Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Ректор — Василь Максимович Мороз, Герой України,
академік НАМН України, доктор медичних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України, президент Асоціації ректорів вищих медичних навчальних закладів

Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти, підготовчий для іноземних громадян.

Адреса: вул. Пирогова, 56, Вінниця, 21018, Україна
Тел.: (0432) 32-05-61, 32-25-61, 57-03-60, 32-78-28
Факс: (432) 57-02-07, 32-16-13
E-mail: admission@vsmu.vinnica.ua. Cайт: vnmu.vn.ua

Фармацевтичний факультет

Декан — Володимир Петрович Бобрук, доцент
Тел.: (0432) 35-82-59, 35-44-91. E-mail: bobruk@vsmu.vinnica.ua

Дата заснування — 1921 р. (засновано як фармацевтичний та медичний виробничий (вечірній) інститут, рішення Губернського відділу профосвіти «Про відкриття у Вінниці Вищої медичної школи» від 20.03.1921 р., протокол № 6).

Реорганізація у медичний інститут — 1934 р. (постанова ЦК КП(б)У «Про організацію у Вінниці на базі фармінституту та медичного виробничого вузу медичного інституту»).

У 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім’я М.І. Пирогова, 1974 р. нагороджено орденом «Знак пошани».

Надання статусу університету з 1994 р. Вінницький медичний інститут атестований і акредитований за ІV рівнем акредитації, йому надано статус університету (постанова Кабінету Міністрів України № 408 «Про створення Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова»).
Надання статусу національного — 2002 р. (Указ Президента України «Про надання Вінницькому державному медичному університету ім. М.І. Пирогова статусу національного»).

З часу набуття навчальним закладом університетського статусу були організовані сучасно оснащені та укомплектовані професорсько-викладацькими кадрами стоматологічний і фармацевтичний факультети, відкрито 10 нових кафедр на медичному, фармацевтичному, стоматологічному факультетах
і факультеті післядипломної підготовки. За багатьма показниками діяльності в рейтингах МОЗ України університет впродовж багатьох років виборює провідні місця. Навчальний заклад впроваджує в життя розроблену концепцію розвитку, згідно з якою його інфраструктура, організація навчально-виховного процесу, кадровий потенціал, рівень підготовки фахівців, наукової та лікувально-діагностичної роботи, матеріальної бази і міжнародних зв’язків відповідають галузевим стандартам вищої освіти і вимогам Положення про національний заклад. Наказом МОЗ України Вінницький національний медичний університет (ВНМУ) імені М.І. Пирогова визнано базовим по розробці та впровадженню кредитно-модульної форми організації навчального процесу на основі положень Болонської декларації.

ВНМУ імені М.І. Пирогова здійснює підготовку спеціалістів та магістрів за двома напрямами: «Медицина» і «Фармація». На 6 факультетах навчаються студенти за такими спеціальностями:

 • медичний факультет № 1 (лікувальна справа);
 • медичний факультет № 2 (педіатрія, медична психологія);
 • стоматологічний (стоматологія);
 • фармацевтичний (фармація, клінічна фармація); на фармацевтичному факультеті організована заочна та післядипломна підготовка провізорів;
 • факультет післядипломної освіти — підготовка в інтернатурі (первинна післядипломна спеціалізація) та підвищення кваліфікації, передатестаційні цикли, спеціалізація та перепідготовка, тематичне вдосконалення, клінічна ординатура з 29 лікарських спеціальностей);
 • підготовчий факультет для іноземних громадян (підготовка іноземців до вступу до ВНЗ).

Основу факультетів становлять 55 кафедр, на яких проводиться до- та післядипломна підготовка. В університеті один із високих серед навчальних закладів України рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Тут працюють 761 науково-педагогічний та педагогічний працівник, у тому числі 108 докторів наук, 510 кандидатів наук, 1 академік НАМН України, 5 академіків та 5 членів-кореспондентів інших академій наук. Ректоратом здійснюється цілеспрямована робота з підготовки кадрового резерву з числа кращих випускників, які зарекомендували себе здатними до наукової роботи у студентські роки та пройшли навчання в магістратурі, аспірантурі. Щороку викладачами захищається по 46 докторських і 3035 кандидатських дисертацій.

