БУКОВИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ректор — Тарас Миколайович Бойчук, професор
Адреса: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2
Тел.: (0372) 55-37-54
Факс: (0372) 55-37-54
Сайт: www.bsmu.edu.ua
Е-mail: office@bsmu.edu.ua

Факультети: медичний № 1, медичний № 2, стоматологічний, медичний № 4 з відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, фармацевтичний, післядипломної освіти.

Фармацевтичний факультет
Декан — Петро Васильович Присяжнюк, доцент
Адреса: 58002, Чернівці, пл. Театральна, 2
Тел./факс: (0372) 55-93-20
Е-mail: ff@bsmu.edu.ua

Історична довідка

Буковинський державний медичний університет (БДМУ) створено шляхом реорганізації Буковинської державної медичної академії на підставі розпорядження КМУ від 02.03.2005 р. № 46-р та наказу МОЗ України від 15.03.2005 р. № 110 «Про реорганізацію Буковинської державної медичної академії». Академію створено згідно з Постановою КМУ від 04.04.1997 р. № 312 на базі Чернівецького державного медичного інституту, який був заснований у 1944 р. та функціонував до квітня 1997 р. Чернівецький державний медичний інститут відкрито 20.10.1944 р. на базі 2-го Київського медичного інституту після його передислокації у місто Чернівці. У 2009 р. навчальний заклад відзначив 65-річчя з дня заснування.

БДМУ функціонує на засадах державної власності й підпорядкований МОЗ України (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 09.06.2005 р. серії АОО № 353591, видане Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради, довідка № 552 про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, видана Головним управлінням статистики в Чернівецькій області 10.06.2005 р.). БДМУ діє на підставі статуту, який погоджений з Міністерством освіти і науки України і затверджений наказом МОЗ України від 15.03.2005 р. та зареєстрований МОЗ України 15.03.2005 р. за № 111. БДМУ визнаний акредитованим за статусом вищого закладу освіти IV рівня акредитації (сертифікат серії НД-IV № 359995, рішення ДАК України від 24.06.2010 р., протокол № 84, термін дії до 01.07.2015 р.).

Становлення і розвиток БДМУ пов’язані з іменами відомих вчених та організаторів. Випускники БДМУ успішно реалізовують себе в медичній, фармацевтичній, економічній, освітній, науковій, соціальній та культурній сферах діяльності. БДМУ пишається своїми випускниками, чимало з яких досягли значних вершин у професійному та громадському житті. Серед випускників навчального закладу є чимало відомих державних та громадських діячів, митців: заступник міністра охорони здоров’я України В.Г. Бідний, директор Українського інституту екології і гігієни імені Л.І. Медведя, член-кореспондент НАМН України, професор М.Г. Проданчук, директор Інституту травматології та ортопедії НАМН України, член-кореспондент НАМН України, професор Г.В. Гайко, директор Інституту отоларингології імені О.С. Коломійченка НАМН України, академік НАМН України, професор Д.І. Заболотний, академіки НАМН України Д.Д. Зербіно та Ю.П. Спіженко. Професор Г.І. Ходоровський обирався депутатом Верховної Ради України, впродовж 1992–1999 pp. працював Надзвичайним і Повноважним послом України в Індії. Два вихованці навчального закладу стали лауреатами Державної премії імені Т.Г. Шевченка: видатний український поет Михайло Ткач і відомий композитор Герой України Володимир Івасюк. Нині на 517 посадах професорсько-викладацького складу працюють 75 докторів та 304 кандидати наук. Серед викладачів університету 1 член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України, 2 заслужених працівники вищої школи, 7 заслужених лікарів України.

Сьогодні в університеті функціонує 42 кафедри, 6 факультетів: медичний № 1, медичний № 2, медичний із відділенням молодших медичних та фармацевтичних фахівців, стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти. Згідно з Постановою КМУ від 29.05.1997 р. № 526 та наказом Міністерства освіти України від 20.06.1997 р. № 218 БДМУ підпорядковані вищі медичні навчальні заклади І–ІІ рівня акредитації (Чернівецький, Новоселицький, Вашківецький медичні коледжі), які фінансуються з обласного та районних бюджетів, мають свої статути, печатки та рахунки у банках. На підставі ліцензії Міністерства освіти і на­уки України від 20.10.2009 р. серії АВ № 498232 у Буковинському державному медичному університеті готуються магістри з лікувальної справи, сестринської справи, клінічної фармації, педіатрії; фахівці за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медична психологія», «Клінічна фармація», «Фармація»; здійснюється підготовка бакалаврів за спеціальностями «Сестринська справа», «Лабораторна діагностика», «Фармація», а також молодших спеціалістів — медичних сестер, фармацевтів.

