Державний вищий навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет»

Микола Михайлович Рожко фотоРектор — Микола Михайлович Рожко, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Адреса: вул. Галицька, 2, Івано-Франківськ, 76018, Україна

Тел./факс: (0342) 22-42-95

Е-mail: ifnmu@ifnmu.edu.ua. Сайт: www.ifnmu.edu.uа

Факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний (очна і заочна форма навчання), післядипломної освіти, підготовки іноземних громадян.

Фармацевтичний факультет

Декан — Микола Іванович Мойсеєнко, доктор біологічних наук, професор
Адреса: вул. Галицька, 2, Івано-Франківськ, 76018, Україна
Тел./факс: (0342) 78-83-91. Е-mail: farmmmi05@mail.ru

Івано-Франківський національний медичний університет засновано 6 жовтня 1945 р. як Станіславський державний медичний інститут. На той час в інституті нараховувалося 395 студентів і 47 викладачів, серед яких лише декілька докторів і кандидатів наук, функціонувало 14 теоретичних і 2 клінічні кафедри.

Колектив інституту жваво включився в педагогічну, науково-дослідну та лікувальну роботу і вже через 10 років у ньому працювали 12 професорів та докторів наук, а кількість студентів перевищила 1000 осіб. Інститут запрацював як педагогічний, науковий, лікувальний, культурно-освітній осередок області. З плином часу зміцнювалася матеріально-технічна база інституту, все виразнішим ставав профіль його клінік. Значний внесок у розвиток університету внесли його ректори: професор І.В. Савицький (1945–1947), доцент О.О. Сушко (1947–1948), доцент Ю.Г. Антонов (1949–1951), професор С.С. Лаврик (1952–1953), академік Г.О. Бабенко (1954–1980), професор А.Л. Дехтяр (1980–1987), академік Є.М. Нейко (1987–2010), професор  Л.В. Глушко (виконував обов’язки у 2010 р.). З 2011 р. університет очолює заслужений діяч науки і техніки України, професор М.М. Рожко.

Сьогодні університет має медичний, стоматологічний, фармацевтичний факультети і факультет післядипломної освіти, а з 1994 р. готує також сімейних лікарів, навчає іноземних студентів, проводить передатестаційну підготовку лікарів різних спеціальностей. Університет отримав право на довузівську і вузівську підготовку іноземних громадян.

Навчання студентів і вдосконалення фахової підготовки лікарів здійснюється на 58 кафедрах. Навчальний процес проводять 74 професори, 80 докторів наук і 354 кандидати наук. У числі вчених університету 6 академіків, 9 заслужених діячів науки і техніки України, 1 лауреат Державної премії України,  13 заслужених лікарів України. У зв’язку з урахуванням вимог входження в Болонський процес введена в дію університетська клініка, до складу якої входять: Центр клінічної медицини, Центр стоматології та Центр клініко-діагностичний. За роки плідної праці колектив університету зробив вагомий внесок у скарбницю української медичної науки та організацію медичної допомоги на теренах краю.

Починаючи з 1945 р. підготовлено понад 26 тис. лікарів, 5 тис. з яких працюють в нашій області. Багато випускників університету працюють сьогодні в інших вищих навчальних закладах, наукових центрах України. У практичну охорону здоров’я постійно впроваджуються ефективні наукові розробки, нововведення та лікувально-діагностичні технології. Кваліфікована медична допомога хворим міста і області надається вченими університету за 40 спеціальностями. 36 закладів практичної охорони здоров’я є клінічними базами університету, в тому числі сільські лікарські амбулаторії для підготовки сімейних лікарів. Післядипломне навчання лікарів проводиться на 24 кафедрах.

Первинна післядипломна спеціалізація в інтернатурі здійснюється за 21 базовим напрямком. Підвищення кваліфікації лікарів (провізорів) на факультеті післядипломної освіти проводиться за 28 базовими напрямками, а перепідготовка лікарів — за 12 спеціальностями. Всього за 18 років підготовлено понад 21 тис. лікарів. В університеті навчається понад 860 студентів із 43 країн Америки, Європи, Азії та Африки. Протягом 7 років медичну освіту отримали понад 320 студентів-іноземців.

Нещодавно університет став ініціатором відкриття підстанції швидкої допомоги в одному із житлових районів міста, завершено відкриття пунктів харчування для студентів та співробітників в усіх навчальних корпусах, суттєво розширено та укомплектовано навчальним приладдям нові навчальні площі, усі лекційні аудиторії обладнано мультимедійною апаратурою для поліпшення якості читання лекцій. На кафедрі внутрішньої медицини № 1 з курсом клінічної імунології та алергології створено кімнату-музей академіка Є.М. Нейка, а на кафедрі біологічної та медичної хімії з курсами біоорганічної, фізколоїдної та біоорганічної хімії — музей академіка Г.О. Бабенка. Університет підтримує творчі контакти зі Світовою федерацією українських лікарських товариств, Управою Українського лікарського товариства Північної Америки, Люблінською медичною академією, університетами Німеччини, Австрії, Польщі, усіма вищими медичними навчальними закладами України. Вчені університету є учасниками, а наукові лабораторії — базою багатьох міжнародних і національних конгресів, з’їздів, симпозіумів. Плідно функціонують проблемні лабораторії «Мікроелементи в медицині», електронно-мікроскопічна, імуноферментна та генетики. Вчені університету беруть участь у виконанні 24 фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт, а також ряду міжнародних мультицентрових досліджень.

