СОРТ РОСЛИН

СОРТ РОСЛИН (франц. sorte — рід, сорт, порода, розряд, категорія або лат. sors (sortis) — частина, частка, вид, різновид) — штучно відібрана група рослин (це може бути клон, лінія, гібрид першого покоління, популяція), що може траплятися в межах одного й того самого ботанічного таксона з притаманними їм біологічними ознаками та властивостями, які здебільшого характеризують їх генетичну спадковість. Така група рослин може відрізнятися від будь-якої іншої групи того самого ботанічного таксона певними біологічними та ботанічними ознаками і розглядатися як єдине ціле з огляду на її придатність до відтворення в незміненому вигляді рослин сорту певного ботанічного таксону. Згідно з ботанічною номенклатурою кожному С.р., як і самій рослині, присвоюється назва, яка має чітко ідентифікувати рослину за певними критеріями і відрізняти її від будь-якої іншої ботанічної назви існуючого в Україні та інших країнах сорту цього чи спорідненого виду рослин. Назва сорту здебільшого містить його родове чи видове позначення та власну назву, що може бути подано у вигляді слів, комбінації слів та цифр або літер і цифр. Сорт слід пропонувати під однією і тією самою ботанічною назвою. С.р. вважають придатним для поширення в Україні у тих випадках, коли він може бути використаний для задоволення потреб суспільства та не є забороненим з причин загрози життю й здоров’ю людей, заподіяння шкоди тваринному світу та довкіллю. Майнові та особисті немайнові стосунки, що виникають у зв’язку з набуттям, реалізацією та захистом прав на С.р., регулюються ЦК України та Господарським кодексом України, а також Законом України «Про охорону прав на сорти рослин» (у ред. 2002) у частинах, що не суперечать цим кодексам. Відповідно до ЦК (стаття 485) і зазначеного закону на С.р. можуть набуватися такі права: особисте немайнове право інтелектуальної власності на сорт, засвідчене державною реєстрацією; майнові права інтелектуальної власності на С.р., що засвідчені патентом; майнові права на поширення С.р., які засвідчуються державною реєстрацією.

Різновидами С.р., на які можуть надавати права, є клон, лінія, гібрид першого покоління або популяція. С.р. вважається охороноздатним — придатним для набуття на нього права як на об’єкт інтелектуальної власності, якщо за проявом ознак, породжених певним генотипом чи певною комбінацією генотипів, він є новим згідно з ботанічною номенклатурою, відмінним або однорідним та стабільним. С.р. може бути внесений до Реєстру сортів рослин України у тих випадках, коли він є охороноздатним та придатним для поширення в Україні в установленому порядку і йому присвоєно ботанічну назву.

Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Україні // Інтелект. Власність. — 2002. — № 7–8; Левченко В.И. Правовая охрана селекционных достижений. — М., 1983; Научно-технический прогресс: управление и право. — К., 1989; Підопригора О.А. Проблеми цивільно-правового захисту права інтелект власності // Інтелект. Капітал. — 2002. — № 2.


Інші статті автора