КВОТУВАННЯ

КВОТУВАННЯ — захід регулювання зовнішньоекономічної діяльності, який запроваджується державними та міжнародними органами з метою обмеження експорту та імпорту товарів. Інструментом кількісного обмеження є квота. Квота (лат. quot — скільки, пізніше quota — частка, що припадає на кожного) — різновид нетарифного кількісного методу регулювання на певний період обсягів імпорту/експорту товарів у натуральних або вартісних показниках. У межах, установлених К., увезення чи вивезення фармацевтичної продукції здійснюється за ліцензіями. Найчастіше застосовують імпортні К. як засіб обмеження ввезення в країну певних видів товарів. Ст. 16 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» установлює два види експортних/імпортних К.: глобальні К., які діють континентально незалежно від країни, та індивідуальні, які встановлюються для кожної окремої країни або групи країн. К. імпорту розраховується як відношення обсягу імпорту (I) в натуральному або вартісному вираженні за певний період до обсягу внутрішнього споживання в країні, який складається із суми вітчизняного виробництва (Вв) та імпорту відповідної продукції (і) у відсотках: Ki = 1/(BE + i)‧100. К. експорту розраховується як відношення обсягу експорту (Е) в натуральному або вартісному показнику за певний період до обсягу внутрішнього виробництва (Вв) відповідної продукції за цей же період у відсотках: KE = E/BE‧100. З метою формування раціональної структури експорту та імпорту окремих видів товарів, у тому числі й фармацевтичних, виконання укладених міжнародних угод Кабінет Міністрів України щорічно затверджує загальні обсяги квот товарів, експорт/імпорт яких підлягає квотуванню. Описи кодів товарів, зазначених у відповідній постанові, публікуються в офіційних виданнях, контроль за ефективністю використання квот на експорт/імпорт здійснює Міністерство зовнішньоекономічних зв’язків і торгівлі. У невеликих країнах квота значно вища, ніж у великих, за рахунок обмеженого внутрішнього ринку; напр., імпортна квота в Японії становить 9%, у Німеччині — 20%, Франції — 25%, Ірландії — 63%, Бельгії — 70%, експортна квота — в Японії — 13%, у Німеччині — 27%, Франції — 23%, Ірландії — 69%, Бельгії — 60%.

Долан Э. Дж., Линджей Д. Рынок: микроэкономическая модель / Пер. с англ. В. Лунашевича и др./Под общ. ред. Б. Лисовика и В. Лунашевича. — СПб., 1992.


Інші статті автора