ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ

ЛОГІСТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ — у фармації це налагоджена взаємодія як між підрозділами ФП, так і між самими суб’єктами фармацевтичного ринку в процесі логістичної діяльності, яка полягає у визначенні та забезпеченні реалізації їх інтересів з метою виконання соціальних функцій та отримання економічних переваг, що в кінцевому результаті забезпечує вигоди і для кінцевих споживачів завдяки підвищенню фізичної та цінової доступності ЛП та збереження її якості протягом усього фармацевтичного ланцюга постачань (рисунок).

56809

Вітчизняний та зарубіжний досвід свідчить, що Л.і. як важливий інструмент системи менеджменту якості дозволяє усунути й основні недоліки, характерні для фрагментованої логістики у фармації: недостатній рівень логістичного обслуговування клієнтів; створення надмірних запасів ЛП; невисока оборотність обігових коштів; відсутність інформації про загальні логістичні витрати та неспроможність наскрізного управління ними; сповільнений і недостатній обмін інформацією між партнерами; недостатній рівень координації діяльності партнерів; відсутність наскрізного управління якістю ЛП; конфлікт цілей між партнерами; високий рівень логістичних ризиків при взаємодії партнерів тощо.

Основні ознаки Л.і. у фармації: об’єднання кількох господарюючих суб’єктів на добровільній основі в загальну логістичну систему; агрегування різних логістичних функцій (закупівля, виробництво, зберігання, транспортування, розподіл, логістичне обслуговування клієнтів тощо) у функціональний контур; концентрація всіх видів ресурсів; оптимізація всіх потокових процесів інтегрованих суб’єктів фармацевтичного ринку; оптимізація логістичних витрат та підвищення їх конкурентоспроможності на фармацевтичному ринку. Основні переваги Л.і. ФП із горизонтальною та вертикальною формами наведені в таблиці.

77540

Загальним підходом до об’єднання логістики в межах ФП (внутрішньологістична інтеграція) є поступове інтегрування логістичних процесів, яке нарощується з часом. Прикладом Л.і. можуть слугувати інтеграція виробничих, складських, транспортних процесів тощо.

Внутрішньологістична інтеграція у фармацевтичній галузі відбувається в трьох формах: 1) технологічна інтеграція, що полягає у розробленні єдиної технології матеріального потоку ФП, яка розглядається як матеріальна основа всієї внутрішньологістичної інтеграції; 2) функціональна інтеграція, яка може бути представлена створенням інтегрованої системи управління матеріальними та супутніми до них потоками. Функціональна інтеграція фармацевтичної логістики ґрунтується на об’єднанні зусиль різноманітних підрозділів ФП в управлінні матеріальними та супутніми потоками, що досягається завдяки знанням та ефективному використанню логістичних принципів керівництвом ФП; 3) змішана інтеграція, що становить синтез технологічної та функціональної інтеграції. Немає сумніву, що найпродуктивнішою формою внутрішньологістичної інтеграції на ФП є змішана інтеграція.

Внутрішньологістична інтеграція дає змогу керувати матеріальним потоком ФП, але кардинально не впливає на фактори зовнішнього середовища. Для уникнення втрат неузгодженості основних елементів систем фармацевтичної логістики необхідно доповнювати внутрішньологістичну інтеграцію зовнішньою Л.і. (внутрішньою та міжгалузевою).

Зовнішня Л.і. у фармації — це інтеграція між зовнішніми ланками фармацевтичного ланцюга постачань. Зазвичай така інтеграція здійснюється між кількома суб’єктами фармацевтичного ринку, які включені в ланцюг створення цінності. Можна стверджувати, що зовнішня Л.і. — це процес об’єднання діяльності різних суб’єктів фармацевтичного ринку з метою підвищення ефективності їх спільного функціонування завдяки оптимізації параметрів спільної роботи при реалізації функціональних потокових процесів і більш повного задоволення потреб споживачів.

Причини, що зумовлюють актуальність інтеграції логістичних процесів у фармацевтичній галузі: розширення національних і світового фармацевтичних ринків, розвиток процесів глобалізації; значне зростання витрат обігу (за оцінками зарубіжних експертів, понад 80% часу руху ЛП від первинного джерела сировини до кінцевого споживача пов’язано з його проходженням по різних каналах матеріально-технічного забезпечення); постійне зростання вимог споживачів до рівня логістичного обслуговування, необхідність швидкого реагування суб’єктів фармацевтичного ринку на зміни вимог; прискорення науково-технічного прогресу в комунікаціях, упровадження у господарську практику вітчизняних ФП засобів обчислювальної техніки нових поколінь; упровадження сучасних інформаційних технологій на ФП (управління даними (data management); електронний обмін даними (electronic data interchange — EDI); електронні закупівлі (e-purchasing); електронне управління ланцюгом постачання (electronic Supply Chain Management — eSCM); електронний переказ грошових коштів (electronic funds transfer — EFT); штрихове кодування (bar-coding), експертні системи (artificial intelligence — expert systems); дистанційні комунікації (remote access and communication); інформаційно-пошукові системи тощо; підвищення цін на ресурси і необхідність їх більш ефективного використання та економії на витратах упродовж фармацевтичного ланцюга постачань для забезпечення цінової доступності ЛП; скорочення життєвого циклу ЛП; зростання швидкості, інтенсивності та складності матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, необхідність їх синхронізації для підвищення фізичної, цінової та інформаційної доступності лікарського забезпечення населення; підвищення вимог до якості ЛП і необхідність створення умов для наскрізного управління її якістю впродовж усього фармацевтичного ланцюга постачань; упровадження процесних технологій управління та стандартів логістичного обслуговування суб’єктів фармацевтичного ринку з метою раціоналізації їх діяльності й підвищення кінцевого соціально-економічного результату; розширення аутсорсингу як сучасної форми оптимізації логістичних бізнес-процесів (1PL: логістичний інсорсинг → 2PL: частковий логістичний аутсорсинг → 3PL: комплексний логістичний аутсорсинг → 4PL: інтегрований логістичний аутсорсинг → 5PL: «віртуальна» логістика); розуміння керівництвом ФП переваг внутрішньофірмової та міжфірмової інтеграції, розвитку партнерства як основи для довгострокових відносин і отримання на цій основі синергетичного ефекту; підвищена увага до питань екології, логістики рециклінгу з метою оптимізації процесів утилізації відходів фармацевтичного виробництва, знешкодження та захоронення відходів, які підлягають утилізації; необхідність використання сучасних технологій та інструментів захисту ЛП від підробок; створення доданої вартості для споживачів, зумовленої необхідним рівнем їх логістичного обслуговування та постачання потрібного ЛП у потрібне місце, у потрібний час, у необхідній кількості при мінімальному рівні витрат; поява нових логістичних концепцій, які активно впроваджуються у практику діяльності зарубіжних і вітчизняних ФП та суттєво підвищують ефективність їх діяльності й конкурентоспроможності та ін.

Мельникова К.В. Вплив логістичної інтеграції на результати роботи підприємства [Електронний ресурс]: http//www.rusnauka.com/18_NiIN_2007/Economics/22310.doc.htm; Панферов Д.И. Интеграция логистики // Планово-экономический отдел. — 2011. — № 6; Плотников В.В. Эффект логистической интеграции: Моногр. — М., 2002; Посилкіна О.В., Хромих А.Г. Актуальність впровадження інтегрованої логістики в фармації // Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. — 2011. — № 5.


Інші статті автора