АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ — процес прийняття управлінського рішення та подальшої реалізації цілеспрямованого керуючого впливу, який забезпечить адекватне реагування всіх структур фармацевтичного підприємства (ФП) на зміни параметрів його зовнішнього і внутрішнього середовища.

ФП необхідно ефективно пристосовуватися як до позитивних можливостей, так і до загроз, що виникають у середовищі їх функціонування. Адаптивні заходи до зовнішнього середовища, які здійснюються на ФП, безпосередньо пов’язані зі стратегією організації. Реальна стратегія ФП складається з 2 частин: продуманих, цілеспрямованих дій та процесу адаптації.

На практиці дуже складно відокремити адаптацію ФП до свого середовища від його звичайної діяльності. Процеси та дії, які відбуваються у фармацевтичних організаціях, не є сталими, вони постійно змінюються. У відповідь на зміни зовнішнього середовища ФП удосконалює свою діяльність, що може проводитися як у межах звичайного функціонування організації, так і бути спеціальними антикризовими заходами. У загальному вигляді процес пристосування ФП до середовища функціонування складається з таких основних етапів: моніторинг та фіксація змін у зовнішньому середовищі, визначення ключових тенденцій розвитку ФП, пошук перспективних можливостей та вибір дій, реалізація вибраних заходів, оцінка ефективності проведених заходів та коригування дій.

Механізм адаптації ФП складається з виділення факторів зовнішнього середовища: демографічних — зміна народжуваності, міграція населення, старіння населення, національна структура населення; науково-технічних — поява нових технологій виготовлення ЛП, поява оригінальних ЛП, рівень технології виробництва ЛП, комп’ютеризація ФП, інформаційне забезпечення ФП, екологічних − забрудненість навколишнього середовища, підвищення вимог до дотримання положень з охорони навколишнього середовища, зміна вартості енергетичних і природних ресурсів; соціокультурних − захворюваність населення, доступність інформації для населення, традиції в лікуванні, рівень самолікування, рекламні кампанії; політичних − зміни в податковому законодавстві, розстановка політичних сил, відносини між діловими колами та урядом, вплив антимонопольного законодавства, державне регулювання фармацевтичної галузі; економічних − доходи населення, рівень інфляції, зростання рівня цін, збільшення цін на енергоносії, умови надання (отримання) кредиту, зміна курсу іноземної валюти, рівень безробіття, розвиток страхової медицини та реакцій ФП на них − рефлексивних (на зміни, які відбуваються постійно); стохастичних (на зміни, які відбуваються раптово); передбачуваних (на зміни, які відбуваються з певною імовірністю). Прикладом рефлексивних реакцій ФП є підвищення ціни на ЛП та вироби медичного призначення внаслідок підвищення курсу валют або ціни на енергоносії. До стохастичних реакцій належать реакції ФП на екологічні катастрофи, зміни законодавства, а до передбачуваних − зміна постачальників унаслідок зриву поставок.

Для виконання завдань адаптації існує широкий спектр типів та видів адаптації. Залежно від поставленого завдання виділяють параметричну, алгоритмічну, ресурсну та структурну адаптацію ФП. Параметрична адаптація передбачає пристосування системи до змін за рахунок корекції параметрів (напр. імітаційний або нейрогалузевий підхід). Алгоритмічна адаптація — це перехід від одного алгоритму управління системою до іншого, ресурсна ж спрямована на більш ефективне використання ресурсів систем. Під структурною адаптацією розуміють зміну внутрішньої структури самої системи управління, цей вид пристосування поділяється на альтернативну (вибір із невеликої кількості альтернатив) та еволюційну адаптацію (введення незначних варіацій структури).

Залежно від змін певних груп факторів зовнішнього середовища виділяють адаптацію до змін кон’юнктури ринку, адаптацію до нововведень, адаптацію до соціально-культурних умов та адаптацію до політико-правових умов. Адаптація до змін кон’юнктури ринку спрямована на зміну асортиментної політики підприємства, пошук нових каналів збуту, розроблення та реалізацію ефективної маркетингової стратегії, проведення ефективної цінової політики ФП. Пристосування до нововведень забезпечує відповідність технічного рівня ФП досягненням науки і техніки та становить основу інноваційної стратегії розвитку організації. Адаптація до соціально-культурних умов передбачає надання допомоги в розвитку здібностей, навичок, кваліфікації працівників відповідно до необхідності забезпечення конкурентоспроможності ФП на ринку. Адаптація до політико-правових умов передбачає створення інформаційних систем, необхідних для відстеження всіх можливих змін у зазначеній сфері, використання кваліфікованих послуг політологів, юристів, страхування від ризиків змін у політико-правовому середовищі.

Мнушко З.М., Бондарєва І.В. Сучасні підходи до адаптивного управління фармацевтичними організаціями // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2008. — № 2; Мнушко З.М., Пестун І.В., Бондарєва І.В. Розробка та опрацювання механізмів адаптації виробничих фармацевтичних підприємств до змін зовнішнього середовища // Укр. журн. клін. та лаб. медицини. — 2012. — Т. 7, № 1; Пестун І.В., Бондарєва І.В. Моделювання процесу адаптації фармацевтичного підприємства до змін зовнішнього середовища: Метод. реком. — Х., 2010; Раевнева Е.В., Кучерук Е.Н. Адаптивное управление поведением предприятия: категориальный базис // Бизнес Информ. — 2007. — № 6 (336).


Інші статті автора