ЗАРОБІТНА ПЛАТА

ЗАРОБІТНА ПЛАТА — винагорода, вирахувана зазвичай у грошовому вимірі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

З.п. — сукупність винагород у грошовій або натуральній формі, одержаних працівником залежно від кількості, якості витраченої ним праці та результатів діяльності всього підприємства. Допомога, яка отримується із засобів соціального страхування, у З.п. не включається. Структура З.п. може складатися з основної З.п. (винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці або норми часу, посадових обов’язків), яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) та додаткової З.п. (винагорода за працю понад установлених норм, за трудові успіхи, винахідливість і за особливі умови праці), яка включає доплати, надбавки, гарантії та компенсаційні виплати; премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань та функцій; оплату щорічних та додаткових відпусток, грошових компенсацій за невикористану відпустку; інші заохочувальні та компенсаційні виплати — виплати у формі винагороди за висновками роботи за рік, премії за спеціальними системами і положеннями.

Передбачена така класифікація виплат: поточні виплати, виплати при звільненні, виплати при завершенні трудової діяльності, виплати інструментами власного капіталу, інші довгострокові виплати. Згідно із Законом про оплату праці, З.п. виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше 2 разів на місяць через період, який не перевищує 16 календарних днів. Якщо день виплати З.п. збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, З.п. виплачується напередодні. Головна державна соціальна гарантія розмірів З.п. (мінімальної З.п.) обов’язкова для виконання на всій території України підприємствами всіх форм власності.

Мінімальна З.п. — це законодавчо встановлений розмір оплати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не може проводитися оплата виконаної працівником місячної норми роботи. Розмір мінімальної З.п. визначається з урахуванням вартісної величини мінімального споживчого бюджету з поступовим наближенням рівня цих показників у міру стабілізації та розвитку економіки країни, загального рівня середньої З.п., продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економічних умов. Не розповсюджується соціальна державна гарантія обов’язкової виплати мінімальної З.п. на громадянсько-правові договори, а також при оплаті праці сумісникам на умовах трудового договору. Заробіток працівників-сумісників може бути нижчим розміру мінімальної З.п.

Закон України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» від 16.01.2014 р. № 719/УІІ; Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР зі змінами і доповненнями; Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 «Інструкція по статистиці заробітної плати». Зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 р. № 114/8713; Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки / За ред. В.П. Черних, 2001.

 


Інші статті автора