УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ — документи, що подаються для державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності — юридичної особи. До них належать: 1) рішення власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства). Якщо власників або уповноважених ними органів два і більше, таким рішенням є установчий договір, а також протокол установчих зборів (конференції) у випадках, передбачених законом; 2) статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва; 3) реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію; 4) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного капіталу (див. Статутний капітал) суб’єкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом; 5) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію; 6) при створенні ВАТ (крім ВАТ, створених у процесі приватизації та/чи корпоратизації) подається засвідчений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіт про наслідки підписки на акції (див. Акція).

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Закон України «Про підприємництво» // Відомості Верховної Ради. — 1991. — № 14.

 


Інші статті автора