ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ — прибутки (див. Прибуток) або збитки від комерційно-виробничої діяльності ФП. Прибуток, який є об’єктом оподаткування, визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу ФП у звітний період на суму валових витрат і амортизаційних відрахувань. Валовий дохід — загальна сума доходу підприємства, одержаного від усіх видів його діяльності протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. Валовий дохід містить: 1) дохід від реалізації товарів; 2) від здійснення банківських, страхових та інших операцій; 3) від операцій особливого виду; 4) від спільної діяльності та у вигляді дивідендів (див. Дивіденд), одержаних від нерезидентів, відсотків, роялті (див. Роялті), володіння борговими зобов’язаннями, а також доходи від здійснення лізингових операцій (оренди); 5) доходи, не враховані при визначенні валового доходу в періоди, попередні звітному, та виявлені у звітний період; 6) доходи з інших джерел і від позареалізаційних операцій. З валового доходу вилучаються: суми податку на додану вартість, одержані (нараховані) підприємством у складі ціни реалізації; суми коштів або вартість майна, одержаних підприємством у вигляді компенсації (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках, передбачених законом; суми коштів або вартість майна, одержаних підприємством за рішенням суду (господарського) як компенсація прямих витрат або збитків, яких зазнало підприємство внаслідок порушення його прав та інтересів; суми коштів у розмірі переплачених податків, зборів (обов’язкових платежів); суми коштів або вартість майна, які надходять підприємству у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у корпоративні права; суми доходів, накопичених на пенсійних рахунках у межах механізму додаткового пенсійного забезпечення; суми одержаного підприємством емісійного доходу; номінальна вартість взятих на облік, але несплачених (непогашених) цінних паперів, що підтверджують відносини позики, а також платіжних документів, виданих підприємству як забезпечення; доходи від спільної діяльності на території України без утворення юридичної особи; кошти або майно, яке повертається власнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою після повної ліквідації такої юридичної особи — емітента або після закінчення договору про спільну діяльність, але не вище номінальної вартості акцій (частин, паїв); кошти або майно, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги; кошти, що надаються підприємству з фондів Державної інноваційної компанії на оборотній основі при здійсненні інноваційних проектів та інші надходження. До валових витрат на виробництво та обіг належать суми будь-яких витрат ФП у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах,що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які набуваються (виготовляються) підприємством для їх подальшого використання у своїй господарській діяльності. До складу валових витрат залучають: 1) суми будь-яких витрат, сплачені (нараховані) протягом звітного періоду у зв’язку з підготовкою, організацією, запуском виробництва, реалізацією продукції та охороною праці; 2) суми коштів або майна, добровільно перераховані (передані) у Державний бюджет України або місцеві бюджети, некомерційним організаціям, але не менше 2% та не більше 5% оподаткованого прибутку звітного періоду; 3) суми коштів, внесені у визначеному порядку в страхові резерви; 4) суми внесених податків, включаючи акцизний збір та платежі; 5) суми витрат, не внесені до складу валових витрат минулих звітних періодів у зв’язку із втратою, знищенням, псуванням передбачених документів та підтверджені цими документами у звітний період; 6) суми витрат, не враховані в минулі періоди у зв’язку з допущеними помилками та виявлені у звітний період; 7) суми безнадійної заборгованості у випадку, коли відповідні заходи щодо відшкодування таких боргів не дали позитивних результатів, а також суми заборгованості, щодо яких закінчився термін позовної давності; 8) суми витрат, пов’язані з поліпшенням основних фондів у межах, установлених законодавством. При розрахунку оподаткованого прибутку валовий дохід зменшується також і на величину амортизаційних відрахувань (див. Амортизація). Прибуток ФП, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, з 31.01.2004 р. обкладається податком за ставкою 25% від вартості об’єкта оподаткування. Чистий прибуток, який залишається в розпорядженні підприємств, визначається як різниця між оподаткованим прибутком і величиною податку. Напрямки використання чистого прибутку визначаються кожним ФП самостійно: поновлення статутного капіталу, виплати дивідендів, накопичення, формування резервного фонду та ін. (рисунок).

Finansovi_result.eps

Рисунок. Алгоритм формування та розподілу фінансових результатів діяльності ФП

Державний вплив на вибір напрямків використання чистого прибутку здійснюється шляхом податків, податкових пільг, економічних санкцій.

Закон України від 24.12.2002 р. № 349-IV «Про оподаткування прибутку підприємств» // Все про бухгалтерський облік. — 2003. — № 8 (796); Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармац. виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002.


Інші статті автора