ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

ЕКОЛОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА — частина системи менеджменту, яка володіє чіткою організаційною структурою і ставить за мету досягнення положень, зазначених в екологічній політиці ФП, за допомогою реалізації програм з охорони навколишнього природного середовища та управління екологічними аспектами підприємства. Е.м. ФП гарантує повну відповідність діяльності підприємства стандартам та забезпечує зниження впливу господарської діяльності ФП на довкілля.

Принципи Е.м. ФП: екологічний імператив — пріоритет екологічних цілей; еколого-економічна збалансованість — розміщення та розвиток фармацевтичного виробництва на будь-якій території має здійснюватися з урахуванням її екологічної техноємності.

Інструменти Е.м. ФП: екологічна експертиза й оцінка впливу на навколишнє природне середовище; екологічний аудит; екологічний контроль; екологічна сертифікація; екологічна звітність; екологічний моніторинг; екологічне маркування та реклама.

Система Е.м. ФП є інструментом, який дає можливість ФП визначити екологічні аспекти його діяльності, продукції або послуг, оцінити їх вплив на довкілля; розробити та впровадити дії щодо запобігання забрудненню, встановити контроль за впливами і застосовувати коригувальні заходи, визначити екологічні законодавчі та нормативні вимоги; забезпечити діяльність підприємства відповідно до екологічного законодавства України, визначати екологічні цілі та досягати їх, покращувати екологічні характеристики, збалансовувати та інтегрувати економічні й екологічні інтереси, своєчасно адаптуватися до мінливих умов. До потенційних зисків, пов’язаних з упровадженням ефективної системи Е.м. ФП, належать: поліпшення репутації підприємства в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів; покращення взаємодії з постачальниками та споживачами; укладання договорів страхування з прийнятними внесками; отримання права на пільгове оподаткування; вдосконалення управління витратами; зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності відповідно до Переліку стандартів ISO технічного комітету ТК 207 — Екологічний менеджмент за Міжнародним класифікатором стандартів — 13.020: Охорона навколишнього середовища.

ДСТУ ІСО 14001–97; Сагайдак-Нікітюк Р.В. Логістика управління відходами фармацевтичної галузі: Монографія. — Х., 2010; Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» (із змін. та допов.) від 25 червня 1991 р. № 1264-ХІІ; Системи управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів і настанови щодо їх застосування. — К., 1998.


Інші статті автора