ЗЕЛЕНА КНИГА УКРАЇНИ

Зелена книга україни — офіційний державний документ, в якому зведено відомості про сучасний стан рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, та типових природних рослинних угруповань, які підлягають охороні. На відміну від Червоної книги, цей документ є основою для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання не окремих видів рослин, а природних рослинних угруповань. У методологічному відношенні принциповою перевагою Зеленої книги перед Червоною книгою є системний підхід, а в практичному — збереження як генетичних, так і функціональних основ біосфери. Ідея створення З.к. виникла в Україні. Перше її видання відбулося 1987 р. у вигляді монографії «Зеленая книга УССР», друге — 2002 р.: «Зелена книга України. Ліси», третє — 2009 р.: «Зелена книга України», що містить 160 статей, в яких наведена інформація про 800 асоціацій рослинності України, серед них є рідкісні, що перебувають під загрозою зникнення. Статті згруповані відповідно до типів рослинності: лісова, чагарникова і чагарничкова рослинність Карпат і Криму, трав’яна і чагарникова степова рослинність, трав’яна і чагарникова рослинність ксеротичного типу на відслоненнях та пісках, лучна, болотна, галофітна, водна.

Кожна стаття наводить таку інформацію:

  • наукова назва рослинного угруповання;
  • синфітосозологічний індекс, клас, категорія, статус; поширення в Україні;
  • фізико-географічні умови;
  • біотоп, фітоценотична, аутфітосозологічна та ботаніко-географічна значущість; ценотична структура та флористичне ядро;
  • потенціал відновлюваності;
  • режим збереження;
  • забезпеченість охороною;
  • біотехнічні й созотехнічні рекомендації;
  • джерела інформації;
  • картосхема поширення угруповання.

У кінці статті наводиться прізвище автора чи укладача. Враховуючи, що останнім часом під впливом антропогенного фактора стан запасів дикорослої ЛРС значно погіршився, десятки цінних ЛР віднесено до рідкісних і зникаючих видів, тому така нова форма обґрунтованої охорони рослинних угруповань, як Зелена книга, забезпечить збереження не лише відповідних ценозів, а й екосистем та популяцій рідкісних видів рослин, у тому числі — і ЛР. Книга служить довідковим матеріалом для державних, наукових і громадських установ та організацій, навчальних закладів, фахівців у сфері збереження біорізноманітності, активістів зеленого руху.

Зелена книга України / Під заг. ред. чл.-кор. НАН України Я.П. Дідуха. — К., 2009; Зелена книга України: Ліси. — К., 2002; Зеленая книга Украинской ССР: Редкие, исчезающие и типичные нуждающиеся в охране растительные сообщества / Под общ. ред. Ю.Р. Шеляга-Сосонка. — К., 1987.


Інші статті автора