КОМПРИМУВАННЯ

КОМПРИМУВАННЯ (лат. comprimere — стискати) — процес стискання газу, який супроводжується підвищенням тиску і температури. Тиск (P) і питомий об’єм газу (V) пов’язані залежністю: P·Vm = const, де m — показник політропи, який залежить від природи газу і ступеня охолодження при стисканні. Чим ближче реальний процес до ізотермічного (для ідеального газу m = 1), тим менше він потребує енергії. Якщо вся енергія, яка утворюється при проведенні процесу К., залишається в системі, тобто у газі, то такий процес називають адіабатичним. Для заданого ступеня стискання (i — P2/P1, де Р1 та Р2 — тиск газу на початку і в кінці стискання) кількість енергії, яка витрачається на проведення К., визначають за рівнянням: N = (m–1)/m·P1·V1·[Е(m–1)/m—1], де V1 — об’єм газу на початку процесу. За принципом дії компресорні машини розподіляються на поршневі, ротаційні, відцентрові, осьові. У поршневих машинах стискання газу відбувається за рахунок зменшення його об’єму при зворотно-поступовому русі поршня. Стискання газу у ротаційних машинах зумовлене зменшенням об’єму, в якому знаходиться газ, при обертанні ексцентрично розташованого ротора. У відцентрових машинах стискання газу здійснюється під дією інерційних сил, які виникають при обертанні робочого колеса. В осьових машинах К. газу здійснюється при його русі вздовж осі робочого колеса та спрямувального пристрою. К. застосовується для транспортування газу у балонах, переміщення газів у трубопроводах; у фармацевтичних технологічних процесах — для підвищення ступеня перетворення вихідних речовин, охолодження та ін.

Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры. — М., 1984.


Інші статті автора