На сайті університету www.bsmu.edu.ua розміщена інформація для абітурієнтів, які планують вступити до університету. Абітурієнти після реєстрації на сайті зможуть ознайомитися з правилами прийому до університету, переліком спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в БДМУ, умовами навчання, проживання в гуртожитках університету та дозвіллям студентів. Вперше в Україні співробітниками БДМУ спільно з вченими Національного медичного університету імені О.О. Богомольця розроблено державні стандарти освіти з нової спеціальності 7.110110 «Медична психологія» і з 2001 р. у БДМУ здійснюється підготовка фахівців за цією спеціальністю. У 2004 р. створено єдиний у вищих медичних навчальних закладах України медико-психологічний центр, в якому поряд із навчанням студентів та лікарів надаються медико-психологічні послуги пацієнтам. У 2008 р. в університеті одними з перших в Україні ліцензовано підготовку магістрів зі спеціальності 8.110102 «Сестринська справа». В університеті створено сектор із працевлаштування випускників, основним завданням якого є забезпечення випускників першим робочим місцем. Робота сектору спрямована не лише на випускників, які навчалися за кошти Державного бюджету, але й на тих фахівців, які здобували освіту за кошти фізичних і юридичних осіб.

БДМУ ставить перед собою високу мету, тому шляхи її досягнення мають бути системними, основаними на аналізі досвіду провідних медичних шкіл світу, підпорядкованими та об’єднаними єдиною стратегією розвитку. Стратегія розвитку БДМУ побудована в руслі вирішення найважливіших проблем медичної галузі, що забезпечить високу актуальність діяльності навчального закладу. Матеріально-технічна база університету дозволяє здійснювати навчальний процес, наукову і лікувальну роботу на сучасному рівні згідно з вимогами державних стандартів освіти підготовки фахівців та надання медичної допомоги. Університет має 11 навчальних корпусів, клінічні кафедри базуються у 23 лікувально-профілактичних та аптечних закладах міста Чернівці. В університеті функціонує 5 гуртожитків на 2000 місць. Університет має власний палац культури «Академічний», спортивно-оздоровчий табір у с. Репуженці Заставнівського району, що розташований на мальовничому березі річки Дністер.

Сьогодні в університеті навчаються 3752 студенти, із них понад 500 — громадян-іноземців. Навчання іноземних громадян здійснюється з 1994 р., а з 2004 р. — розпочато навчання іноземних студентів англійською мовою. Щорічно навчаються понад 950 лікарів та провізорів-інтернів і 1600 лікарів-слухачів. Університет постійно приділяє увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. За останні 5 років співробітниками, докторантами, аспірантами та іншими пошукувачами університету успішно захищено і затверджено ВАК України 31 докторська та 122 кандидатські дисертації. Ефективно функціонує докторан­тура (із 5 спеціальностей) та аспірантура (із 24 спеціальностей). В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями «Педіатрія», «Патологічна фізіологія», «Хірургія».

Фармацевтична освіта на Буковині має свою історію. Ще в 1975 р. доцентами кафедри загальної хімії, тоді ще Чернівецького державного медичного інституту, Андрієм Івановичем Лопушанським та Валентиною Павлівною Денисенко, які вперше синтезували та провели первинний скринінг відомих на сьогодні антимікробних засобів Етоній і Декаметоксин, були захищені дисертації на здобуття наукових ступенів докторів фармацевтичних наук. Фармацевтичний факультет створено у серпні 2004 р. на базі Буковинської державної медичної академії, чому сприяло недостатнє забезпечення фармацевтичними кадрами на Буковині та у прилеглих регіонах.

