ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ

ВІДТВОРЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ — це інвестиційний цикл, що здійснюється в межах життєвого часу людини. В.л.к. охоплює життєвий період людини, протягом якого на базі інвестицій та сполучення змістовної спадковості й трансформації формуються (відновлюються), розвиваються (накопичуються), використовуються й знову відновлюються відповідно до нових суспільних вимог (чи застарівають і втрачаються) її знання, здібності, вміння та навички у кількісному, якісному і вартісному вимірах, що становлять основу продуктивної діяльності в різних сферах та отримання віддачі від інвестицій.

В.л.к. характеризується загальним відтворювальним циклом, що охоплює весь життєвий час людини, і стадійними відтворювальними циклами, які реалізуються в період продуктивної діяльності людини та відображають рух додаткових інвестицій у людину, необхідність яких викликана удосконаленням виробничих процесів внаслідок науково-технічного розвитку, нових вимог до якості людського капіталу, що зумовлює потребу додаткових витрат на освіту, підвищення кваліфікації, перекваліфікацію людини тощо.

Головними типами В.л.к. є: звужене відтворення, яке характеризується кількісними, якісними, вартісними, інвестиційними, ринковими та функціональними втратами запасу знань, здібностей, умінь та навичок людини, які в сукупності зумовлюють зниження ефективності реалізації ролі людського капіталу як фактора соціально-економічного розвитку; просте відтворення — відновлення на тому самому рівні запасу, вартості та функцій людського капіталу є економічно недоцільним як для індивіда, так і для суспільства, оскільки протягом життєвого часу в людини змінюються вимоги до якості В.л.к. як ресурсу. В умовах постіндустріальних трансформацій просте відтворення становить реальну загрозу морального зношування людського капіталу, його вартісної й функціональної деградації. Просте відтворення не може бути альтернативою звуженому В.л.к., оскільки виходом із нього є не повернення до втраченого рівня, а створення запасу людського капіталу, адекватного новим вимогам до цього ресурсу соціально-економічного розвитку; розширене відтворення як кількісне, якісне й вартісне зростання та оновлення запасу людського капіталу, підвищення ефективності реалізації його функцій. В умовах формування та розвитку економіки знань розширене В.к.л. набуває інноваційного змісту, оскільки додаткові інвестиції в його зростання й удосконалення забезпечують накопичення людиною нових знань, здібностей, навичок та вмінь як ресурсів інноваційної діяльності.

Носик О.М. Втрати національного людського капіталу в Україні: теоретичні підходи до визначення кількісних і якісних показників // Економічний аналіз: Зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; голов. ред. В.А. Дерій. — Тернопіль, 2015. — Т. 20; Носик О.М. Деструктивні трансформації людського капіталу в Україні: інвестиційний аспект // Бізнес Інформ. — 2015. — № 7 (450); Носик О.М. Непрацюючий капітал в України: зміст та наслідки // Економічна теорія та право. Збірн. наук. праць. Нац. ун-т «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого». — 2015. — № 3 (22); Nosyk E.N. The reproduction of human capital in the aspect of the cyclical approach // French J. Science Education, Paris. — 2014. — № 2.


Інші статті автора