РОЛЬ СОЦІАЛЬНА

РОЛЬ СОЦІАЛЬНА — форма поведінки людини у взаєминах, яка дає їй можливість досягти певних результатів і узгодити власні інтереси з інтересами інших членів групи за умов конкретної ситуації. Р.с. члени групи переймають на себе згідно з індивідуальними нахилами та вимогами конкретної ситуації. Зміна Р.с. доцільна зі зміною обставин, відповідно до конкретного партнера по спілкуванню, а також його стану. Можливий розподіл ролей на групи за такими ознаками: 1) місце у процесі перетворення інформації (передача, отримання та аналіз, узагальнення, зберігання тощо); 2) місце у процесі управління (керівник — підлеглий, лідер — ведений).

В управлінні відомий також розподіл на цільові та підтримуючі ролі: цільові — ініціація діяльності, пошук інформації, створення нової інформації, збирання думок, надання інформації, висловлювання думок, опрацювання, координація, узагальнення; підтримуючі: заохочення (підтримка), забезпечення участі, (створення умов), установлення критеріїв, виконання, висловлювання почуття групи.

Р.с. у партнерській взаємодії — це модель поведінки людини у суспільстві, яка виконує певні завдання щодо значущих для неї партнерів з адекватними рольовими очікуваннями, які підходять (є комплементарними) тільки для цієї ролі, напр.: мати — дитина, лікар — пацієнт, лідер — ведений, спеціаліст аптеки — відвідувач аптеки тощо. Для продуктивного розвитку взаємодії у зазначених парах партнерів важливо, щоб принаймні один з них усвідомлював свою позитивну роль за ситуацією взаємодії та спрямовував свою поведінку в цільовому руслі очікувань партнера, водночас стежачи за підтриманням власних інтересів і дотриманням партнерської рівноваги. Недотримання цієї умови є причиною розвитку немотивованих конфліктів у партнерській взаємодії. Р.с. як форма структурної організації процесу спілкування допомагає побудувати людині цільове русло обмежень, оптимальних для встановлення ефективного і безпечного досягнення цілей спілкування та взаємодії з конкретним партнером у конкретній управлінській ситуації.

 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. —М., 2002; Словник-довідник для фахівців фармації з питань управління та економіки / За ред. В.П. Черних. — Х., 2001; Управління фармацією: Підруч. / В.М. Толочко, І.В. Міщенко, Д.Л. Великий та ін. — Х., 2004.


Інші статті автора