ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ — дослідження технічного рівня й тенденцій розвитку об’єктів техніки, їх патентоспроможності, визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти інтелектуальної власності (ІВ); виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів і заявників на об’єкти ІВ (експертиза на патентну чистоту (ПЧ)). Етап П.д. завжди передує розробленню ЛП. Можна виділити такі види робіт щодо П.д. у фармації та фармакології: визначення пріоритетних напрямів створення ЛП, оцінка патентоспроможності об’єкта, визначення ситуації відносно використання прав на об’єкти ІВ (ПЧ об’єкта), виявлення порушень прав власників чинних охоронних документів і заявників на об’єкти ІВ.

У випадку, коли пропонується оригінальна розробка, та при розробленні генеричного ЛП необхідним є проведення експертизи АФІ і процесу його одержання, складу фармацевтичної композиції та процесу її одержання. При перевірці треба брати до уваги можливість існування чинного патенту на новий процес одержання відомого АФІ і пов’язаний з цим опосередкований захист цієї активної речовини. Мета П.д. — визначення патентної ситуації щодо об’єкта господарської діяльності. П.д. проводять на підставі патентної та іншої науково-технічної інформації, яка стала загальнодоступною у світі. Порядок проведення П.д. визначений Державним стандартом України «Патентні дослідження. Основні положення й порядок проведення» (ДСТУ 3575-97). Патентні дослідження виконують на всіх етапах життєвого циклу об’єкта господарської діяльності.

Аналіз патентної інформації проводять з використанням баз даних патентних відомств, а також їх періодичних видань. Поширеним засобом доступу до баз даних патентних відомств є Інтернет (Укрпатент (http://www.ukrpatent.org), Роспатент (http://www.fips.ru), патентне відомство США (http://www.uspto.gov), Євразійське патентне відомство (http://www.eapatis.com), Європейське патентне бюро (http://worldwide.espacenet.com) та ін.).

П.д. проводить суб’єкт господарської діяльності за такими напрямами: маркетингові дослідження ринку; прогнозування обсягів продажу; тенденції інновацій; перспективне та поточне планування асортименту продукції (послуг) і термінів її оновлення; визначення напрямків, темпів розвитку засобів технічного забезпечення своєї діяльності; проектування нових виробів; формування замовлення виконавцям; вибір напрямків дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих об’єктів господарської діяльності; виконання науково-дослідних робіт (НДР), дослідно-конструкторських робіт (ДКР); науково-технічне співробітництво; підвищення якості об’єкта господарської діяльності, удосконалення технології; матеріальне й технологічне забезпечення виробництва; експлуатація об’єкта господарської діяльності; придбання обладнання та ліцензій; реалізація об’єкта господарської діяльності (продаж, експонування на виставках, ярмарках, продаж ліцензій); правова охорона об’єктів ІВ.

Результатом П.д. є звіт. Матеріали звіту використовують під час розроблення документів, які пов’язані з діяльністю об’єкта господарської діяльності, в т.ч.: прогнозів, програм, планів створення та розвитку виробництва об’єкта господарської діяльності та надання послуг; технічних та тактико-технічних завдань на виконання НДР, ДКР; звітів про проведення НДР, ДКР; стандартів діяльності об’єкта господарської діяльності; заявок на видачу охоронних документів на об’єкти промислової власності; патентних формулярів згідно з ДСТУ 3574-97.

Експертиза на ПЧ призначена встановити можливість реалізації (використання) певного об’єкта в певній країні або групі країн і визначити заходи, що забезпечують цю реалізацію без порушення прав патентів третіх осіб. Вона полягає в пошуку всіх чинних у певній країні (країнах) патентів виняткового права, що стосуються об’єкта, їх аналізу, а також у вивченні обставин, які могли б сприяти безперешкодній реалізації даного об’єкта у відповідній країні (країнах).

При проведенні експертизи на ПЧ необхідно забезпечити поєднання трьох її аспектів: правового (врахування всіх юридичних питань); технічного (оцінка технічної суті винаходу); економічного (оцінка можливих збитків). Правовий аспект експертизи полягає в точному і всебічному врахуванні всіх юридичних питань, що мають стосунок до зазначеного випадку та їх оцінки в ситуації, що конкретно склалася (у т.ч. при визначенні об’єму прав за патентом, можливості його порушення, опротестування та ін.). Технічний аспект полягає в правильній оцінці технічної суті винаходу (корисної моделі) за патентом при зіставленні з об’єктом, що перевіряється; у визначенні істотності тих або інших ознак та їх значення для запатентованого винаходу або для об’єкта, що перевіряється; в оцінці ролі складових частин та інших елементів для об’єкта в цілому; у визначенні шляхів можливого обходу патенту та ін. Економічний аспект полягає в оцінюванні обсягу можливих претензій патентовласника при порушенні його патенту і здійснення відшкодування збитку.

Експертиза на ПЧ істотно відрізняється від експертизи на патентоспроможність як за метою, так і за методикою її проведення. ПЧ — юридична властивість об’єкта, сутність якої полягає в тому, що він може бути вільно використаний у зазначеній країні без загрози порушення чинних на її території патентів, що належать третім особам. ПЧ є поняттям відносним, тобто визначається тільки стосовно конкретних країн і лише на певну дату. Основні відмінності експертизи на ПЧ від експертизи на новизну (патентоспроможність) наведені в таблиці.

457899

Протягом життєвого циклу об’єкта господарської діяльності П.д. можуть проводитися неодноразово. Звіт про П.д., який складають на першій стадії життєвого циклу, поповнюють на подальших стадіях. При розробленні нових ЛП складають звіти про НДР. Ці звіти базуються на даних звіту про П.д. і мають бути органічно пов’язані між собою. Проведення П.д., а також отримання в установленому порядку виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності дозволяють виключити підстави для недобросовісних дій з боку конкурентів. Водночас, реалізовуючи правові можливості, закладені в законодавстві про ІВ, ФП можуть ефективно впливати на інших учасників ринкових відносин, забороняючи на законній підставі виробництво ЛП, що охороняються.

ДСТУ 3575-97 Патентные исследования. Основные положения и порядок проведения. — К.: Госстандарт Украины. — 1997; ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення. — К.: Госстандарт Украины. — 1997; Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Грошовий Т.А. Патентознавство: Навч. посіб. — Х., 2013; Посилкіна О.В., Літвінова О.В., Доровський О.В. Оцінка ефективності інноваційної стратегії фармацевтичної компанії на основі моніторингу патентної документації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації — 2010. — № 1.


Інші статті автора