Одеський національний медичний університет

Ректор — Валерій Миколайович Запорожан, академік НАМН України, віце-президент НАМН України, доктор медичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений винахідник України

Перший проректор — Валентин Йосипович Кресюн, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної і клінічної фармакології

Адреса: пров. Валіховський, 2, Одеса, 65082, Україна
Тел.: (048) 723-33-24, 723-54-58. Факс: (048) 723-29-69
E-mail: office@odmu.edu.ua. Сайт: http://odmu.edu.ua

Факультети: медичний № 1 (лікувальна справа), медичний № 2 (лікувальна справа), медичний № 3 (педіатрія), медичний № 4 (медико-профілактична справа), стоматологічний, фармацевтичний, міжнародний, післядипломної освіти, медичний коледж.

Фармацевтичний факультет

Декан — Віктор Васильович Трохимчук, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Адреса: вул. Софіївська, 2, Одеса, 65082, Україна
Тел.: (048) 718-53-61. E-mail: tvvo@ukr.net

1 вересня 1900 р. за старим стилем у житті Одеси відбулася значуща подія, яка залишила помітний слід в історії медичної освіти України і на багато років визначила її перспективу — було відкрито медичний факультет Новоросійського університету. Факультет мав блискучі перспективи, тому що в ньому працювали видатні, всесвітньо відомі вчені.

До відкриття факультету було завершено будівництво основних корпусів та клінік, які споруджувалися за останнім словом будівельного та архітектурного мистецтва. За загальним визнанням цей факультет був найпрестижнішим та найоснащенішим медичним навчальним закладом Росії тих часів. Проте цей вдалий старт було призупинено війною Росії з Японією, революційними подіями 1905–1907 рр., Першою світовою війною 1914—1918 рр., жовтневим переворотом 1917 р. та громадянською війною. Мав сплинути час, аби після зруйнування старої системи вищої школи на нових засадах почав здійснюватись її повільний підйом. 1922 р. медичний факультет Новоросійського університету було реформовано в самостійний вищий навчальний заклад — медичний інститут. У 20-ті роки минулого сторіччя активно формуються і розвиваються основні наукові школи, які принесли Одеському медичному інституту всесвітню славу. Це — одеська терапевтична школа, заснована учнями С.П. Боткіна — професорами С.В. Левашовим та П.О. Вальтером. В цей час плідно розвивається одеська офтальмологічна школа, одним із засновників якої був професор С.С. Головін.

Подальше її становлення та всесвітня відомість пов’язані з ім’ям академіка В.П. Філатова. Ще в дореволюційні часи зароджується всесвітньо відома школа патологів, засновником якої був перший декан медичного факультету В.В. Підвисоцький. Його найближчими помічниками та учнями були О.О. Богомолець і Д.К. Заболотний, які пізніше очолили Академію наук України. Одночасно зароджується потужна наукова школа вченого-патолога В.В. Вороніна. Не можна не згадати когорту відомих морфологів — професорів М.К. Лисьонкова, М.С. Кондрат’єва, Ф.А. Волинського, В.І. Бушковича та ін. Їх оригінальні роботи отримали визнання в усьому світі.

За роки існування незалежної України Одеський національний медичний університет (ОНМедУ) перетворився на один із провідних медичних університетів IV рівня акредитації. Він є членом Міжнародної та Європейської асоціацій університетів. Завдяки цьому рівень навчання студентів та підготовки фахівців наближений до світових стандартів. Сьогодні на 8 факультетах і 61 кафедрі університету навчається біля 6 тис. студентів і курсантів, 1300 з них — громадяни 52 іноземних країн. Навчанння іноземних студентів здійснюється російською, українською та англійською мовами. Післядипломну освіту отримують
250 аспірантів, стажерів, магістрів та клінічних ординаторів. Професорсько-викладацький колектив складається зі 123 докторів наук та професорів і 452 кандидатів наук та доцентів. Серед них 20 академіків державних та галузевих академій, 42 члени закордонних академій, 39 заслужених діячів науки і техники, заслужених лікарів та працівників народної освіти, 10 лауреатів державних та інших престижних міжнародних премій. Університет має сучасну матеріально-технічну базу для навчальної, наукової та лікувально-діагностичної роботи. Це сприяє впровадженню в навчальний процес та лікувальну практику новітніх досягнень медичної науки, в тому числі ендоскопічних, лапароскопічних, трансплантологічних технологій, тканинної терапії, генетичної медицини та ін.

