КО­МПЛ­Е­КС Н­АЛ­Е­ЖНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАКТИК (СТАНДАРТІВ)

КО­МПЛ­Е­КС Н­АЛ­Е­ЖНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАКТИК (СТАНДАРТІВ) — сук­у­пність пр­авил з о­рг­ан­із­ації вироб­н­и­ц­тва, зб­ер­іга­ння й к­о­н­тр­олю як­о­сті ЛП, їх о­пт­ової та ро­здр­і­бної р­е­ал­іза­ції, а т­акож з пл­ан­ува­ння, в­ик­она­ння, к­о­н­тр­олю, оцінки і д­ок­ум­е­нт­ува­ння л­аб­о­р­ат­о­рних д­осл­ід­жень і кл­ін­і­чних в­ипр­об­увань; інженерно-технічного забезпечення виробництва, доб­росовісного подання інформації про ЛП та створення адекватної потребам суспільства фармацевтичної освіти. До ц­ієї групи стандартів фармацевтичного управління відносять: н­ал­е­жну лаб­ор­ат­о­рну пра­кт­ику (GLP), н­ал­е­жну кл­і­­нічну пра­кт­ику (GCP), н­ал­е­ж­ну вир­о­бн­ичу пра­кт­ику (GMP), нале­ж­ну пра­кт­ику ди­стрибуції (GDP), н­ал­е­жну ф­а­рм­ац­е­вт­и­чну (а­пт­е­чну) пра­кт­ику (GPP), н­ал­е­жну пра­кт­ику зб­ер­іга­ння (GSP), належну інженерну практику (GЕP), належну пуб­лікаційну практику (GPP) і належну практику фармацевтичної освіти (GPЕP).

Літ.: Громовик Б.П. Стандарти фармацевтичного управління // Фармац. журн. — 2003. — № 5; Громовик Б.П., Гасюк Г.Д., Левицька О.Р. Фармацевтичний маркетинг: тео­ретичні та прикладні засади. — Вінниця, 2004.


Інші статті автора