РИЗИКИ У ФАРМАЦІЇ

РИЗИКИ У ФАРМАЦІЇ — це вірогідність настання будь-якої події, яка впливає на досягнення цілей фармацевтичної організації та може спричинити три основні економічні результати: негативний (збиток), нульовий (відсутність передбачуваного прибутку) або позитивний (прибуток). Інакше кажучи, під Р.ф. слід розуміти наслідок дії або бездіяльності, у зв’язку з яким існує реальна можливість отримання невизначених результатів різного характеру, які як позитивно, так і негативно впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства (див. Ризик економічний). Для фармацевтичної галузі характерна наявність політичних ризиків, фінансових, міжнародних, технічних, постачальницьких, інноваційних, ризиків виробництва, комерційних (у тому числі логістичних), управлінських, лізингових, адміністративно-законодавчих, соціальних, екологічних, демографічних і специфічних ризиків, пов’язаних з особливостями галузі. Серед усіх ризиків найбільшу групу становлять комерційні, особливо в системі просування товарів, до яких відносять ризики: помилкового вибору цільового сегмента споживачів; недостатньої сегментації ринків збуту; помилкового вибору стратегії продажу; зміни прогнозованого рівня захворюваності населення; невдалої організації мережі збуту і системи просування товару до споживача; транспортні (логістичні); постачальницькі; неправильної організації й одержання неадекватних результатів маркетингових досліджень; неефективної реклами; укладання договорів з недієздатними партнерами; затримки партнерами поточних договірних зобов’язань; помилкового ціноутворення; викликані непередбаченою або несумлінною конкуренцією; відсутності необхідної інформації у лікарів і населення про ЛП та їх застосування; пов’язані з невідповідною якістю ЛП. До цієї категорії належать також і складські ризики: псування чи зміна властивостей ЛП внаслідок недотримання умов зберігання; неефективне управління складськими процесами; закінчення терміну придатності ЛП тощо. Збутові ризики, які також входять до складу комерційних, становлять вагому частину серед усіх видів ризиків, їх найбільше, і втрати від них можуть бути істотними для компанії. Впливову групу Р.ф. утворюють постачальницькі ризики, які можуть бути зумовлені відсутністю постачальників, особливих ресурсів, запланованих ціни придбання чи якості субстанцій; відмовою постачальників від контракту; необхідністю укладання договору на невигідних умовах; затягуванням кампанії з організації закупівель; прорахунками в термінах і способах постачань; постачанням субстанцій в кількості, яка не забезпечена відповідною реалізацією готової продукції. Окрему групу становлять також соціальні ризики. Як правило, до даного виду ризиків відносять: недостатню кваліфікацію персоналу; несумлінне ставлення до роботи; конфлікти; смерть чи хворобу. До адміністративно-законодавчих ризиків належать: недосконалість і нестабільність законодавчої бази країни, яка регулює фармацевтичну та підприємницьку діяльність; введення відстрочки чи мораторію на різні види платежів; несприятливі зміни в податковому законодавстві; обмеження в конвертації валюти; проблеми, пов’язані з питаннями прав власності; конфлікти підприємства з законодавством, адміністративними органами; недостатній обсяг патентування всіх видів рішень, використаних при створенні нових ЛП; опротестування патентів, отриманих фірмою; незабезпечення патентної чистоти; ризики, пов’язані з паралельним патентуванням і нелегальною імітацією; шпигунство; ризик переходу до конкурентів провідних спеціалістів, носіїв ноу-хау тощо.

Численні ризики мають специфічні риси, зумовлені особливостями виробництва і реалізації ЛП. Напр., групу ризиків науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що входять до складу виробничих ризиків, становлять: переривання фінансування досліджень; перевищення кошторису витрат; заниження інвестиційної вартості проекту; одержання негативних результатів досліджень; виникнення різного роду проблем при використанні нових технологій; виявлення негативних наслідків застосування ЛП. Велику увагу приділяють ризикам якості, які виникають як у процесі виробництва ЛП, так і на інших етапах товарообігу. Ризики якості ЛП можуть бути віднесені до виробничих або комерційних, але у фармації доцільно зараховувати їх до особливих ризиків, пов’язаних з професійною сферою, у зв’язку з важливістю проблеми. Також особливої актуальності набувають проблеми раціонального використання ЛЗ. Негативним для фармацевтичної компанії може стати виявлення небезпечних для життя побічних реакцій після реєстрації та випуску ЛП.

Окрім класичних видів ризиків, притаманних діяльності будь-якого підприємства, існують загрози, які виокремлюють фармацевтичну галузь з-поміж інших. До цієї специфічної групи, яка стосується тільки професійної сфери, можуть бути віднесені ризики: пов’язані з невідповідністю якості ЛП вимогам методик контролю якості; з невідповідною біоеквівалентністю ЛП; виявлення негативних наслідків застосування ЛП (побічна реакція); нераціонального призначення ЛП лікарями; відхилення від прогнозованого рівня захворюваності; відсутності у лікарів і населення необхідної інформації про ЛП та їх застосування, неправильного її трактування; невідповідності виробництва та якості ЛП вимогам міжнародного та внутрішнього ринків; пов’язані з паралельним патентуванням або нелегальною імітацією ЛП; недостатнього патентування всіх видів рішень, пов’язаних зі створенням ЛП; недосягнення запланованих параметрів (ефективності, безпеки, властивостей і т.д.) при розробленні ЛП; одержання негативних результатів доклінічних, клінічних досліджень; для учасників клінічних досліджень; зміни фізико-хімічних параметрів ЛП через порушення чи недосконалість технологічного процесу; виникнення різного роду проблем валідації нових технологій; псування чи зміна властивостей внаслідок порушень умов зберігання; відсутність постачальників ресурсів необхідної якості; перевитрата субстанції внаслідок її низької якості; нещасного випадку на виробництві чи професійних захворювань внаслідок недотримання правил техніки безпеки; пов’язані з недостатнім рівнем кваліфікації персоналу. Для зниження рівня збитків від реалізації зазначених ризиків використовують різноманітні методи ризик-менеджменту, які ґрунтуються на результатах планово-господарської діяльності організації, економічного аналізу потенціалу, внутрішнього та зовнішнього середовища підприємства, діючого законодавства, визначення та оцінки ступеня ризику.

Євтушенко О.М. Управління галузевими ризиками на етапах реалізації та споживання лікарських засобів: Автореф. дис. … докт. фармац. наук: 15.00.0. — Х., 2011; Євтушенко О.М., Мнушко З.М. Методичні рекомендації з оцінювання ризиків внаслідок виникнення побічної дії лікарських засобів. — К., 2008; Євтушенко О.М., Мнушко З.М. Теоретичне обґрунтування питань ризикології в сучасних умовах господарювання // Вісн. фармації. — 2010. — № 3 (63); Старостіна А.О., Кравченко В.А. Ризик-менеджмент: теорія та практика. — К., 2004.


Інші статті автора