КОРПОРАЦІЯ

КОРПОРАЦІЯ (англ. сorporatio < лат. corporatio — об’єднання) — договірне об’єднання господарських суб’єктів на засадах інтеграції та виробничих інтересів з делегуванням йому окремих повноважень, яке існує у формі акціонерного товариства. Власниками цього об’єднання є акціонери, які несуть обмежену відповідальність (у розмірі свого внеску в акціонерний капітал), але розпоряджаються прибутком. Перевагами такої форми об’єднання підприємств є реальна можливість залучення необхідних інвестиційних ресурсів; більша здатність нарощування обсягів виробництва; наявність лише обмеженої відповідальності акціонерів; постійний (тривалий) характер функціонування. Недоліками К. вважають наявність розбіжностей між правами власності та функцією контролю діяльності; сплата великих податків через оподаткування спочатку прибутку, а потім одержуваних дивідендів; існування потенційних можливостей для зловживань з боку посадових осіб. До 1993 р. єдиною формою підприємств у фармацевтичній галузі були державні підприємства, але відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 р. «Про корпоратизацію підприємств» на багатьох підприємствах галузі відбулася зміна організаційно-правової форми на відкриті акціонерні товариства. Засновником та єдиним акціонером на першому етапі існування такого товариства була держава в особі Фонду державного майна. При цьому було застережено, що Фонд державного майна як акціонер не здійснює прямого втручання в оперативну діяльність товариства. З метою захисту інтересів держави та акціонерів здійснення контролю за діяльністю правління товариств відповідними законодавчими актами передбачалося створення Спостережної ради, персональний склад якої затверджувався постійною діючою комісією Мінекономіки, Мінфіну та Фонду державного майна України. До її складу входили представники замовника, банківської установи, яка обслуговує товариство, трудового колективу та органу приватизації, а також інших структур, інтереси яких пов’язані з цим товариством. Сьогодні за формами власності ФП, які підпорядковані МОЗ України, розподіляються на державні, корпоратизовані та приватизовані. Причому 20% всієї фармацевтичної продукції виробляється саме на корпоратизованих підприємствах, де контрольний пакет акцій належить державі.

Афанасьєв М.В., Гончаров А.Б. Економіка підприємства. — Х., 2003; Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. та ін. Економіка підприємства. — К., 2002; Посилкіна О.В., Толочко В.М. Фінансова діяльність хіміко-фармацевтичних підприємств. — Х., 2001; Про господарські товариства: Закон України № 1576 — XІІ від 19.09.1992 р., з доп. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 49; Экономика предприятия. / Под ред. О.И. Волкова. — М., 2000.


Інші статті автора