Національна медична академiя пiслядипломної освiти імені П.Л. ШУПИКА

Ректор — Юрій Васильович Вороненко, академік НАМН України, член Президії НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Адреса: вул. Дорогожицька, 9, Київ, 04112, Україна

Тел.: (044) 440-30-56. Факс: (044) 440-99-16
Е-mail: office@nmapo.edu.ua; priymalnya@nmapo.edu.ua
Сайт: www.nmapo.edu.ua

Інститути: Інститут сімейної медицини, Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології.

Факультети: хірургічний, терапевтичний, педіатричний, медико-профілактичний і фармацевтичний, підвищення кваліфікації викладачів.

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет

Національна медична академія післядипломної освіти (НМАПО) імені П.Л. Шупика — провідний заклад післядипломної медичної освіти найвищого (IV) рівня акредитації, сучасний науковий та лікувальний центр. Заснована у 1918 р. як Клінічний інститут Київської спілки лікарів (у 1996 р. перейменований у Київську медичну академію післядипломної освіти). У 2006 р. згідно з Указом Президента України Академія набула статусу національного закладу.

З 2002 р. і дотепер академію очолює Юрій Васильович Вороненко — доктор медичних наук, професор, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

НМАПО імені П.Л. Шупика — потужний науковий центр, в якому працюють близько 790 викладачів, у тому числі 2 Герої України, 5 академіків НАМН України, 19 членів-кореспондентів НАМН України та 4 члени-кореспонденти НАН України, 209 професорів та докторів наук, близько 460 кандидатів наук та доцентів. 115 вчених академії мають звання заслуженого діяча науки і техніки України, заслуженого лікаря України, заслуженого працівника народної освіти України, заслуженого працівника охорони здоров’я України, заслуженого винахідника та раціоналізатора України, заслуженого працівника фармації України, заслуженого юриста України. Наукові розробки вчених академії відомі не лише в Україні та країнах СНД, а й у далекому зарубіжжі. Основним завданням академії є підготовка та підвищення кваліфікації лікарів і провізорів та підвищення кваліфікації молодших спеціалістів. Підготовка фахівців відбувається за всіма медичними та фармацевтичними спеціальностями. Академія — піонер у розробці, удосконаленні та втіленні у життя концепції безперервного професійного розвитку лікарів, що включає інтернатуру, магістратуру, спеціалізацію, стажування, тематичне удосконалення, передатестаційну підготовку, клінічну ординатуру, аспірантуру та докторантуру. В академії впроваджено новітні технології, включаючи елементи дистанційної освіти, індивідуальне та тьюторне навчання. Щороку в академії навчаються близько 25 тис. лікарів і провізорів, які працюють у закладах охорони здоров’я України, та понад 400 іноземних громадян із 57 країн світу. Велика увага в академії приділяється лікувально-консультативній роботі. З 78 кафедр академії 64 — клінічні. Щорічно на клінічних базах виконується понад 20 тис. хірургічних операцій, отримують консультації 190 тис. і лікуються 100 тис. хворих.

За роки існування НМАПО імені П.Л. Шупика стала головним в Україні закладом післядипломної медичної освіти, у складі якого є 3 інститути (Інститут сімейної медицини, Інститут стоматології, Український державний інститут репродуктології), 5 факультетів (хірургічний; терапевтичний; педіатричний; медико-профілактичний і фармацевтичний; факультет підвищення кваліфікації викладачів), центральна науково-дослідна лабораторія, науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти, науково-дослідний центр, навчально-методичний геріатричний центр, стоматологічний практично-навчальний центр, центр профілактичної та превентивної стоматології, курси удосконалення зубних техніків. В умовах суверенітету України нового розмаху набуло міжнародне співробітництво академії. З 2001 р. академія перша з медичних вищих навчальних закладів України стала колективним членом Міжнародної кадрової академії (ЮНЕСКО). З 2008 р. академія — колективний член Європейської академії природничих наук. У 2002 р. за фінансування та підтримки лауреата альтернативної Нобелівської премії Джорджа Вітулкаса (Греція) створено Міжнародну школу класичної гомеопатії та Міжнародний центр гомеопатичних досліджень. Разом із Міжнародним Соломоновим університетом ведеться підготовка юристів та економістів для системи охорони здоров’я. За підтримки Цюріхського університету створено Міжнародний центр генетичних досліджень. Партнери академії: Іллінойський університет (США), Ягелонський університет (Польща), Королівський коледж лікарів загальної практики (Великобританія), Німецька академія реабілітації розвитку (Мюнхен), Університет м. Барі (Італія), Люблінська медична академія (Польща), Словацький медичний університет, університет Людвіг-Максиміліана у Мюнхені (Німеччина), Маастрихтський університет (Нідерланди) тощо.

