УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКА ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ У ФАРМАЦІЇ — науковий журнал, заснований НФаУ та ПП «Фармітекс» (установчий договір від 19.02.2008 р., свідоцтво про державну реєстрацію, серія КВ № 13905-2878Р від 14.04.2008 р.). Тематика видання: якість; управління якістю у фармації; сертифікація; валідація методик та технологічних процесів; економіка; менеджмент у фармації.

Цільова аудиторія: спеціалісти з якості; відповідальні особи з упровадження систем якості; менеджери; керівники й співробітники фармацевтичних підприємств (виробництв, організацій оптової й роздрібної реалізації активних речовин та ЛП); співробітники регуляторних органів фармацевтичної галузі (провідні спеціалісти, експерти, начальники лабораторій з якості та ін.) та фармацевтичних навчальних закладів (викладачі, науковці, аспіранти й магістранти). Спрямованість журналу — якість, стандартизація й сертифікація у фармації; питання розроблення, впровадження та поліпшення поточного функціонування системи якості ФП (документообіг, аудити, самоінспекції, діяльність відділів забезпечення й управління якістю, моделювання технологічних процесів; внутрішньолабораторний контроль, оцінка результативності функціонування підприємства); застосування сучасних підходів до управління у фармацевтичних організаціях у нових економічних умовах; планування, прогнозування розвитку фармацевтичної галузі при широкому впровадженні міжнародних стандартів у сфері якості; фундаментальні й прикладні дослідження у сфері якісного забезпечення інноваційного розвитку ФП; упровадження інтегрованих систем менеджменту на промислових ФП; підготовка персоналу з питань обізнаності у сфері управління якістю й впровадження інтегрованих систем менеджменту; заходи підвищення рівня компетентності персоналу; вивчення ризиків, які пов’язані із забезпеченням гарантованої якості фармацевтичної продукції; маркетингові дослідження й моделювання фармацевтичного ринку; фармакоекономічні дослідження в галузі створення, клінічних випробувань й раціонального використання ЛП.

Головний редактор журналу — доктор хімічних наук, професор Сергій Миколайович Коваленко. Періодичність журналу — 6 разів на рік. Видається трьома мовами: українською, російською та англійською. Наклад журналу — 1500 прим.