Фармацевтичний факультет є повноцінною складовою університету європейського зразка. З моменту утворення факультету й по сьогодні його очолює досвідчений вчений-хімік, доцент П.В. Присяжнюк. Нині до складу фармацевтичного факультету входять 6 кафедр: медичної хімії, фармації, суспільних наук та українознавства, біологічної фізики та медичної інформатики, медичної біології, генетики та фармацевтичної ботаніки, фізіології. Структура включає також навчально-виробничу ділянку з вирощування лікарських рослин, найближчим часом відкриється навчально-виробнича аптека. Підготовка фахівців на фармацевтичному факультеті здійснюється за спеціальностями  «Фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст» та «бакалавр») та «Клінічна фармація» (освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»). На факультеті навчаються 417 студентів, з них на спеціальності «Клінічна фармація» — 122, на спеціальності «Фармація» — 295 студентів (104 на денній формі навчання та 191 студент на заочній формі навчання). Навчання студентів за спеціальністю «Фармація» та «Клінічна фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» триває 5 років, після чого вони отримують кваліфікацію «Провізор» та «Клінічний провізор». Це спеціалісти, які добре знають загальну синдромологію і клінічні симп­томи найрозповсюдженіших захворювань, основні методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження хворих, загальні принципи інтерпретації результатів обстеження пацієнта, основні напрямки і принципи лікувальної терапії; володіють системними знаннями з клінічної фармакології, сумісності лікарських препаратів при проведенні комплексної лікувальної терапії, методами оцінки клінічної ефективності препаратів основних фармакологічних груп, методологією прогнозування та запобігання факторам ризику розвитку побічної дії лікарських засобів, можливими шляхами їх корекції. Обов’язковою є післядипломна підготовка  у вигляді однорічної інтернатури, після якої випускники можуть працювати на різних посадах в аптеках, контрольно-аналітичних лабораторіях, магазинах медичної техніки, на аптечних базах, хіміко-фармацевтичних підприємствах, у природоохоронних, клініко-лабораторних, судово-хімічних та судово-медичних установах, лікувально-профілактичних закладах. Для формування відповідних знань у навчальних планах передбачено як фармацевтичні, так і клінічні дисципліни, навчальну та виробничу практику в аптечних і лікувальних закладах.

Навчання за заочною формою у медичному університеті розпочато у 2005 р. Нові економічні умови фармацевтичної галузі, потреба у реформуванні системи фармацевтичної освіти, необхідність зміни фаху, поєднання професійної діяльності з отриманням нових освітніх рівнів стали основною передумовою формування заочного відділення факультету. Заочна форма навчання розрахована насамперед на тих, хто працює за напрямком майбутньої спеціальності або вже отримав за вибраним фахом освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст». Навчання на факультеті створює перс­пективи для їх професійного росту та вдосконалення, дає можливість здобути вищу освіту. Характерним для сьогодення є збільшення кількості молодих людей, які бажають навчатися одночасно за кількома спеціальностями, і саме заочна форма навчання дає їм таку змогу. Щорічно на факультеті зростає число студентів, які здобувають другу вищу освіту. Концепція підготовки спеціалістів за заочною формою базується на використанні досвідчених викладацьких кадрів, сформованих наукових шкіл, наявної матеріально-технічної бази і передбачає навчання як за традиційними аудиторними формами (лекції, лабораторні й семінарські заняття), так і використання специфічних форм заочного навчання (самостійна позааудиторна робота, виконання контрольних завдань, елементи дистанційного навчання). Навчальний процес за заочною формою проходить під час сесій та в міжсесійний період. Міжсесійний період — це частина навчального року, протягом якого здійснюється позааудиторна самостійна робота студентів із засвоєння навчального матеріалу, студенти виконують індивідуальні контрольні завдання. Сесія для заочної форми навчання — це частина навчального року, протягом якого проходять аудиторні форми навчального процесу, передбачені навчальним планом (лекційні, лабораторні, практичні, семінарські заняття, консультації, виконання індивідуальних конт­рольних завдань), а також складання іспитів і заліків. Відповідно до робочого навчального плану на одному курсі вивчається 8–12 дисциплін, проводять 2 навчально-екзаменаційні сесії загальною тривалістю 30–40 днів, під час яких студенти складають іспити з 5–6 дисциплін. Вивчення кожної дисципліни включає засвоєння програмного матеріалу під час лекційних і семінарських занять, самостійну позааудиторну роботу студентів (виконання контрольних робіт), набуття необхідних практичних умінь і навичок і завершується підсумковим контролем у вигляді іспиту чи заліку.

Для координації організаційної та навчально-методичної роботи кафедр із підготовки та видання методичних матеріалів на факультеті створено предметні методичні комісії. На розгляд засідань предметних методичних комісій виносяться питання організації та проведення державних випускних іспитів, підготовки та затвердження робочих навчальних планів, графіків навчального процесу, підсумкового контролю, розкладу занять тощо. Згідно з чинним законодавством для студентів заочної форми навчання передбачені пільги у вигляді додаткових оплачуваних відпусток, які надаються щорічно на період навчально-екзаменаційних сесій, а також складання державних випускних іспитів, підготовки та захисту дипломної роботи. Нині деканат разом із кафедрами проводить роботу щодо впровадження певних форм дистанційного навчання зі студентами факультету в міжсесійний період. Для цього кафедрами розміщуються на сторінках сайту БДМУ навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації для роботи в міжсесійний період, питання та завдання  конт­рольних робіт, графіки їх виконання, збірники тестових завдань для самоконтролю засвоєння навчального матеріалу тощо) з доступом через Internet для всіх заінтересованих осіб.

