СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ФП із різними формами власності (крім державної) — це сумарний внесок вкладів у майно (у грошовому вираженні) засновниками підприємства при його створенні. Розмір С.к. визначається засновниками та фіксується у Статуті підприємства. Порядок формування С.к. регулюється законодавством України. С.к. на державному ФП — державні кошти, надані в постійне користування та розпорядження у вигляді основних та оборотних коштів. Створення С.к. є необхідною умовою реєстрації кожного акціонерного товариства (АТ). Він оформлюється у вигляді певної кількості акцій однакової номінальної вартості. Законом України «Про господарські товариства» визначено, що залежно від способу створення С.к., а саме шляхом відкритої підписки на акції або розподілу їх між засновниками, АТ поділяються на відкриті та закриті (див. Акціонерне товариство). Як свідчить практика діяльності ФП, закриті АТ, як правило, менші за складом учасників та розміром С.к. Законодавчими актами в Україні встановлено, що С.к. не може бути меншим ніж 1250 мінімальних заробітних плат. С.к. АТ, перш за все, гарантує інтереси кредиторів, тому його величина повинна відповідати розміру чистих активів. Якщо виявляється, що за річним балансом вартість чистих активів є нижчою порівняно зі С.к., то він повинен бути скоригований (у бік зменшення) з обов’язковою реєстрацією нового розміру у відповідних фінансових органах. У тих випадках, коли С.к. нижче законодавчо визначеного мінімуму, АТ підлягає ліквідації. Усі обмеження на пакет акцій, яким може володіти одна особа, визначено статутом АТ. При цьому головне значення має кількість голосів, які належать одному акціонеру, при вирішенні питань на загальних зборах. С.к. АТ може змінюватися тільки відповідно до рішення загальних зборів акціонерів за рахунок додаткової емісії або збільшення (зменшення) номінальної вартості акцій, які були випущені раніше. Чергове збільшення С.к. дозволяється тільки в разі повної сплати попередньої емісії та ліквідації заборгованості АТ перед бюджетом та позабюджетними фондами (див. Позабюджетні фонди). АТ, які мають збитки за результатами звітного фінансового року, не мають права збільшувати С.к. шляхом проведення чергової емісії. Покриття збитків додатково залученими фінансовими ресурсами (див. Фінансові ресурси) означає, що нові акціонери заздалегідь втрачають частину дивідендів, які їм належать. Зменшення С.к. може бути проведено шляхом пропорційного зменшення номінальної вартості акцій, які (див. Акція) знаходяться в обігу, або шляхом викупу АТ й анулювання частини акцій. У статуті повинні бути визначені умови викупу акцій АТ. Оскільки зменшення С.к. може зумовити обмеження прав кредиторів, обов’язковою вимогою є їх попереднє повідомлення про наступні зміни. Кредитори можуть вимагати дострокового виконання прийнятих раніше зобов’язань, а також відшкодування завданих збитків. С.к. АТ формується шляхом випуску в обіг звичайних і привілейованих акцій. Питома вага останніх у загальному обсязі С.к. не може перевищувати 25%. С.к. товариства з обмеженою відповідальністю (див. Товариство з обмеженою відповідальністю) розподілений на частки, розмір яких визначається статутними документами. На час реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю кожний з учасників повинен внести не менше 30% від вказаного у статутних документах внеску, що підтверджується відповідними банківськими документами. Повністю внести вказані кошти до С.к. учасник зобов’язаний не пізніше ніж за рік після реєстрації товариства. У разі невиконання цієї умови учасник, якщо інше не зумовлено статутними документами, сплачує за час прострочення 10% річних від недовнесеної суми. Після повного внесення вказаної суми товариство з обмеженою відповідальністю видає учаснику певним чином оформлене свідоцтво. С.к. товариства може змінюватися в процесі його функціонування. При цьому збільшення С.к. можливе лише при одностайному рішенні всіх учасників товариства і тільки за умови, що статутний фонд повністю сформовано. Зменшення С.к. можливе не раніше ніж через 3 міс після державної реєстрації товариства та публікації про це в місцевій пресі. Не дозволяється зменшення С.к., якщо є заперечення з боку кредиторів. Законом також передбачено, що у випадках, коли С.к. товариства з обмеженою відповідальністю дорівнює мінімально визначеному розміру, він є фіксованим і тому його зменшення неможливе за жодних обставин.

Закон України «Про господарські товариства» // Відомості ВР України. — 1991. — № 9; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Райзберг Б.А., Лозовский Л.Т., Стародубцева Е.Б. Сучасний економічний словарь. — М., 1996; Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності. — К., 1998.


Інші статті автора