За останні роки створені унікальні науково-лікувальні підрозділи університету: 2 власні стоматологічні та багатопрофільна університетська клініки, НДІ молекулярно-генетичної та клітинної медицини (директор — ректор ОНМедУ, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор В.М. Запорожан), НДІ клінічної біофізики (директор — перший проректор ОНМедУ, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор В.Й. Кресюн). Успішно функціонують створені спільно з органами охорони здоров’я лікувально-діагностичні центри: кардіоревматології, мікрохірургії ока, остеосинтезу, ендоскопічної і лазерної хірургії, дитячої кардіології, токсикології та ін. Створення в університеті сучасного видавничо-поліграфічного комплексу дозволило видавати чотири наукових журнали, ліцензовані ВАК України, підручники та навчальні посібники, авторами яких є науковці університету.

Навчальна література серії «Бібліотека студента-медика» видається українською, російською та англійською мовами. За роки існування видавництва світ побачили 300 найменувань навчальної літератури загальним тиражем 280 тис. примірників. У грудні 2008 р. прийняла перших читачів нова електронна студентська бібліотека університету, яка має абонементи для студентів молодших та старших курсів, читальний зал на 140 місць, комп’ютерний зал. Комп’ютерний парк в університеті налічує 566 комп’ютерів, 461 з них підключений до мережі інтернет. Навчальна робота є пріоритетною в університеті. Вона здійснюється за навчальними планами, адаптованими до Болонської системи.

Це забезпечує збалансовану фундаментальну, спеціальну і гуманітарну підготовку фахівців на стику різних галузей медичної науки. У навчальний процес впроваджені тестування, кредитно-модульна система, дистанційний метод навчання, незалежна система експертної оцінки знань студентів.

Університет має 12 навчальних корпусів загальною площею 27,7 тис. м2, 608 навчальних аудиторій, кабінетів, лабораторій. У 6 гуртожитках мешкає близько 3 тис. студентів. Книжковий фонд бібліотеки університету становить 800 тис. книг. За 111 років існування ОНМедУ підготував 74 тис. лікарів, 590 докторів і біля 4 тис. кандидатів наук. Серед них 9 тис. лікарів і більш  100 кандидатів наук — громадяни іноземних країн.

Музеї університету. Анатомічний. Один із найстаріших професійних музеїв України. Створений у 1900 р. за ініціативою професора М.О. Батуєва, першого завідувача кафедри анатомії. Музей налічує більше 3 тис. експонатів, які зібрані у найвіддаленіших куточках світу. Серед них біля сотні черепів та декілька дюжин кістяків людини — представників різних націй і рас, фрагменти тіл людей з єгипетських пірамід та археологічних розкопок. З 1910 р. до сьогодні багато експонатів підготовлені студентами університету. Найцінніша колекція музею є навчальним підрозділом кафедри анатомії людини. Патологоанатомічний.

Один із найкращих професійних музеїв України. Створений у 1902 р. із препаратів колекції професорів Московського університету. Пізніше експозиція музею поповнилася макропрепаратами, які подарували кафедрі одеські патологоанатоми. Зараз музей нараховує більше 2,5 тис. унікальних експонатів, які допомагають поглибленому вивченню курсу патологічної анатомії. Історичний. Створений наприкінці 80-х років ХХ ст., реконструйований у 2000 р. до 100-річчя університету, музей відображає віхи розвитку навчального закладу від його створення в 1900 р.
до сьогодення. Представлені в експозиції 4,5 тис. експонатів допомагають студентам вивчати курс історії медицини.

Фармацевтичний факультет. Підготовка фармацевтичних кадрів у місті Одесі почалася з 1903 р., коли при тодішньому медичному факультеті Новоросійського університету було відкрито фармацевтичне відділення, на основі якого пізніше створено вищий фармацевтичний навчальний заклад. У 1934 р. до нього був приєднаний Київський фармацевтичний інститут. У результаті цих реорганізацій був створений потужний Одеський державний фармацевтичний інститут із підготовки кадрів для аптечної мережі, медичної та хіміко-фармацевтичної промисловості. У 1959 р. Одеський державний фармацевтичний інститут було переведено до міста Запоріжжя, на його базі створено нині існуючий Запорізький державний медичний університет, а в його складі — фармацевтичний факультет.

