ЧЕРВОНА КНИГА

ЧЕРВОНА КНИГА (ЧК) — офіційний документ неурядових міжнародних і національних адміністративних організацій, яка містять систематизовані відомості про рослини і тварин світу чи окремих регіонів, стан яких викликає стурбованість за їх майбутнє. Перша «Червона книга фактів» (Red data book) була складена у 1953 р. Міжнародним союзом охорони природи та природних ресурсів (МСОП). Вона була надрукована на папері червоного кольору — кольору застереження. З того часу в усіх країнах світу стали виходити подібні переліки, хоча папір для них використовується звичайний, а червоною залишається лише обкладинка. «Червона книга фактів» не є нормативним документом, але її положення враховуються при створенні національних ЧК.

У 1976 р. була заснована Червона книга Української РСР, яка вийшла друком однотомним виданням у 1980 р.; друге, нині діюче, у 2 томах «Тваринний світ» (1994) і «Рослинний світ» (1996). ЧК України «Рослинний світ» включає 541 статтю про види рослин і грибів: судинні рослини (439 видів), мохоподібні (28), водорості (17), лишайники (27), гриби (30). Постановою від 29.10.1992 р. КМУ затвердив Положення про ЧК України. Відповідно до нього вона є державним документом, який містить узагальнені відомості про сучасний стан видів тварин і рослин України, що знаходиться під загрозою знищення, та перелік конкретних заходів, необхідних для їх збереження та відновлення. До ЧК України в першу чергу заносяться: реліктові та ендемічні види, види, які знаходяться на межі ареалу, види, що мають особливу наукову цінність, а також види, поширення яких швидко зменшується внаслідок господарської діяльності людини. Рішення про занесення видів рослин до ЧК України приймається Міністерством охорони навколишнього природного середовища. Залежно від стану та ступеня загрози зникнення об’єкти ЧК України поділяються на категорії:

0 — зниклі: види, про існування яких у дикій природі після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях розповсюдження, відсутня будь-яка інформація; І — зникаючі: види, що знаходяться під загрозою зникнення і збереження яких є малоймовірним, якщо продовжиться згубна дія чинників, що впливають на їх стан; ІІ — вразливі: види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо продовжиться дія чинників, що впливають на їх стан; ІІІ — рідкісні: види, популяції яких невеликі та які на цей час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека; ІV — невизначені: види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї; V — недостатньо відомі: види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної та достовірної інформації; VІ — відновлені: види, популяції яких завдяки вжитим заходам з їх охорони не викликають стурбованості, однак не підлягають використанню і потребують постійного контролю.

У Законі України «Про Червону книгу України» категорії наводяться такі ж самі. До них лише додали нову категорію «зниклі в природі» — види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах, а категорію «відновлені» виключили.

До ЧК України занесено багато видів цінних ЛР. Серед них: арніка гірська (Arnica montana L., кат. ІІ), астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall., кат. ІІ), беладона звичайна (Atropa belladonna L., кат. ІІ), дельфіній високий (Delphinium elatum L., кат. І), любка дволиста (Platantera bifolia L., кат. ІІ), мачок жовтий (Glaucium flavum Crantz, кат. ІІ), наперстянка шерстиста (Digitalis lanata Ehrh, кат. І), пізньоцвіт осінній (Colchicum autumnale L., кат. ІІ), рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum L., кат. ІІІ), тис ягідний (Taxus baccata L., кат. ІІ), тирлич жовтий (Gentiana lutea L., кат. ІІ), скополія карніолійська (Scopo-lia carniolica Jacg., кат. ІІ). Порядок видачі та форма дозволів на їх збирання визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів. Торгівлю об’єктами ЧК України та вивезення їх з України без належного дозволу заборонено. Порушники притягуються до адміністративної відповідальності.

Нині готується третє видання ЧК України. Основними критеріями первинного відбору видів рослин та грибів для нього є: хорологічний, обмеженої чисельності, історико-флористичний, таксономічний, біологічний, еколого-ценотичний, динамічний, критерій унікальності та критерій загрожуваності місцезростання.

 Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу / Упоряд. О.Ю. Шапаренко, С.О. Шапаренко — Х., 2002; Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. — Суми, 2003; Закон України «Про Червону книгу України» (№ 3055-ІІІ) // Відомості Верховної Ради. — 2002. — № 30; Закон України «Про рослинний світ» (№ 591-ХІУ) // Відомості Верховної Ради. — 1999. — № 22–23.


Інші статті автора