КАПІТАЛ ЛЮДСЬКИЙ

КАПІТАЛ ЛЮДСЬКИЙ як ресурс соціально-економічного розвитку — це запас знань, здібностей, навичок та вмінь людини щодо продуктивної діяльності в різних сферах суспільного життя, вартість якого формується на базі інвестицій у людину і є джерелом доданої вартості та чинником отримання різних форм доходу. Базовими формами К.л. є капітал здоров’я, освітній капітал, капітал професійного навчання, культурний капітал, капітали забезпечення інформацією, мобільності та родинного виховання. На їх основі формуються комплексні форми К.л.: інтелектуальний, трудовий, організаційно-підприємницький, соціальний. Загальними функціями К.л. як цілісного соціально-економічного явища є: ресурсна — основа продуктивної діяльності в різних суспільних сферах (виробничій, інноваційній, соціогуманітарній, споживчій та ін.); інвестиційно-відтворювальна — формування, накопичення та вкладання в суспільний розвиток знань, здібностей, навичок та вмінь людини як ресурсу продуктивної діяльності, зростання вартості та доходу; інноваційна — креативна основа продукування, освоєння, впровадження, використання та поширення інновацій; соціогуманітарна — фактор соціального та гуманітарного розвитку суспільства.

В умовах транснаціональних суспільних трансформацій основу соціально-економічного розвитку становить К.л. інноваційного розвитку специфічний людський капітал, вартість якого формується на базі інвестицій у накопичення нових знань, креативних здібностей людини до інноваційної діяльності, її здатностей до навчання та придбання нових знань і навичок, структурними елементами якого є інтелектуальний капітал учасників інноваційного процесу, людський капітал інноваційної праці, інноваційного підприємництва та управління, інноваційних мереж, навчання та придбання нових знань і навичок, функції якого спрямовано на створення, впровадження, використання та поширення інновацій як основи розвитку суспільства в цілому та різних сфер його життєдіяльності.

Верхотуров А.Д., Макиенко В.М., Угляница А.В. и др. Людський капітал підприємства як пріоритетний ресурс інноваційної діяльності // «Инновационные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов». В 2 книгах. К 2.: Монография. — Одесса, 2015; Носик О.М. Науково-дослідна програма людського капіталу: становлення та структура // Вісн. Нац. ун-ту «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». Серія: Економічна теорія та право. — 2014. — № 2(17); Носик О.М. Функції людського капіталу як чинника інноваційного розвитку економіки // Вісн. Одес. нац. ун-ту: Серія: Економіка. — 2014. — Т. 19. — № 2/1.


Інші статті автора