ЛОГІСТИЧНИЙ РИЗИК У ФАРМАЦІЇ

ЛОГІСТИЧНИЙ РИЗИК У ФАРМАЦІЇ (грец. ῥιζικόν — стрімчак) — це подія, яка призводить до збитків суб’єктів фармацевтичної галузі або зумовлює можливість виникнення несприятливої ситуації чи невідповідного результату, пов’язаних із рухом потоків упродовж логістичного фармацевтичного ланцюга при зміні зовнішніх і внутрішніх факторів. Л.р. у ф. вимірюється частотою та ймовірністю виникнення втрат, які перевищують очікуваний прибуток, відзначається багатоваріантністю та виникає внаслідок змін мікро-, мезо- й макросередовища функціонування логістичного фармацевтичного ланцюга (див. Інтегрований фармацевтичний логістичний ланцюг). Основними причинами виникнення Л.р. у ф. є недолік і обмеженість інформації, нестабільність економічних процесів (попит, науково-технічний прогрес, природні явища тощо); необхідність вибору певного варіанта рішення управління з альтернативних варіантів; імовірність здійснення вибраного варіанта, зниження обсягів реалізації ЛП у результаті падіння попиту, наявність або поява конкурентів, уведення обмежень на реалізацію чи виробництво ЛП, підвищення цін на матеріальні ресурси або їх втрата, ймовірність втрати споживачів і постачальників, неправильний розрахунок мита; неправильний вибір транспортних засобів, постачальників, посередників чи замовників; вплив природних явищ і стихійних лих; випадковість (аварії, пожежі тощо), незбалансованість основних компонентів діяльності ланок логістичної системи (див. Логістична фармацевтична система); політична, економічна, екологічна ситуація в державі, недосконалість законодавства; низька якість роботи постачальників, посередників, споживачів тощо; розвиток і стан логістичного менеджменту на ФП (див. Логістичний фармацевтичний менеджмент) тощо. На відміну від інших галузей національної економіки, для фармацевтичної галузі наявність Л.р. у ф. пов’язана також і з особливими властивостями АФІ та ЛП (умови й терміни зберігання і транспортування, висока ймовірність псування та пошкодження у процесі транспортування, вантажопереробки та зберігання вантажів тощо). Основними джерелами виникнення Л.р. у ф. є перевізники, постачальники АФІ, пакувальних матеріалів і допоміжних речовин, працівники фармацевтичних складів, фармдистриб’ютори, фармвиробники. Чинники виникнення Л.р. у ф. наведено в табл. 1, види — у табл. 2.
Табл. 1

Табл. 2

Алгоритм управління Л.р. суб’єкта фармацевтичної галузі (рисунок; проводиться у декілька етапів): 1) здійснюється аналіз логістичних операцій суб’єкта; 2) аналізуються Л.р. у ф. і причини їх виникнення, на підставі чого формується вибірка даних, що характеризують результати логістичної діяльності суб’єкта фармацевтичної галузі; 3) здійснюється кількісна та якісна оцінка Л.р. у ф., виявлених на попередньому етапі; 4) виконується аналіз зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на Л.р.; 5) на підставі попереднього аналізу розробляються сценарії розвитку ситуації щодо виникнення певних Л.р. у ф. і вибираються методи їх оцінки; 6) оцінюється Л.р. у ф.; 7) розробляються заходи з мінімізації чи запобігання Л.р. у ф.; 8) оцінюється економічний ефект від упровадження системи управління Л.р. у ф. та аналізуються логістичні витрати суб’єкта, пов’язані з упровадженням цієї системи. Комплекс заходів безпеки запропоновано у табл. 3.

7655

Табл. 3

Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева. — М., 2006; Посилкіна О.В., Сагайдак-Нікітюк Р.В., Загорій Г.В. та ін. Логістичний менеджмент фармацевтичного підприємства: Моногр. / — Х., 2011; Тридід О.М., Голофаєва І.П. Управління ризиками в логістиці. — Х., 2006; APICS Dictionary. — 8th ed. — Chicago, 2008.


Інші статті автора