Національна академія наук України

Президент — Борис Євгенович Патон, академік НАН України, Герой України

Адреса: вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601, Україна. Для телеграм: Київ, Наука
 

Факс: (044) 234-32-43. E-mail: prez@nas.gov.ua
 

Сайт: www.nas.gov.ua

27 листопада 1918 р. відбулися установчі загальні збори Української академії наук, на яких першим президентом академії було обрано видатного вченого-геолога і геохіміка зі світовим ім’ям В.І. Вернадського. Протягом багаторічної історії президентами академії обиралися М.П. Василенко (1921–1922), О.І. Левицький (1922), В.І. Липський (1922–1928), Д.К. Заболотний (1928–1929), О.О. Богомолець (1930–1946), О.В. Палладін (1946–1962). З 1962 р. на чолі академії — Б.Є. Патон.

Назва академії зазнавала змін чотири рази. У 1918–1921 рр. вона іменувалася Українська академія наук (УАН), з 1921 по 1936 р. — Всеукраїнська академія наук (ВУАН), у 1936–1991 рр. — Академія наук Української РСР, з 1991 по 1993 р. — Академія наук України, а з 1994 р. — Національна академія наук (НАН) України. Українська академія наук була найстарішою з республіканських академій за часів існування СРСР. У перший рік своєї діяльності вона складалася з трьох наукових відділів — історико-філологічного, фізико-математичного і соціальних наук, які охоплювали 3 інститути, 15 комісій і національну бібліотеку. Тепер у НАН України є 3 секції, 14 відділень, близько 170 інститутів та інших наукових установ, у яких працюють понад 19 тис. науковців. В академії сформувалося чимало наукових шкіл, зокрема медичного спрямування: їх засновниками були видатні вчені хіміки О.В. Палладін, Л.В. Писаржевський, О.І. Бродський, А.В. Думанський, біологи і медики Д.К. Заболотний, О.О. Богомолець, В.П. Філатов, М.Г. Холодний, І.І. Шмальгаузен, М.М. Амосов.

НАН України згідно з чинним законодавством є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності, які полягають у самостійному визначенні тематики досліджень, своєї структури, вирішенні науково-організаційних, господарських, кадрових питань, здійсненні міжнародних наукових зв’язків. Академія об’єднує дійсних членів, членів-кореспондентів та іноземних членів, усіх науковців її установ, організовує і здійснює фундаментальні та прикладні дослідження з найважливіших проблем природничих, технічних та соціогуманітарних наук. Вищим органом НАН України є загальні збори її членів. У період між сесіями загальних зборів керівництво роботою академії здійснює Президія НАН України, яка обирається загальними зборами строком на 5 років. До складу Президії НАН України, вибори якої відбулися у квітні 2009 р., входять 34 особи, в тому числі президент, перший віце-президент, три віце-президенти, головний учений секретар, 14 академіків-секретарів відділень, 15 членів Президії. У засіданнях також беруть участь із правом дорадчого голосу 6 виконуючих обов’язки членів Президії та 12 радників Президії НАН України. У НАН України функціонують 3 секції (фізико-технічних і математичних наук; хімічних і біологічних наук; суспільних і гуманітарних наук), що об’єднують 14 відділень наук: математики; інформатики; механіки; фізики та астрономії; наук про Землю; фізико-технічних проблем матеріалознавства; фізико-технічних проблем енергетики; ядерної фізики та енергетики; хімії; біохімії, фізіології та молекулярної біології; загальної біології; економіки; історії, філософії та права; літератури, мови та мистецтвознавства. Основною ланкою структури НАН України є науково-дослідні інститути та прирівняні до них наукові установи, а також організації дослідно-виробничої бази (дослідні підприємства, конструкторсько-технологічні організації, обчислювальні центри). Загалом на сьогодні у НАН України діють 170 наукових установ та 47 організацій дослідно-виробничої бази. Загальна кількість працюючих у НАН України за станом на 01.01.2011 р. становила 42 426 осіб, в тому числі 19 861 науковий працівник. Серед них 2632 доктори наук та 8231 кандидат наук. За станом на 01.01.2011 р. до складу НАН України входять 198 дійсних членів (академіків), 364 члени-кореспонденти та 121 іноземний член. Науковими установами НАН України щороку впроваджується в різні галузі економіки України близько 1700 новітніх розробок, серед яких передові технології, у тому числі інформаційні, машини, устаткування, матеріали, автоматизовані комплекси і системи, програмні продукти, бази даних і бази знань, сорти рослин, методичні рекомендації та методики, стандарти.