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет (фармацевтичні кафедри)

Фармацевтичні кафедри НМАПО імені П.Л. Шупика — спадкоємці наукової, навчально-методичної діяльності Київського інституту підготовки та перепідготовки фармацевтичних кадрів, створеного у 1933 р., а 1938 р. перейменованого в Український інститут удосконалення провізорів. Фармацевтичні кафедри створювалися за активної участі видатного вченого, члена-кореспондента АН УРСР, доктора фармацевтичних наук, професора А.Я. Фіалкова. З 1939 р. почали працювати профільні кафедри фармацевтичної хімії, фармакогнозії, технології лікарських форм, технології галенових препаратів та курс організації фармацевтичної справи, які відповідно очолили член-кореспондент АН УРСР, професор Я.А. Фіалков, доценти М.З. Міндлін, О.С. Сквирська, Г.А. Вайсман та викладач І.О. Мініович. У роки Великої Вітчизняної війни кафедри призупинили діяльність, яка була відновлена у 1944 р. 16 січня 1953 р. Інститут удосконалення провізорів реорганізовано у фармацевтичний факультет Київського інституту удосконалення лікарів; у 1992 р. факультет перейменованого в медико-профілактичний і фармацевтичний. У 1965 р. із введенням в дію нового адміністративного корпусу Київського інституту удосконалення лікарів значно покращилася матеріально-технічна база фармацевтичних кафедр. Навчальні кімнати та лабораторії були оснащені необхідною апаратурою, обладнанням.

У 1978 р. створено кафедру організації та економіки фармації, у 1997 р. — кафедру промислової фармації.

У різні роки на фармацевтичних кафедрах працювали і працюють відомі вчені: член-кореспондент АН УРСР, професор А.Я. Фіалков, професори: Г.А. Вайсман, Т.В. Зінченко,  Є.Є. Борзунов, заслужений діяч науки і техніки України Н.П. Максютіна, заслужений працівник фармації України М.С. Пономаренко, О.М. Гриценко, заслужений працівник фармації України Н.О. Ветютнева, Р.С. Коритнюк, В.А. Загорій, Д.С. Волох, Т.М. Буднікова, заслужений лікар України Г.М. Войтенко, Л.Л. Давтян, М.І. Борщевська, М.Л. Сятиня та ін.