Випусковими кафедрами факультету є кафедри фармації й медичної хімії, на яких викладаються фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни.

Кафедра фармації створена у 2004 р. Завідувачем кафедри фармації є кандидат фармацевтичних наук, доцент О.В. Геруш. На кафедрі працює 13 науково-педагогічних працівників, з яких 11 штатних та 2 за сумісництвом. Серед викладачів кафедри є 1 доктор наук, професор, та 5 кандидатів наук (в тому числі 4 — кандидати фармацевтичних наук). Співробітники кафедри на сьогодні виконують 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук (доцент О.В. Геруш), 3 дисертації на здобуття кандидата фармацевтичних наук, ще 3 викладачі ведуть активний науковий пошук. Зокрема, виконується науково-дослідна робота на тему: Фармакоекономічні аспекти і профіль фармакологічної дії на нирки кардіопротекторів метаболічної терапії: триметазидину, тіотриазоліну, тіоцетаму, мілдронату тощо (керівник науково-дослідних робіт — кандидат фармацевтичних наук, доцент О.В. Геруш). Кафедра фармації розміщена у двох навчальних корпусах за адресами: Чернівці, вул. Целана, 9 та вул. Руданського, 49. Лекційні зали оснащені сучасною проекційною апаратурою. Практичні заняття з аптечної та промислової технології лікарських засобів, організації та економіки фармації, менеджменту та маркетингу у фармації, фармакогнозії, ресурсознавства лікарських рослин, фармакології, фармацевтичного та медичного товарознавства проводяться в тематично оснащених навчальних аудиторіях. У навчальних аудиторіях з організації та економіки фармації, менеджменту і маркетингу у фармації представлено основні нормативні документи з організації роботи аптек, накази МОЗ України та постанови КМУ щодо діяльності фармацевтичних підприємств, які необхідні для підготовки до практичних занять та подальшої практичної діяльності провізорів та фармацевтів. На заняттях використовуються таблиці з організації та економіки фармації, зразки документації, передбаченої в аптеках. Підготовлено навчальні стенди з усіх професійно орієнтованих дисциплін, що викладаються на кафедрі фармації. Для навчального процесу кафедра фармації має достатній матеріально-технічний потенціал, кабінети, навчальні аудиторії, лабораторії, обладнані необхідними меблями, апаратурою, технічними засобами, необхідною нормативно-технічною документацією (накази, постанови), що дозволяє забезпечити виконання навчального плану і програм підготовки фахівців за спеціальністю «Фармація», освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст».

Випусковою кафедрою студентів фармацевтичного факультету є також кафедра медичної хімії, на якій зосереджено викладання блоку хімічних дисциплін: неорганічної, аналітичної, органічної, біологічної, фізичної та колоїдної. Професійно орієнтованими дисциплінами є фармацевтична хімія, медична хімія та токсикологічна хімія. Кафедра медичної хімії створена у 1980 р. шляхом об’єднання двох кафедр: біологічної хімії та загальної хімії, які, в свою чергу, були започатковані у 1944 р. Очолює кафедру медичної хімії доктор біологічних наук, професор Мещишен Іван Федорович (шифр 03.00.04 — біохімія). На кафедрі медичної хімії працює 2 доктори наук (1 доктор хімічних наук, 1 доктор біологічних наук) та 17 кандидатів наук. Тут виконуються 2 науково-дослідні теми: «Синтез, хімічні властивості та біологічна активність нових типів 4-функціоналізованих піразолів» державна реєстрація № 01.05.4004282, науковим керівником якої є доктор хімічних наук, доцент М.К. Братенко, а також фрагмент науково-дослідної роботи: «Вплив стресу та солей важких металів на хроноритми функції нирок та показники деяких ендокринних органів», відповідальним виконавцем є доктор біологічних наук, професор І.Ф. Мещишен. На сьогодні на кафедрі медичної хімії виконуються 1 докторська та 5 кандидатських дисертацій. На кафедрі обладнано 2 лабораторії органічного синтезу, лабораторія ферментного аналізу, вагова кімната на 14 аналітичних ваг, 9 кабінетів для роботи науково-педагогічних працівників. Кафедра має комп’ютерний клас  для роботи студентів та  проведення комп’ютерного тестування і навчання. Навчальні аудиторії кафедри організовано з усіх дисциплін, які читають за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація». Вони обладнані необхідною апаратурою, реактивами, матеріалами, мають достатній фонд таблиць, слайдів та інших засобів забезпечення навчального процесу.

Таким чином, у БДМУ створені всі необхідні умови для підготовки фахівців на рівні сучасних вимог, які вкрай потрібні сучасним медичній та фармацевтичній галузям Західного та інших регіонів України.