 

Відділення хімії НАН України

Академік-секретар відділення — Владислав Володимирович Гончарук, академік НАН України
Тел.: (044) 234-19-64 Тел./факс: (044) 239-65-70 E-mail: vxim@nas.gov.ua

Установи:

Iнститут фiзичної хiмiї iмені Л.В. Писаржевського — www.inphyschem-nas.kiev.ua

Iнститут загальної та неорганiчної хiмiї iмені В.I. Вернадського — www.ionc.kar.net

 • Спецiальне конструкторсько-технологiчне бюро з експериментальним виробництвом Iнституту загальної та неорганiчної хiмiї iмені В.I. Вернадського

Iнститут органiчної хiмiї — www.ioch.kiev.ua

 • Дослiдне виробництво Iнституту органiчної хiмiї

Iнститут хiмiї високомолекулярних сполук — www.macromol.kiev.ua

 • Дослiдне виробництво Iнституту хiмiї високомолекулярних сполук

Iнститут фiзико-органiчної хiмiї i вуглехiмiї iмені Л.М. Литвиненка — www.infou.uah.biz

 • Дослiдне виробництво Iнституту фiзико-органiчної хiмiї i вуглехiмiї iмені Л.М. Литвиненка
 • Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії імені Л.М. Литвиненка

Iнститут колоїдної хiмiї та хiмiї води iмені А.В. Думанського — www.iccwc.kiev.ua

 • Технологiчне відділення Iнституту колоїдної хiмiї та хiмiї води iмені А.В. Думанського
 • Впровадницьке науково-виробниче підприємство «Чиста вода»
 • Міжнародний центр дослідження води Організації Чорноморського економічного співробітництва
 • Український сателітний центр Інституту рідких та розсіяних елементів при ЮНЕСКО на базі Iнституту колоїдної хiмiї та хiмiї води імені А.В. Думанського

Фiзико-хiмiчний інститут iмені О.В. Богатського — www.physchemin-nas.od.ua

 • Державне хіміко-фармацевтичне підприємство «ІнтерХім-1» Фiзико-хiмiчного інституту iмені О.В. Богатського
 • Науково-технiчний iнженерний центр «Водообробка» Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського
 • Спецiальне конструкторсько-технологiчне бюро з дослiдним виробництвом Фiзико-хiмiчного інституту iм. О.В. Богатського
 • Відкрите акцiонерне товариство «Спiльне українсько-бельгiйське хiмiчне пiдприємство»
 • Спільне українсько-американське науково-виробниче пiдприємство «Новi матерiали i технологiї»

Iнститут хiмiї поверхнi імені О.О. Чуйка — www.isc.gov.ua

 • Калуський дослiдно-експериментальний завод Iнституту хiмiї поверхнi
 • Джанкойсько-Сиваський дослiдно-експериментальний завод Iнституту хiмiї поверхнi

Iнститут бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї — www.bpci.kiev.ua

 • Експериментальний завод медпрепаратiв Iнституту бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї
 • Науково-iнженерний центр «АКСО» Iнституту бiоорганiчної хiмiї та нафтохiмiї

Iнститут сорбцiї та проблем ендоекологiї — www.ispe.kiev.ua

 • Мале науково-виробниче підприємство «Ендоекологія»

Iнститут бiоколоїдної хiмiї імені Ф.Д. Овчаренка — www.bioco.kiev.ua

 • Фонд розвитку колоїдної хімії природних дисперсних систем імені академіка Ф.Д. Овчаренка

Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України

Академік-секретар відділення — Сергій Васильович Комісаренко, академік НАН України, академік НАМН України
Тел.: (044) 234-47-99, 239-65-39 E-mail: vmbbecf@nas.gov.ua

Установи:

Iнститут біохімії імені О.В. Палладіна — www.biochemistry.org.ua
Iнститут фізіології імені О.О. Богомольця — www.biph.kiev.ua
Міжнародний центр молекулярної фізіології — www.biph.kiev.ua/center
Iнститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного — www.imv.kiev.ua
Iнститут молекулярної біології і генетики — www.imbg.org.ua
Iнститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького — www.onconet.kiev.ua

 • Державний науково-дослідний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації, терапії «НОРТ» при Інституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького
 • Дослідне конструкторське виробництво медичного приладобудування при Iнституті експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького

Iнститут проблем кріобіології і кріомедицини — www.cryo.org.ua

 • Відділення біотехнічних проблем діагностики Iнституту проблем кріобіології і кріомедицини
 • Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро з дослідним виробництвом Iнституту проблем кріобіології і кріомедицини
 • Державне підприємство «Наукова лабораторія кріочутливості та кріорезистентності біологічних об’єктів при їх збереженні в тканинному банку «Iнституту проблем кріобіології і кріомедицини»
 • Державне підприємство «Міжвідомчий науковий центр кріобіології і кріомедицини» НАН України, НАМН України, МОЗ України

Інститут біології клітини — www.cellbiol.lviv.ua
Державне підприємство «Науково-технічний центр імунобіотехнології «НТК «Інститут монокристалів» — www.isc.kharkov.com

Відділення загальної біології НАН України

Академік-секретар відділення — Володимир Васильович Моргун, академік НАН України, Герой України
Тел.: (044) 235-23-60, 239-65-92 E-mail: vzb@nas.gov.ua

Установи:

Iнститут ботаніки імені М.Г. Холодного — www.botany.kiev.ua
Iнститут зоології імені I.I. Шмальгаузена — www.izan.kiev.ua
Iнститут фізіології рослин і генетики — www.ifrg.kiev.ua

 • Дослідне сільськогосподарське виробництво Iнституту фізіології рослин і генетики

Iнститут клітинної біології та генетичної інженерії — www.icbge.org.ua
Iнститут гідробіології — www.igb.ibc.com.ua

 • Білоцерківська експериментальна гідробіологічна станція
 • Лютізька гідробіологічна станція

Iнститут біології південних морів імені О.О. Ковалевського — www.ibss.org.ua

 • Одеський філіал Iнституту біології південних морів імені О.О. Ковалевського — www.obibss.narod.ru

Iнститут екології Карпат — www.ecoinst.lviv.ua
Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки» — www.ifbg.org.ua
Український ордена «Знак Пошани» науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького Держлісагентства України та НАН України — www.uriffm.org.ua
Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П.С. Пастернака Держлісагентства України та НАН України — www.ukrrimf.org.ua
Державна наукова установа «Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу» — www.mebrc.org
Нацiональний науково-природничий музей НАН України — www.museumkiev.org
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка — www.nbg.kiev.ua
Донецький ботанічний сад — www.dbs.dn.ua
Криворізький ботанічний сад — www.garden.gov.ua
Національний дендрологічний парк «Софіївка» — www.sofiyivka.org.ua
Державний дендрологічний парк «Олександрія» — www.alexandriapark.kiev.ua
Державний дендрологічний парк «Тростянець»
Державний природознавчий музей — www.museum.lviv.net
Херсонська гідробіологічна станція
Чорноморський природний біосферний заповідник — www.golapristan.net/firm/zapoved.htm
Дунайський біосферний заповідник — www.dbr.org.ua
Карадазький природний заповідник
Український степовий природний заповідник
Луганський природний заповідник

Пилип Снєгірьов