З того часу минуло понад 50 років, і за ці роки в Південному регіоні України виникла складна ситуація щодо забезпечення фармацевтичних закладів фахівцями з вищою освітою, тим більше, що за цей час суттєво зросла кількість фармацевтичних фірм, аптечних закладів усіх форм власності. Все це зумовило необхідність відновлення фармацевтичного факультету в ОНМедУ, що й відбулося у 2001 р. згідно з наказом МОЗ України від 28.08.2001 р. № 342. Фармацевтичний факультет готує фахівців за спеціальністю «Фармація» на денній та заочній формах навчання на бюджетних та контрактних засадах. До складу факультету входять такі профільні кафедри: організації та економіки фармації, фармакогнозії, фармацевтичної хімії, технології лікарських засобів, а також навчально-виробнича аптека. Навчання студентів факультету здійснюється на 19 кафедрах університету, з яких 5 випускові:

 • загальної та клінічної фармакології (завідувач — член-кореспондент НАМН України, професор В.Й. Кресюн);
 • організації та економіки фармації (завідувач — професор В.В. Трохимчук);
 • технології лікарських засобів (завідувач — доцент Н.С. Фізор);
 • фармакогнозії (завідувач — професор Я.В. Рожковський);
 • фармацевтичної хімії (завідувач — професор В.О. Гельмбольдт).

Загальний ліцензований обсяг студентів на факультеті становить: на денній формі навчання — 100 осіб, на заочній — 200. З першого до третього курсів студенти навчаються за єдиним навчальним планом і програмами за кредитно-модульною системою. За час навчання студенти вивчають гуманітарні, соціально-економічні, природничі дисципліни, а на старших курсах — професійно-орієнтовані дисципліни: аптечну та промислову технології лікарських засобів, клінічну фармацію, фармакотерапію, фармакогнозію, гомеопатію, технологію парфюмерно-косметичних засобів, менеджмент і маркетинг у фармації, організацію та економіку фармації та ін. На п’ятому курсі здійснюється фахова спеціалізація.

Вона передбачає поглиблене вивчення фармацевтичних дисциплін. Практична підготовка студентів здійснюється в навчально-виробничій аптеці університету, багатопрофільній університетській клініці, аптеках та хіміко-фармацевтичних підприємствах міста Одеси та області, а також у ботанічних садах та дослідних ділянках, де вирощують лікарські рослини. Студенти забезпечені сучасною навчально-методичною літературою. У процесі навчання використовуються новітні інформаційні технології.

Всі кафедри оснащені комп’ютерною технікою, яка підключена до мережі інтернет. На заочній формі використовується дистанційне навчання студентів. Найкращі студенти за рекомендацією вченої ради університету продовжують навчання в магістратурі, аспірантурі, клінічній ординатурі. Після успішної здачі ліцензованого інтегрованого іспиту «Крок-2. Фармація» та державних практично-орієнтованих іспитів або захисту дипломної роботи на п’ятому курсі та отримання диплома спеціаліста за фахом «Фармація», студентам присвоюється кваліфікація «Провізор», після чого вони проходять первинну спеціалізацію в інтернатурі на базі університету за фахом «Загальна фармація».

У 2010 р. на базі Одеської обласної державної служби з лікарських засобів та за участю професорсько-викладацького складу факультету створена атестаційна комісія з атестації провізорів-спеціалістів і фармацевтів (голова — професор В.В. Трохимчук), а також атестаційна комісія на підтвердження фаху «Провізор-спеціаліст» (голова — професор В.Г. Дубініна). Факультет здійснює спеціалізацію та підвищення кваліфікації провізорів-спеціалістів на передатестаційних циклах за фахом: «Загальна фармація», «Організація і управління фармацією», а також фармацевтів на циклі «Фармація». Після проходження інтернатури випускники можуть обіймати такі посади:

 • завідувач (заступник завідувача) аптеки, аптечного складу;
 • завідувач відділу аптеки;
 • старший провізор, провізор у сфері фармацевтичної діяльності;
 • фахівець із виробництва лікарських та косметичних засобів;
 • менеджер — маркетолог фармацевтичної фірми;
 • спеціаліст (головний спеціаліст) Державної служби з лікарських засобів.