ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Ректор — Валерій Костянтинович Івченко, професор

Адреса: 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1
Тел.: (0642) 63-02-63, 63-02-59
Факс: (0642) 53-20-36

Приймальна комісія (після 15 липня),
тел: (0642) 63-02-45
Сайт: www.lsmu.edu.ua
Е-mail: kanc@lsmu.edu. ua

Факультети: медичний, педіатричний, фармацевтичний (спеціальності: фармація та технологія парфумерно-косметичних засобів), стоматологічний, іноземних студентів, післядипломної освіти.

Фармацевтичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет»
В.о. декана — Євгеній Олексійович Передерій, доцент
Адреса: 91045, Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська, 1
Тел./факс: (0642) 63-02-37
Е-mail: dek_farm@mail.ru

Історична довідка

Луганський державний медичний університет (державний заклад «Луганський державний медичний університет») заснований у 1956 р., згідно з рішенням Кабінету Міністрів України про створення нового навчального медичного закладу в місті Луганську — Луганського медичного інституту. Відкривалися нові факультети: удосконалення лікарів (1978), педіатричний (1983); з 1983 р. розпочато підготовку іноземних студентів на лікувальному факультеті. У 1994 р. інститут був реорганізований у Луганський державний медичний університет. У 1997 р. університет пройшов чергову атестацію та акредитований за ІV рівнем. За роки існування навчальний заклад із двофакультетного перетворився в навчально-науково-лікувальний комплекс, що включає медико-біологічний ліцей-інтернат, гімназію, навчальні класи у віддалених районах області, 6 факультетів: 3 медичних (за спеціальністю «Лікувальна справа», «Педіатрія»; іноземних громадян), стоматологічний, фармацевтичний, післядипломної освіти. В університеті навчаються майже 3 тис. студентів, серед яких іноземні із більше ніж 30 країн світу. З 2003 р. проводиться підготовка фахівців англійською мовою. На факультетах працюють 40 кафедр, із них 22 — клінічні та 18 теоретичних. Післядипломна освіта здійснюється на факультеті післядипломної освіти, де функціонують 4 кафедри. Дипломне навчання базується на впровадженні сучасних навчально-методичних технологій, спрямованих на підвищення якості та ефективності навчального процесу. В університеті працюють 406 викладачів, серед них 76 докторів наук, професорів, 288 кандидатів наук, доцентів, 9 заслужених діячів науки і техніки та 2 заслужені працівники народної освіти України, 5 лауреатів Державної премії України, 2 заслужені лікарі України, 8 академіків Академії наук вищої школи та громадських академій, два експерти ВАК. Усе це дозволило університету зайняти одне з провідних місць серед медичних закладів України і мати показник викладачів із науковими ступенями майже 87%. Університет займається в основному двома провідними науковими проб­лемами: науковою розробкою і впровадженням медичної системи життєзабезпечення потерпілих у техногенних аваріях і катастрофах та медичними аспектами екології в умовах промислового регіону Донбасу. Робота над першою проблемою стала основою теорії та практики медицини катастроф України. Ця робота удостоєна Державної премії України в галузі науки і техніки за 2000 р. Підготовці кадрів в університеті приділяється особлива увага. Щорічно захищається по 4–6 докторських і 15–20 кандидатських дисертацій. В університеті функціонує 4 Спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій. Університет друкує 7 наукових журналів та збірників, включених до переліку видань, затверджених ВАКом України.

Імена ректорів ДЗ «Луганський державний медичний університет» відомі в Україні та за кордоном: Іван Данилович Ващенко, Євген Гнатович Пальчевський, Федір Дмитрович Повеліця, Донат Григорович Корчиков, Ірина Йосипівна Чайковська, Анатолій Миколайович Фадєєв, Володимир Георгійович Ковешніков, Валерій Костянтинович Івченко.

Фармацевтичний факультет ДЗ «Луганський державний медичний університет» заснований у 1998 р. Ентузіастами його створення були ректор, заслужений діяч науки і техніки, доктор медичних наук, професор В.Г. Ковешніков та перший декан факультету, генеральний директор Луганського обласного комунального виробничого підприємства «Фармація», завідувач кафедри технології ліків, організації та економіки фармації, доктор фармацевтичних наук, професор О.П. Гудзенко — нині заступник міністра охорони здоров’я України. Перший набір студентів на стаціонарне відділення фармацевтичного факультету в 1998 р. становив 29 осіб. Протягом перших 5 років проведена значна робота зі створення матеріально-технічної бази кафедр факультету. У 2000 р. заснована кафедра фармацевтичної хімії та фармакогнозії; у 2001 р. — кафедра технології ліків, організації та економіки фармації; у 2002 р. — кафедра клінічної фармакології та фармакотерапії. Гордістю факультету є побудована й оснащена найсучаснішим обладнанням єдина в Україні навчальна «Аптека-студія», на базі якої студенти мають змогу отримувати і закріплювати набуті на практичних заняттях навички виготовлення, відпуску, фасування, обліку лікарських засобів. Навчальні кімнати, лекційні аудиторії, комп’ютерні класи, лабораторії кафедр факультету оснащені необхідним обладнанням. Все це дає можливість викладачам якісно та з великою віддачею здійснювати педагогічний процес. Протягом незначного проміжку часу було сформовано професорсько-викладацький склад, здатний забезпечити повноцінну та якісну підготовку спеціалістів для фармацевтичної галузі України. У 2003 р. фармацевтичний факультет пройшов акредитацію на право підготовки інтернів, магістрів та організацію заочної форми навчання. У тому ж році закінчили навчання перші випускники фармацевтичного факультету, які в повному обсязі були розподілені та працюють в аптечних закладах міста Луганська, Луганської області та України. Перший випуск становили 29 спеціалістів, 2 з яких отримали дипломи з відзнакою. 5-річний ювілей фармацевтичного факультету ознаменувався початком проведення традиційних щорічних факультетських наукових, культурно-масових та спортивних заходів. 10-річчя факультету відмічено проведенням Всеукраїнської фармацевтичної конференції «Аптека-2008. Осінь» і традиційним культурно-масовим заходом. За свою не дуже тривалу біографію фармацевтичний факультет прогресивно розвивається в усіх напрямках: ректорат, деканат і співробітники кафедр роблять усе для його процвітання, продуктивного росту та розширення якісного кадрового складу з метою підготовки високопрофесійних фахівців та гармонійно сформованих особистостей.

Наразі фармацевтичний факультет державного закладу «Луганський державний медичний університет» — елітний навчальний заклад європейського класу з потужною матеріально-технічною базою, професійними науково-педагогічними кадрами, що готує фахівців фармації високого професійного рівня.

Елітна фармацевтична освіта — це ваш шлях до успіху!