В університеті успішно працюють 2 спеціалізовані вчені ради зі спеціальностей: внутрішні хвороби, кардіологія, гастроентерологія, стоматологія, гістологія, ембріологія та цитологія. Лише за останній рік захищено 30 дисертацій, у тому числі 2 докторські. Отримано 28 позитивних рішень на винаходи, 22 патенти, подано 10 рацпропозицій. Понад 130 осіб працюють над виконанням кандидатських і 32 докторських дисертацій.

В університеті засновано часопис «Галицький лікарський вісник», поряд з яким успішно функціонує науково-практичний журнал «Архів клінічної медицини». Приділяється значна увага розвитку й поширенню у закладі нових технологій навчання: створено 5 нових класів комп’ютерного навчання, доступом до мережі інтернет охоплено бібліотеку, наукові та навчальні підрозділи університету.Проводиться різностороння виховна робота. Діє центр культури і дозвілля студентів. У студентських гуртожитках, академічних групах відпрацьована система наставництва, в позааудиторний час студенти займаються в гуртках художньої самодіяльності, діють клуби кмітливих і винахідливих, «Таланти твої, Alma mater», а нещодавно організовано інтелектуальний клуб студентів. Три колективи художньої самодіяльності удостоєно звання народного: чоловіча аматорська хорова капела «Сурма», ансамбль спортивного танцю «Арт» та ансамбль танцю «Дружба». З метою відродження народних традицій працює кабінет естетики, університетський музей «Медицина Прикарпаття».

Щорічно проводиться театралізоване дійство «Станіславські вечорниці». Ректорат університету сприяє фізичному гарту студентів. До складу закладу входять прекрасний фізкультурно-спортивний комплекс та оздоровча база у мальовничих Карпатах. Досягнення у навчальній та науковій діяльності презентуються на національних та міжнародних виставках. У березні 2011 р. на Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади-2011» університет нагороджений золотою медаллю за високі рейтингові показники, а у жовтні 2011 р. на Третій виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» став лауреатом виставки та нагороджений золотою медаллю в номінації «Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому просторі».

Фармацевтичний факультет . Підготовка фахівців за спеціальністю «Фармація» в Івано-Франківському національному медичному університеті започаткована у 1999 р. з ініціативи тодішнього ректора, академіка НАМН України Є.М. Нейка. Завдяки його ентузіазму й творчій енергії університет за короткий період зайняв чільне місце в когорті освітніх закладів, які готують спеціалістів фармацевтичної галузі. Першим деканом фармацевтичного факультету було призначено професора А.О. Клименка. Згодом на цій посаді його змінив доцент А.О. Стецьків. З 2005 р. посаду декана фармацевтичного факультету обіймає професор М.І. Мойсеєнко. Упродовж 12 навчальних років роботи фармацевтичного факультету створена належна матеріальна, навчальна і наукова база для підготовки високоякісних фахівців для фармацевтичної галузі України. У 2002 р. розбудовано окремий корпус фармацевтичного факультету, створено навчально-виробничу аптеку, навчально-дослідне поле в Тисменицькому районі, навчально-дослідні й науково-дослідні ділянки на прилеглих до навчального корпусу територіях, навчально-виробничу базу «Арніка» у місті Яремче. За короткий час сформовано професорсько-викладацький склад, обладнані навчальні аудиторії та наукові лабораторії, створено навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін, здійснено перехід на кредитно-модульну систему навчання. На факультеті поряд з очною функціонує заочна форма навчання. Загальна кількість студентів на факультеті — 859 (в тому числі — 383 очної і 476 — заочної форм навчання). За час роботи факультету здійснено 8 випусків фахівців за спеціальністю «Фармація» загальною кількістю 900, які отримали кваліфікацію «Провізор». Підготовлено ряд магістрів фармації.

В Івано-Франківському національному медичному університеті підготовка фармацевтів відбувається на 19 кафедрах. Серед викладачів кафедр — 24 доктори і 82 кандидати медичних наук. Випускаючими кафедрами факультету є: кафедра фармації, яку очолює доктор фармацевтичних наук, професор А.Р. Грицик та кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії з курсом основ біоетики і біобезпеки, яку очолює доктор медичних наук, професор І.Г. Купновицька, та кафедра економіки і організації фармації та технології ліків, яку очолює доцент Д.В. Семенів. За 6 років на кафедрах, що забезпечують навчальний процес на фармацевтичному факультеті, захищено 8 докторських і 28 кандидатських дисертацій. Кафедра фармації та інші активно працюють за міжгалузевою програмою «Біологічно активні добавки рослинного походження (БАДи)» як складовою Державної програми «Здоров’я нації». Завершено технологічні розробки з отримання біологічно активних речовин та продуктів на їхній основі із сировини топінамбура та інших рослин Карпатського регіону. Серед них — унікальні, апробовані на практиці, профілактичні препарати, а також нові лікувально-профілактичні напої та продукти харчування. На основі рослин Карпат доктором фармацевтичних наук, професором А.Р. Грициком розроблена серія настоянок «Тирлич», «Калган», «Румекс». Також виготовлена низка рослинних еліксирів «Прикарпатський», «Полонина», «Гуцульський», які є композиціями екстрактів рослинної сировини Карпатського регіону і Далекого Сходу. Вченими кафедр запропоновано серію вербальних бальзамів: «Бальзам Мамчура», «Перлина Карпат», «Древній Галич», із натуральних соків та настоїв рослинної сировини Карпатського регіону з оригінальними смаковими якостями, складом і властивостями. Понад 10 кафедр Івано-Франківського національного медичного університету є клінічними базами Державного підприємства «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України». Щороку вчені університету проводять клінічні дослідження ефективності та безпеки 20–25 лікарських препаратів переважно вітчизняного виробництва.