Структурні підрозділи університету:

 • 6 факультетів із 55 розгорнутими в їх складі кафедрами (40 кафедр клінічного профілю, 15 — теоретичних), госпрозрахункові підготовчі курси;
 • центр нових інформаційних технологій (інтернет — 4 канали, телестудія, друкарня, 26 комп’ютерних класів);
 • науково-дослідний центр, у складі якого 7 сертифікованих науково-дослідних лабораторій, діагностичні центри та експериментальна клініка (віварій);
 • навчально-науково-лікувальний комплекс — Інститут реабілітації інвалідів;
 • підрозділи, що забезпечують функціонування університетських споруд, нормальні умови праці
 • співробітників університету, побуту студентів у гуртожитках тощо;
 • бібліотека, 6 ліцензованих лабораторій.

Контингент осіб, які навчаються: 6246 студентів, 2022 інтернів, 67 магістрантів, 115 аспірантів, 4 докторанти, 72 клінічних ординатори, 2062 курсанти (протягом 2010 р.), 139 слухачів підготовчого факультету для іноземних громадян, 48 слухачів підготовчих курсів для вітчизняних абітурієнтів, 1454 іноземних громадян навчається на всіх формах (всього за 2010 р. навчалися 10 775).

Пріоритетні напрямки наукової діяльності університету:

 • охорона материнства і дитинства (профілактика захворюваності, інвалідності та смертності серед жінок і дітей, створення та впровадження нових методів діагностики, лікування, реабілітація та вивчення патогенетичних механізмів перинатальної патології та чинників ризику);
 • профілактика, діагностика, лікування та реабілітація хронічних захворювань серед різних груп населення (серцево-судинна патологія, патологія органів травлення, дихання, сечостатевої системи, нервової системи, алергічні захворювання тощо);
 • створення, проведення експериментальних досліджень та впровадження нових лікарських засобів, апаратів і приладів.

Особлива увага приділена виконанню фундаментальних наукових досліджень, а саме:

 • вивченню антропологічних, генетичних, фізіологічних та психологічних характеристик організму людей різного віку (від неонатального до похилого) з метою визначення маркерів мультифакторіальних захворювань;
 • визначенню закономірностей морфогенезу та патоморфозу захворювань різного походження з метою розроблення і удосконалення технологій вторинної профілактики;
 • розробці сучасних лікувально-профілактичних технологій.

Наукова діяльність. У 2010 р. наукові розробки проводилися із 72 науково-дослідних тем. Здійснювалося 58 клінічних випробувань нових лікарських засобів. Підготовлено 160 охоронних документів (патентів).

У практику охорони здоров’я впроваджено 35 наукових розробок, направлено до Державного реєстру 17 нововведень. У 2010 р. проведено Міжнародний конгрес «IV Міжнародні Пироговські читання», в роботі яких взяли участь понад 2500 делегатів із 28 країн світу. Окрім того, на базі університету у 2010 р. проведено 97 науково-практичних заходів (з’їзди, конгреси, симпозіуми, наукові конференції). Протягом 2010 р. видано 10 монографій, 14 наукових збірників та опубліковано 848 статей.

У 2010 р. захищено 9 докторських та 66 кандидатських дисертацій. В університеті функціонують 13 наукових шкіл, працює студентське наукове товариство, у 55 наукових гуртках якого задіяні 1500 студентів.

Співробітники клінічних кафедр активно працюють над виконанням 5 державних комплексних програм:

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції;
 • Державна програма «Онкологія»;
 • Програма профілактики та лікування артеріальної гіпертензії;
 • Комплексна програма «Цукровий діабет»;
 • Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз.

