НАБОКА Ольга Іванівна

НАБОКА Ольга Іванівна (20.05.1966, Харків) — доктор біологічних наук (2009), професор (2012) кафедри біологічної хімії, декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ.

Набока О.І..tifЗакінчила ХФІ (1990).

Працювала: лаборант (1983–1988), старший лаборант (1988–1995), асистент (1995–1999), доцент (1999–2010), професор кафедри біологічної хімії НФаУ (з 2010), одночасно — декан медико-фармацевтичного факультету НФаУ (з 2004).

Напрями наукових досліджень: вивчення механізму дії нових синтетичних та природних сполук, пошук серед них нових субстанцій та поглиблене вивчення механізмів їх дії; оцінка нешкідливості потенційних фармацевтичних препаратів.

Наукові здобутки: автор і співавтор понад 160 наукових праць, у т.ч. — 1 монографії, 3 навчально-методичних посібників, 1 авторського свідоцтва та 5 патентів. Під її керівництвом виконуються 4 кандидатські дисертації.

Основні праці: Фармакологічна активність модифікованих ізофлавоноїдів і хромонів (канд. дис.). — М., 1997; Аніліди хінолін-карбонових кислот — перспективний клас потенційних коректорів кислотно-лужної рівноваги і водно-електролітного обміну організму (докт. дис.). — К., 2009; Фармацевтична освіта в Німеччині: монографія — Х., 2007 (співавт.); Синтез и изучение закономерностей взаимосвязи «структура — биологическая активность» в ряду анилидов 1-гидрокси-3-оксо-5,6-дигидро-3Н-пирроло-3,2,1-хинолин-2-карбоновой кислоты // Химия гетероцикл. соединений. — 2007. — № 13 (співавт.); 4-Hydroxy-2-quinolones synthesis and study of structure-biologycal activity relationships in a series of 1-hydroxy-3-oxo-5,6-dihydro-3H-pyrrolo 3,2,1-quinoline-2-carboxylic acid anilides // Chemistry of Heterocyclic Compounds. — 2007. — № 12 (співавт.); Іонорегулююча функція нирок за умов блокади дофамінових рецепторів та її зміни під впливом карборену // Запорож. мед. журн. — 2007. — № 6; Гіпотензивна дія карборену в умовах індометацинової і вазоренальної гіпертензії // Мед. хімія. — 2007. — № 2; Інфекційнозалежні порушення кислотно-лужного і газового стану крові в умовах артеріальної гіпертензії та перспективи їх корекції карбореном // Клін. фармація. — 2008. — № 4; Механізми біохімічних порушень водно-електролітного обміну у спонтанно гіпертензивних щурів та перспектива їх корекції похідними хінолон-карбонової кислоти // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. — 2008. — № 814; Визначення активності сукцинатдегідрогенази і Nа++-АТФази у звивистих канальцях нефрону за умов уведення карборену // Мед. хімія. — 2009. — № 1 (співавт.).

Історія національного фармацевтичного університету: люди, події, факти/ За заг. ред. В.П. Черних. — Х., 2005.


Інші статті автора