На сьогодні у структуру медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика входять 10 кафедр: управління охороною здоров’я (завідувач кафедри — член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор Ю.В. Вороненко — ректор НМАПО імені П.Л. Шупика), гігієни і екології людини (завідувач кафедри — член-кореспондент НАМН України, заслужений лікар України, професор М.Г. Проданчук), вірусології (завідувач кафедри — заслужений лікар України, професор І.В. Дзюблик), гігієни харчування і гігієни дітей та підлітків (завідувач кафедри — професор І.П. Козярін), контролю якості і стандартизації лікарських засобів (завідувач кафедри — декан медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, заслужений працівник фармації України, професор Н.О. Ветютнева), медичної статистики (завідувач кафедри — професор М.В. Голубчиков), мікробіології і епідеміології (завідувач кафедри — професор В.В. Гавура), організації і економіки фармації (завідувач кафедри — заслужений працівник фармації України, професор М.С. Пономаренко), промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології (завідувач кафедри — професор В.А. Загорій), фармацевтичної технології і біофармації (завідувач кафедри — професор Л.Л. Давтян). Тісна співпраця колективів кафедр медико-профілактичного та фармацевтичного профілів зумовлює динамічний розвиток навчально-методичної, наукової діяльності кафедр та належний рівень підготовки науково-педагогічних кадрів факультету. Сьогодні на фармацевтичних кафедрах факультету здійснюється підготовка магістрів зі спеціальностей 8.110201 «Фармація», 8.110206 «Клінічна фармація» та післядипломна підготовка спеціалістів для фармацевтичної галузі в цілому. Особливістю навчально-методичної роботи фармацевтичних кафедр НМАПО імені П.Л. Шупика є також їх участь у підготовці лікарів різних спеціальностей із питань фітотерапії, гомеопатії, клінічної фармакології. Післядипломна підготовка провізорів здійснюється на циклах інтернатури за спеціальністю «Загальна фармація», спеціалізації та передатестаційних за трьома спеціальностями «Загальна фармація», «Організація
і управління фармацією», «Аналітично-контрольна фармація», циклах тематичного удосконалення, у тому числі з актуальних питань забезпечення якості лікарських засобів (уповноважені особи), фармакокінетики та фармакодинаміки, наукових основ застосування фітозасобів, гомеопатичної фармації та гомеопатії, роботи провізорів у сучасних умовах. Нині на кафедрах фармацевтичного профілю навчальний процес здійснюється відповідно до 30 нових навчальних планів та програм, розроблених або оновлених у 2006–2011 рр. Підвищенню ефективності та індивідуалізації навчання, моніторингу засвоєння знань та їх систематизації сприяє інформатизація навчального процесу. Кожна кафедра обладнана міні-комп’ютерним класом. Мультимедійні технології, відеофільми з лекціями вчених світового рівня запроваджено у навчальний процес ряду кафедр. Проводяться короткотривалі цикли тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання. Загалом за роки існування фармацевтичних кафедр НМАПО імені  П.Л. Шупика тут підвищили кваліфікацію та навчалися в інтернатурі близько  36 тис. провізорів та лікарів, у тому числі з усіх регіонів України, республік колишнього СРСР та країн СНД.

Кафедри фармацевтичного профілю, які є осередками навчально-методичної та наукової роботи в галузі фармації, мають потужний кадровий потенціал. Очолюють їх доктори наук, професори. Загалом на кафедрах працюють 29 викладачів, серед них — 10 докторів наук, професорів; 19 кандидатів фармацевтичних, медичних, хімічних наук. Традиційними напрямами їх багатопланових наукових досліджень є розробка та впровадження нових препаратів рослинного походження, сучасних технологій таблетованих і парентеральних лікарських засобів, розробка нових методів аналізу. В останні роки набули розвитку нові напрями наукових досліджень: наукове обґрунтування методології оцінки якості гомеопатичних лікарських засобів, систем управління фармацевтичним сектором охорони здоров’я та забезпечення якості лікарських засобів під час виробництва і реалізації, вивчення впливу допоміжних речовин на фізико-хімічні властивості активних інгредієнтів лікарських засобів, обґрунтування сфер застосування профілів розчинення для твердих дозованих лікарських форм, сучасні технології м’яких лікарських засобів. Підсумками великої багаторічної наукової роботи фармацевтичних кафедр стали створені лікарські засоби (Кверцетин у формі порошку та гранул, Корвітол®, фітогелі на основі поліорганосилоксанового адсорбенту та ін.), розроблені нормативно-технічна й аналітична нормативна документація, нові технології для більше ніж 70 лікарських препаратів, впроваджені нові методи аналізу, підготовлені документи нормативно-правового регулювання діяльності  у фармацевтичної галузі, видані понад 70 монографій, посібників, розроблено більше 180 методичних рекомендацій, інформаційних листів, інструктивно-методичних матеріалів, отримано понад 60 патентів. За роки існування фармацевтичних кафедр співробітниками, аспірантами, здобувачами підготовлено та захищено 22 докторські та понад 100 кандидатських дисертацій.

Високий рівень кваліфікації, значний потенціал та досвід роботи науково-педагогічного складу фармацевтичних кафедр медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НМАПО імені П.Л. Шупика на ниві післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти слугують підставою для вагомого внеску у скарбницю наукових досягнень фармацевтичної галузі наук та фармації у цілому.

Пилип Снєгірьов