ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ — оцінка фінансових результатів (див. Фінансові результати) діяльності ФП, їх фінансового стану на основі системи ключових показників, визначення межі фінансової стійкості та оцінка перспектив зміни фінансового стану. Головні завдання Ф.а.: оцінка фінансового стану підприємства на певну дату; визначення змін цих показників; оцінка кількісних і якісних змін фінансового стану; визначення факторів, що зумовили зміну фінансового стану підприємства; розроблення системи коригуючих дій, спрямованих на усунення негативних факторів, які впливають на погіршення фінансового стану підприємства; визначення тенденцій зміни фінансового стану підприємства. Основними напрямками Ф.а. є: аналіз ліквідності (див. Ліквідність); аналіз фінансової стійкості (див. Фінансова стійкість підприємства); аналіз ділової активності; аналіз ефективності (див. Ефективність) діяльності (рентабельності). Основними етапами Ф.а. діяльності ФП є: фінансовий моніторинг; діагностика фінансового стану; розроблення рекомендацій щодо покращання фінансового стану і контроль за їх упровадженням. Сутність фінансової діагностики ФП полягає у визначенні й вивченні ознак, що характеризують нормальний стан підприємства, дослідженні тенденцій змін і оцінки розміру відхилення фактичного рівня попередньо обґрунтованих фінансових індикаторів від їх припустимого («нормального») рівня, аналізі причин цих відхилень з метою розроблення відповідних коригуючих дій для оптимізації його фінансово-господарської діяльності. Метою фінансової діагностики як найважливішого етапу Ф.а. є пошук резервів саморегулювання фінансового стану ФП, який повинен здійснюватися в напрямку визначення фінансових потреб, оцінки ресурсних можливостей і врахування всієї сукупності зв’язків, необхідних для забезпечення як цілісності фінансово-господарської системи, так і ефективного її функціонування. Моніторинг фінансової діяльності — розроблений на підприємстві механізм реалізації безперервного спостереження за найважливішими фінансовими процесами і відповідними показниками з метою їх аналізу та ідентифікації для своєчасного прийняття рішень щодо їх регулювання. Практика свідчить, що хоча Ф.а. зумовлює додаткові витрати, його організація в умовах постійних коливань кон’юнктури фінансових і товарних ринків значно ефективніша, ніж проведення несистематичної фінансової діагностики. Висока результативність фінансового стану ФП забезпечується лише за умов наявності всіх визначених етапів Ф.а. Їх послідовність і взаємна зумовленість створюють відповідний механізм зворотного зв’язку, який забезпечує оптимальний розподіл і використання фінансових ресурсів на ФП. Серед методів, що повинні використовуватися в процесі проведення поглибленого Ф.а. на ФП, слід виділити: трендовий аналіз; структурний (вертикальний) аналіз; порівняльний аналіз; аналіз фінансових коефіцієнтів (R-аналіз); інтегральний Ф.а.

Крейнина М.Н. Фінансовий менеджмент. — М., 1998; Посилкіна О.В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Финансовое управление фирмой / Под ред. В.И. Терехина. — М., 1998.


Інші статті автора