ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ — система управління фінансами ФП (див. Фінанси), спрямована на досягнення їх тривалої життєздатності, динамічної фінансової стійкості (див. Фінансова стійкість) і довгострокової прибутковості. Перевагою Ф.м. є те, що він дозволяє досягти компромісу при прийнятті альтернативних рішень у сфері управління фінансовими ресурсами (див. Фінансові ресурси). Пошук альтернативних рішень зумовлений адаптивним характером стратегічного планування. Адаптивність реалізується через ситуаційний підхід до планування й передбачає наявність альтернативного плану і стратегії, на які переходить ФП при змінах, що відбуваються в його зовнішньому оточенні. Крім того, гнучкість і адаптивність системи Ф.м. досягається за рахунок: розроблення фінансової стратегії й використання в процесі її впровадження специфічних прийомів Ф.м.; формування гнучкої організаційної структури управління фінансовою діяльністю підприємства, до якої входить створення відповідної фінансової служби і координації її діяльності з іншими службами підприємства, фінансовими органами, суб’єктами фінансової інфраструктури, господарськими органами та ін.; упровадження фінансового моніторингу з метою оперативного одержання інформації про фінансовий стан підприємства і вплив на нього змін як зовнішніх, так і внутрішніх факторів; проведення систематичних досліджень фінансового і товарного ринків з метою оперативного отримання інформації про рівень попиту на продукцію, що випускається підприємством, її конкурентоспроможність, ціни на субстанції, допоміжні речовини, енергію, фінансові ресурси та їх доступність, стан конкурентної боротьби на фармацевтичному і фінансовому ринках та ін. При необхідності це дозволяє вносити своєчасні зміни у фінансову та інвестиційну стратегії ФП, знижувати рівень фінансових ризиків. Упровадження Ф.м. надає ФП значну перевагу в плані раціонального використання обмежених фінансових ресурсів. Це досягається за рахунок того, що Ф.м. — це не тільки програма фінансового забезпечення, прийняття та виконання стратегічних рішень підприємства, а й комплекс характеристик, які відображають пріоритетність мети його фінансової діяльності, передбачення перспектив фінансового забезпечення й аналіз наслідків управлінських дій на фінансовий стан підприємства. З позицій системного підходу кожна система управління передбачає обов’язкову наявність підсистеми (суб’єкт), що управляє, і підсистеми (об’єкт), якою управляють. Суб’єкт управління у фінансовій системі ФП — це фінансова служба (фінансова дирекція, відділ), її структурні підрозділи, а також фахівці, які мають відповідну спеціальну підготовку і, спираючись на одержану інформацію, розробляють стратегію і тактику фінансової діяльності та за допомогою сучасних фінансових методів, інструментів, важелів здійснюють ефективне управління фінансами відповідно до поставленої мети. Об’єктом управління у фінансовій системі ФП є сукупність фінансових ресурсів (див. Фінансові ресурси), фінансових відносин і фінансових ризиків, які виникають у процесі його фінансово-господарської діяльності. Процес ефективного управління фінансами підприємства може здійснюватися тільки завдяки регулярному циркулюванню необхідної інформації між підсистемою, яка управляє, і тією, якою управляють. Взаємодія між суб’єктом і об’єктом у межах фінансової системи підприємства здійснюється завдяки певним функціям, оскільки управління — це процес цілеспрямованого впливу на об’єкт з метою досягнення певного результату. Процес управління фінансовою діяльністю складається із планування, організації, мотивації, координації й контролю. Перераховані функції Ф.м. пов’язані загальними процесами комунікацій і прийняття рішень.

Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармац. виробництва: проблеми фінансового забезпечення. — Х., 2002; Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. — К., 2003; Тренев Н.Н. Управление финансами. — М., 1999; Финансовый менеджмент / Г.Б. Поляк, И.А. Акодис, Т.А. Краева и др. — М., 1997; Финансы / Под ред. А.М. Ковалевой. — М., 2000; Фінансовий менеджмент / За ред. проф. Г.Г. Кірейцева. — К., 2002.


Інші статті автора