В університеті працюють 2 спеціалізовані вчені ради із правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук за 5 спеціальностями: акушерство та гінекологія, хірургія, дитяча хірургія, нормальна анатомія, нормальна фізіологія. Видаються 3 фахових періодичних видання, які включені до переліку видань, рекомендованих ВАК України.

Матеріально-технічна база ВНМУ імені М.І. Пирогова включає: 3 навчальних корпуси, аудиторний корпус, 20 лекційних аудиторій, бібліотеку з понад 550 тис. примірників видань (3 філіали, 6 читальних залів на 550 місць), спортивний комплекс (корпус із 5 спортивними залами, стадіон), санаторій-профілакторій для студентів на 50 місць, 2 оздоровчо-спортивних бази на 240 місць, 5 гуртожитків, студентську поліклініку, 2 їдальні та 5 буфетів на 610 посадкових місць. Крім того, використовуються клінічні бази 47 лікувальних закладів різного підпорядкування Вінницької, Хмельницької, Житомирської областей, ботанічний сад «Поділля», Національний музей-садиба імені М.І. Пирогова, 8 фармпідприємств та 15 аптек, науково-дослідні ділянки. За останні роки побудовано новий навчальний корпус (біля 11 000 м2), студентський гуртожиток на 800 місць, капітально відремонтовано центральний корпус, студентські гуртожитки.

Міжнародна співпраця ВНМУ імені М.І. Пирогова з іноземними освітніми закладами: 3 університети — США, 1 — Німеччина, 1 — Франція, 1 — Італія, 1 — Польща, 5 — Росія. 11 наукових проектів обміну викладачів та студентів довгострокового та короткострокового стажування. 28 співробітників університету є членами міжнародних академій. Загалом навчання пройшли близько 6500 іноземних громадян із більше ніж 100 зарубіжних країн (Європа, Азія, Близький Схід, Латинська Америка, Африка).

Основна мета — сучасна університетська клініка, на базі якої підготовка кадрів, наукові дослідження та надання медичної допомоги відповідатимуть найвищому світовому рівню.

Фармацевтичний факультет — наймолодший підрозділ ВНМУ імені М.І. Пирогова. Він був створений у травні 2000 р. із планом прийому 15 осіб за державним замовленням і 85 — на контрактних умовах. Факультет розміщений на 5-му та 6-му поверхах нового навчального корпусу, який введено в експлуатацію у 2002 р. З моменту організації фармацевтичного факультету його очолює доцент Бобрук Володимир Петрович. Заступник — доцент Михайлова Інна Василівна.

Перший випуск факультету відбувся у 2005 р. Державна екзаменаційна комісія під керівництвом професора Коритнюк Раїси Сергіївни високо оцінила якість підготовки 52 молодих спеціалістів — 10 з них одержали дипломи з відзнакою. Нині фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальностями: «Фармація» (денна і заочна форма навчання) та «Клінічна фармація» (денна форма навчання) та здійснює післядипломну підготовку.

Зараз на факультеті навчається 1550 студентів, у тому числі з країн близького та далекого зарубіжжя. Іноземні студенти проходять процес навчання російською та англійською мовами. Після закінчення п’ятирічного навчання випускникам присвоюється кваліфікація «Провізор» або «Клінічний провізор» із подальшою післядипломною підготовкою у вигляді однорічної інтернатури. На факультеті працюють понад 100 викладачів, які є висококваліфікованими фахівцями. Навчально-методична, наукова і виховна робота сконцентрована на трьох профільних кафедрах:

 • Фармації (завідувач — доцент В.П. Бобрук)
 • Клінічної фармації (завідувач — професор О.О. Яковлєва)
 • Фармацевтичної хімії (завідувач — доцент Т.І. Ющенко)

Організація навчального процесу та матеріальна база факультету відповідають світовим стандартам: тут обладнані навчальні кімнати і профільні лабораторії для проведення практичних занять, комп’ютерні класи та лекційні аудиторії. На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях та студентських олімпіадах. Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів і спортивних секцій.