеріалів (складність у забезпеченні нового виробу необхідними матеріалами); загальний коефіцієнт стандартизації та уніфікації. Технологічна П.в. — це сукупність взаємопов’язаних процесів, які забезпечують технологічну готовність фармацевтичного виробництва до випуску нових високоякісних ЛП і виробів медичного призначення при встановлених строках, обсягах випуску та витратах. Основні завдання технологічної П.в.: забезпечення високої якості продукції виробництва; створення умов для раціональної організації виробничих процесів, поліпшення використання обладнання та виробничих площ, підвищення продуктивності праці, зменшення витрат матеріалів і енергоресурсів. Технологічна П.в. містить: технологічний аналіз документації; коригування отриманої від підприємства-замовника технологічної документації щодо певних умов виробництва нових ЛП; розроблення технологічних процесів, методів технічного контролю, раціональних технологічних маршрутів; планування цехів і виробничих дільниць; розрахунок виробничих потужностей тощо. Організаційно-економічна П.в. — комплекс заходів з планування та організації виробництва нових видів ЛП і виробів медичного призначення, а також забезпечення процесу їх виробництва необхідними ресурсами. Організаційно-економічна П.в. містить такі основні роботи: складання генерального плану-графіку, кошторису витрат на П.в.; розроблення балансу наявності й потреби у виробничих площах, кадрах, обладнанні; розроблення заходів з прискорення П.в. тощо. Цей етап П.в. залежить від новизни, обсягів виробництва, складності та інших параметрів нових видів продукції. Науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи — це комплекс робіт з пошуку або розроблення технологічних і організаційно-економічних засобів та методів практичного дослідження нормативів конкурентоспроможності (якість, ресурсомісткість та інші показники) об’єкта, встановлених на стадії маркетингових досліджень. Науково-дослідний етап охоплює такий комплекс робіт: дослідження ринку покупців і конкурентів; вивчення вітчизняної та закордонної патентної інформації; пошук ідей (задуму) нового товару, їх комерційний аналіз, оцінку та відбір; розроблення концепції товару ринкової новизни, прогнозування його конкурентоспроможності, завоювання частки ринку. Оперативна П.в. — роботи, пов’язані з поточною діяльністю ФП щодо виготовлення вже освоєної продукції. Вона передбачає забезпечення необхідних умов і ресурсів для виконання оперативних виробничих планів: налагодження обладнання; підбір матеріалів та інструментів, комплектування необхідної технічної та нормативної документації тощо. Процес комплексної П.в. охоплює наукову, конструкторську, технологічну, організаційну, економічну, матеріальну та психологічну підготовку. Комплексна П.в. — сукупність взаємопов’язаних процесів наукового пошуку та обґрунтування можливих напрямків розвитку принципово нової техніки й технології, внаслідок здійснення яких невизначеність загальної цілі та умов підготовки промислового виробництва послідовно зменшується до норм, достатніх для розгортання конструкторських розробок.

Курочкин А.С. Организация производства. — К., 2001; Фатхудинов Р.А. Организация производства. — М., 2001; Fisher M.L. What is the Right Supply Chain for Your Products. — Harvard, 1997; Heizer J.H., Render B. Production and Operations Management: Strategies and Tactics. — Boston, 1993.


Інші статті автора