СПІЛКУВАННЯ

СПІЛКУВАННЯ — складний, багатоплановий процес установлення та розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами у спільній діяльності; містить обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття та розуміння партнера. Уся історія людства є історією взаємодії людей. Протягом життя кожен із нас постійно контактує, спілкується з різними людьми. Завдяки С. людина розширює загальний світогляд, мислення, сприймання, розвивається як особистість. У процесі спілкування відбувається моральне та інтелектуальне збагачення людини, виявляються симпатії та антипатії, розкривається справжня значущість однієї людини для іншої. Вербальне (словесне) С. є одним серед основних засобів людського С., яке відбувається за допомогою мови (усної чи письмової). Володіючи мовою, люди обмінюються думками, розуміють одне одного і взаємодіють. Невербальне С. відбувається мимовільно, за допомогою міміки, жестів, поз, інтонації. Невербальні засоби передавання інформації людина засвоює раніше, ніж вербальні. Прикладом може бути спілкування з немовлям, коли воно реагує на жести, вираз обличчя, інтонацію дорослих. Для розуміння невербальних засобів спілкування необхідне спеціальне навчання.

Аспекти С.: зміст С. (інформація, яка в міжособистісних контактах передається від однієї людини до іншої. Це можуть бути відомості про внутрішній (емоційний) стан співрозмовника, про середовище, наукові та побутові знання, вміння та навички, про саму людину (її зовнішній вигляд, особливості характеру, манера поведінки тощо)); мета С. (обмін думками, інформацією та індивідуальним досвідом) і засоби С. (шляхи передавання інформації. Інформація може передаватися за допомогою органів чуття, мови та інших знакових систем).

Функції С.: комунікативна — це різні форми та засоби обміну і передавання інформації, завдяки яким стають можливими збагачення дій та взаєморозуміння людей (зв’язок людини зі світом в усіх формах діяльності), здійснюється за допомогою мови, є необхідною умовою наступності і розвитку, соціального та наукового прогресу людства, індивідуального розвитку особистості. Обмін інформацією, що відбувається між людьми в різних видах діяльності, забезпечується комунікативною функцією С. Контакти між людьми не обмежуються лише потребами передавання інформації. Інтерактивна — взаємодія між індивідуумами, а саме обмін не лише знаннями, ідеями, а також впливом, взаємними намаганнями, діями тощо. Перцептивнапроцес сприйняття партнерами один одного, їх взаємного пізнання як основи для взаєморозуміння.

Давыдов В.В. Психологический словарь. — М., 1972; Кайдалова Л.Г., Пляка Л.В. Психологія спілкування. — Х., 2011; Максименко С.Д. Загальна психологія. — К., 2004; Шапарь В.Б. Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів. — Х., 2009.


Інші статті автора