ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ

ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ — спеціалізовані види робіт (діяльності), спрямовані на розв’язання специфічних, різноманітних та складних проблем взаємодії між окремими структурними підрозділами фармацевтичної організації, які потребують здійснення значного комплексу конкретних заходів. Зміст та набір функцій, які здійснюються в процесі управлінської діяльності, залежать від типу організації (бізнесова, адміністративна, суспільна, освітня тощо), розмірів організації, сфери її діяльності (виробництво ЛП, виробів медичного призначення; надання послуг), рівня в управлінській ієрархії (див. Рівні управління), функцій всередині організації (виробництво, маркетинг, кадри, фінанси). Усі Ф.у. можна поділити на 2 групи: загальні та конкретні. До загальних Ф.у. відносять осмислення інформації, попереднє управлінське рішення, визначення цілей, моделювання, прогнозування, програмування, прийняття управлінського рішення, організація, регулювання та координування, контроль та облік, аналіз, оцінку результативності управлінської діяльності, логіко-розумову обробку інформації. Загальні функції перебувають у певній послідовності, утворюють управлінський цикл. Конкретні Ф.у. притаманні сферам діяльності організації та її підрозділам (напр. відділ маркетингу ФП виконує конкретні функції з планування комплексу маркетингу, організації рекламної кампанії ЛП, контролю маркетингової діяльності; керівник аптеки здійснює конкретні Ф.у. у сфері закупівлі ліків і виробів медичного призначення в оптових посередників, при цьому аналізує пропозиції постачальників, планує обсяги партій і частоту замовлень, контролює надходження товару за кількістю та якістю тощо), здійснюються з використанням загальних функцій управління (типових елементів управлінського циклу). Цикл управління щодо конкретних умов діяльності кожного підприємства визначається управлінськими діями керівника: визначення цілей діяльності, розроблення стратегії й тактики досягнення цілей, встановлення конкретних завдань, визначення й вибір ефективних методів управління, організація та контроль за головними напрямками діяльності і розвитку фірми, аналіз та оцінка ефективності рішень, що приймаються, результатів їх виконання; підбір і розстановка керівників підрозділів, аналіз проблем, розроблення підходів до їх вирішення і вибору альтернатив, управління комунікаціями та мотивацією, оцінка ступеня досягнення цілей, прослідковування важливих тенденцій діяльності фармацевтичної організації. Усі види управлінської діяльності можна згрупувати у 4 основні функції управління: 1) планування (див. Планування), що полягає у виборі цілей та плану дій з їх досягнення; 2) функція організації (див. Організація), за допомогою якої відбувається розподіл завдань між окремими підрозділами або виконавцями й встановлення взаємодії між ними; 3) мотивування виконавців (див. Мотивація) до досягнення запланованої мети; 4) контроль, що забезпечує досягнення організацією поставлених цілей та полягає в порівнянні реально досягнутих результатів із запланованими.

Веснин В.Р. Менеджмент. — М., 2004; Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. — М., 1999; Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. — М., 1992; Мнушко З.Н., Дихтярева Н.М. Менеджмент и маркетинг в фармации. Ч. І. Менеджмент в фармации / Под ред. З.Н. Мнушко. — Х., 2007; Шегда А.В. Менеджмент. — К., 2002.


Інші статті автора