КОНТРАКТ

КОНТРАКТ (лат. contractus — договір < лат. contrahere — домовлятися) — одна з форм договору, що ментально закріплює партнерські відносини між двома або більше партнерами з визначенням предмету К., взаємних зобов’язань і прав, а також наслідків порушення умов К. Існують різні види К., що відображають різні сторони діяльності суб’єктів господарської діяльності. Для ФП характерний такий вид К., як трудовий, що укладається між роботодавцем і найманим робітником. У ньому визначають взаємовідносини, права та обов’язки сторін, регламент та умови роботи й оплати праці найманого робітника, соціальні гарантії, умови припинення К. і його продовження, а також термін дії; державний К. — угода між державним органом або його представником в особі державного підприємства або організації (замовника) та іншим господарським суб’єктом на виконання певних робіт (послуг) або виготовлення продукції, при цьому у разі виконання зобов’язань господарським суб’єктом державний замовник зобов’язується оплатити виконання умови К. за рахунок засобів держбюджету. Як правило, суб’єкт господарської діяльності — виконавець — вибирається в процесі тендерного (конкурсного) відбору і під виконання робіт виділяють кошти з держбюджету з жорсткими умовами контролю їх цільової спрямованості, строків і якості виконання робіт; зовнішньоекономічний К. — договір між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності двох або більше країн на виконання однією із сторін певних видів робіт (послуг) або постачання (купівлю) фармацевтичної продукції із зазначенням предмета та обсягу К., умовами формування ціни, форми і термінів оплати, базисних умов постачання, етапів виконання К., форс-мажорних обставин і терміну дії К. Залежно від суті зовнішньоторговельного К. виділяють: зовнішньоторговельний К., орендний зовнішньоторговельний К., підрядний зовнішньоторговельний К.; міжнародний К., який діє на офіційному рівні між різними державами, що мають свої підприємства на територіях держав, які уклали даний К. на постачання певних фармацевтичних товарів, робіт або послуг заінтересованим сторонам (державам); К. на майбутнє постачання визначає намір придбати ще не виготовлену фармацевтичну продукцію за фіксованими цінами; К. за терміном постачання передбачає чітке виконання контрактних умов на чітко визначену дату певної кількості ЛП. Ця умова може бути пов’язана, насамперед, або з термінами збереження або використання ЛП, або з необхідністю зниження витрат на збереження продукції, що постачається; К. простий компенсаційний — договір на постачання фармацевтичної продукції на компенсаційній основі на однакову вартість за погодженими цінами; К. під ключ пов’язаний, найчастіше, з роботами будівельного характеру, коли необхідно здати певний будівельний об’єкт фармацевтичного призначення в повній готовності до експлуатації. У перспективі у фармацевтичній промисловості України доцільно застосовувати такі К.: ф’ючерсний К., що передбачає постачання певної кількості фармацевтичної продукції за конкретними цінами, визначеними на біржі в процесі торгів. Цей К., як правило, виконує роль спекулятивного цінного паперу або страхового зобов’язання проти зростання цін у майбутньому; К. шорт — різновид ф’ючерсного К., що реалізується в розрахунку на зниження цін; К. лонг — одна з форм ф’ючерсного К., що укладається в розрахунку на підвищення цін. Він передбачає гарантійне забезпечення незмінної закупівельної ціни продукції.

Бойчик І.М. Економіка підприємства. — К., 2004; Господарський кодекс України. — Х., 2003; Економічна енциклопедія: У 3 т. — К.–Тернопіль, 2000. — Т. 1; Економіка підприємства / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. — К., 2003; Закон України «Про власність» // Нове законодавство України. Вип. 2. — К., 1992; Закон України «Про господарські товариства» // Нове законодавство України. Вип. 3. — К., 1993; Пушкар М.С. Планування і організація підприємств, об’єднань і комплексів. — К., 1992; Солошенко Л.Ю. Зовнішньоекономічна діяльність: організація та документальне оформлення. — Х., 2001.


Інші статті автора