КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ

КРЕДИТОСПРОМОЖНІСТЬ — наявність передумов для отримання ФП позик та спроможність їх повернення повністю і в зазначений строк. К. ФП визначається його економічним станом, надійністю, наявністю ліквідних активів, можливістю мобілізації фінансових ресурсів. Вирішальне значення при видачі банками кредитів ФП мають висновки проведеної оцінки К. К. підприємства оцінюється на основі системи показників. Вибір показників залежить від особливостей діяльності і даних балансу, форми власності та інших факторів. Вітчизняна методика оцінки фінансового стану позичальника включає поєднання об’єктивних аналітичних даних, сформованих на основі бухгалтерського обліку і форм фінансової звітності, та суб’єктивних даних, що формуються експертами. Аналіз господарсько-фінансової діяльності позичальника дає можливість не тільки здійснити експрес-аналіз фінансового стану позичальника, а й виявити негативні тенденції в його фінансовій діяльності в цілому, а також здійснити прогнозування розвитку діяльності підприємства в майбутньому. Це дає можливість своєчасно вносити корективи в кредитні взаємовідносини банку та позичальника. Питання оцінки К. досить актуальні для підприємства фармацевтичної галузі. Це обумовлюється процесами реструктуризації ФП і поступовим переходом їх на вимоги належної виробничої практики. Ці процеси потребують додаткового залучення фінансових ресурсів. Умовою отримання додаткових фінансових ресурсів є оцінка К., яка дозволяє оцінити рівень та ступінь ризику надання підприємству кредитних ресурсів. Об’єктивна оцінка К. ФП потребує одночасної інтегральної її оцінки за всіма найбільш важливими складовими, якими є ліквідність, фінансова стійкість, ділова активність та рентабельність діяльності. Для характеристики ліквідності ФП використовують такі показники: коефіцієнт покриття, коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт співвідношення кредиторської й дебіторської заборгованості. Для характеристики фінансової стійкості ФП рекомендуються показники: коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом, коефіцієнт маневровості власного оборотного капіталу, коефіцієнт автономії. Розрахунок фінансової стійкості слід проводити з використанням таких показників, як власний оборотний капітал, коефіцієнт забезпеченості запасів власним оборотним капіталом, коефіцієнт маневровості власного капіталу. Для характеристики прибутковості діяльності ФП використовують такі показники, як рентабельність активів, рентабельність продаж, рентабельність власного капіталу.

На фінансовий стан кожного ФП суттєво впливає і його ділова активність, яка характеризується за допомогою показників обіговості. Для оцінки обіговості активів на ФП рекомендовані показники: коефіцієнт обіговості оборотних активів, коефіцієнт обіговості запасів, коефіцієнт обіговості власного капіталу.

Асханов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и процедуры, связанные с банкротством. — М., 1995; Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина В.О. Финансово-экономический анализ. — Х., 1999; Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами — К., 1996; Посилкіна О.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток фармацевтичного виробництва: проблеми фінансового забезпечення: Монографія. — Х., 2002; Посилкіна О.В. Фінансовий аналіз і діагностика діяльності хіміко-фармацевтичних підприємств: Методичні рекомендації. — Х., 2002.


Інші статті автора